JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ju­ma­lan ih­meel­lis­tä työ­tä

Lehto Sirkka
Uutiset
29.8.2019 11.00

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190829110000

En­sim­mäi­sel­lä Ru­an­daan teh­dyl­lä lä­he­tys­mat­kal­la il­me­ni sa­nan ja evan­ke­liu­min näl­kää. Ru­an­dan ta­sa­val­ta on kes­ki­af­rik­ka­lai­nen si­sä­maa­val­tio, jos­sa on 12 mil­joo­naa asu­kas­ta. Yl­lä ole­vas­sa ku­vas­sa on seu­ra­vie­rai­ta Bu­fun­das­sa.

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) ja La­es­ta­di­an Lut­he­ran Church (LLC) jär­jes­ti­vät Ru­an­daan en­sim­mäi­sen lä­he­tys­mat­kan 24.–31. hei­nä­kuu­ta. Mat­kal­la oli­vat SRK:n lä­he­tys­työn asi­an­tun­ti­ja Mii­ka Kop­pe­roi­nen ja LLC:n lä­he­tys­työn joh­ta­ja Jon Bloom­quist.

Ru­an­dan lä­he­tys­mat­kal­la pi­det­tiin seu­ro­ja, py­hä­kou­lu 74 lap­sel­le ja kak­si eri se­mi­naa­ria. Seu­ra­vie­rai­ta oli yh­teen­sä noin 450.

Pyhäkoululaisia Mukamassa.

Pyhäkoululaisia Mukamassa.

Mii­ka Kop­pe­roi­nen ker­too, et­tä uu­des­sa lä­he­tys­koh­tees­sa ope­tus al­kaa pe­rus­teis­ta.

– Läh­de­tään Jee­suk­sen ope­tuk­ses­ta: Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on lä­hes­ty­nyt, teh­kää pa­ran­nus ja us­ko­kaa evan­ke­liu­mi. Ker­ro­taan, mikä on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta ja mikä on evan­ke­liu­mi.

Kop­pe­roi­nen iloit­si ih­mis­ten koh­taa­mi­sis­ta, vaik­ka sitä häi­rit­si­kin yh­tei­sen kie­len puut­tu­mi­nen. Pai­kal­li­nen vä­es­tö pu­hui lä­hes yk­si­no­maan ki­ny­ar­wan­daa, jo­ten tulk­ke­ja tar­vit­tiin.

– Hir­ve­än hyvä ja läm­min vas­taa­not­to oli. He ha­lu­si­vat kuul­la evan­ke­liu­mia ja Ju­ma­lan sa­naa.

– Vaik­ka maas­sa oli ää­rim­mäi­sen köy­hää, suo­ria ma­te­ri­aa­li­sen avun pyyn­tö­jä ei mat­kan ai­ka­na esi­tet­ty.

Rukomossa oli seuravieraina paljon lapsia.

Rukomossa oli seuravieraina paljon lapsia.

Lä­he­tys­mat­kal­la saa mo­nes­ti ol­la suu­ren ih­meen ää­rel­lä. Ru­an­das­sa suu­rin osa kuu­li­jois­ta ot­ti evan­ke­liu­min vas­taan.

– Ju­ma­lan työn ih­meen koh­taa­mi­nen tuo esiin oman pie­nuu­den ja toi­saal­ta myös epä­us­kon, et­tä mi­ten täl­lais­ta voi ta­pah­tua, ker­too Kop­pe­roi­nen.

Myös se suu­ri muu­tos, mikä evan­ke­liu­min vas­taa­not­ta­neen ih­mi­sen ole­muk­ses­sa ta­pah­tui, pu­hut­te­li Kop­pe­rois­ta.

Kut­sut­tu­na uu­teen maa­han

SRK ja LLC te­ke­vät lä­he­tys­työ­tä nii­hin mai­hin, jois­ta kut­su­taan seu­ro­jen pi­toon. Ru­an­das­ta otet­tiin yh­teyt­tä vii­me vuon­na.

Kop­pe­roi­nen ker­too, et­tä kut­su tuli pai­kal­li­sen lu­te­ri­lai­sen kir­kon pe­rus­ta­jal­ta Jean Clau­de Ma­ni­ra­ga­bal­ta, joka oli ne­tis­tä löy­tä­nyt LLC:n si­vus­ton ja kiin­nos­tu­nut sen si­säl­lös­tä ja ot­ta­nut yh­teyt­tä. Hän tuli Ke­ni­aan hel­mi­kuus­sa 2019 jär­jes­te­tyl­le lä­he­tys­mat­kal­le ja sai siel­lä pa­ran­nuk­sen ar­mon.

– En­nen Ru­an­dan mat­kaa käy­tiin säh­kö­pos­tin vaih­toa ja pi­det­tiin muu­ta­ma skype-pa­la­ve­ri.

Vuo­den 1994 huh­ti­kuus­sa ta­pah­tu­neen Ru­an­dan kan­san­mur­han ar­vet nä­ky­vät vie­lä, mut­ta Kop­pe­roi­sen mie­les­tä maa näyt­tää toi­pu­neen sii­tä yl­lät­tä­vän hy­vin.

– Maa oli köy­hä, mut­ta to­del­la siis­ti ja tur­val­li­nen. Ei ros­kan ros­kaa mis­sään. Ba­naa­ni­puut oli­vat suo­ris­sa ri­veis­sä ja jopa pen­saat tei­den var­sil­la tark­kaan lei­ka­tut.

Ruandalaiset pastorit ja evankelistat yhteiskuvassa.

Ruandalaiset pastorit ja evankelistat yhteiskuvassa.

Ku­vat: Mii­ka Kop­pe­roi­nen

Uu­ti­nen on jul­kais­tu Päi­vä­mies-leh­des­sä 28.8.2019.

SirkkaLehto
11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys