JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jumalan suunnitelmaan on turvallista luottaa

Uutiset
1.8.2022 11.00

Juttua muokattu:

1.8. 10:55
2022080110554020220801110000
Jumalan lapsi saa luottaa Taivaan Isän johdatukseen, vaikkei aina ymmärrä Jumalan tekoja, muistutti Kari Ahola lauantai-illan puheenvuorossaan.

Jumalan lapsi saa luottaa Taivaan Isän johdatukseen, vaikkei aina ymmärrä Jumalan tekoja, muistutti Kari Ahola lauantai-illan puheenvuorossaan.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Jumalan lapsi saa luottaa Taivaan Isän johdatukseen, vaikkei aina ymmärrä Jumalan tekoja, muistutti Kari Ahola lauantai-illan puheenvuorossaan.

Jumalan lapsi saa luottaa Taivaan Isän johdatukseen, vaikkei aina ymmärrä Jumalan tekoja, muistutti Kari Ahola lauantai-illan puheenvuorossaan.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Mil­la Kan­gas

Ra­nua

Ra­nu­an opis­to­seu­ro­jen lau­an­tai-il­lan pu­heen­vuo­ro roh­kai­si kuu­li­joi­ta luot­ta­maan sii­hen, et­tä jos omat suun­ni­tel­mat elä­mäs­sä ei­vät to­teu­du, Tai­vaan Isäl­lä on pa­rem­pi suun­ni­tel­ma.

Pu­heen­vuo­ron ai­hee­na oli seu­ra­tun­nus ”Minä an­nan teil­le tu­le­vai­suu­den ja toi­von” (Jer. 29:11), ja pu­heen­vuo­ron piti Kari Aho­la. Hän ke­hot­ti kuu­li­joi­ta kat­so­maan luot­ta­vai­ses­ti tu­le­vai­suu­teen, vaik­ka mo­net uh­ka­ku­vat maa­il­mas­sa saat­ta­vat ai­heut­taa huol­ta sekä epäi­lyk­siä sii­tä, mik­si Ju­ma­la sal­lii kär­si­mys­tä.

– Sii­tä huo­li­mat­ta, et­tä em­me ym­mär­rä Ju­ma­lan te­ko­ja, me saam­me Ju­ma­lan lap­si­na luot­taa Tai­vaan Isän joh­da­tuk­seen niin omas­sa elä­mäs­sä kuin koko ih­mis­kun­nan vai­heis­sa, Aho­la muis­tut­ti.

Ido­lis­ta voi tul­la epä­ju­ma­la

Tu­le­vai­suu­des­ta pu­hu­es­saan Aho­la ot­ti esiin us­ko­vai­se­na maa­il­man kes­kel­lä elä­mi­sen. Hän muis­te­li raa­ma­tun­koh­taa, jos­sa Sad­rak, Me­sak ja Abed-Nego ei­vät suos­tu­neet ku­mar­ta­maan epä­ju­ma­lan ku­vaa (Dan. 3:12). Ny­ky­ään yleis­kie­les­sä pu­hu­taan usein ido­leis­ta.

Ido­li-sana tu­lee la­ti­nan ja krei­kan kie­les­tä sa­nas­ta ido­lum. Kun sana lai­nat­tiin suo­men kie­leen, sil­lä tar­koi­tet­tiin epä­ju­ma­laa tai epä­ju­ma­lan ku­vaa, Aho­la ava­si.

Ido­lei­ta voi tänä päi­vä­nä ol­la esi­mer­kik­si so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Pu­hu­ja to­te­si, et­tä jo­kai­sel­la on val­vo­mi­sen paik­ka sii­nä, et­tei pii­lo­vai­kut­ta­mi­nen eri foo­ru­mien kaut­ta pää­si­si him­men­tä­mään Ju­ma­lan sa­nan to­tuuk­sia ja ar­vo­val­taa.

– Se, et­tä jol­la­kin ih­mi­sel­lä on pal­jon seu­raa­jia so­mes­sa, ei tar­koi­ta sitä, et­tä hä­nen ar­von­sa oli­si­vat oh­jaa­mas­sa mei­tä oi­ke­aan ja var­sin­kaan tu­ke­mas­sa mei­tä us­kon­kil­voi­tuk­ses­sa. Mo­nes­ti voi ol­la päin­vas­toin, Aho­la sel­ven­si.

Hän lai­na­si pu­hees­saan Paa­va­lin sa­no­ja Roo­ma­lais­kir­jees­tä: ”Äl­kää­kä mu­kau­tu­ko tä­män maa­il­ma­na­jan mu­kaan, vaan muut­tu­kaa mie­len­ne uu­dis­tuk­sen kaut­ta, tut­ki­ak­sen­ne, mikä on Ju­ma­lan tah­to, mikä hy­vää, otol­lis­ta ja täy­del­lis­tä” (Room 12:2).

Ju­ma­la tah­too ih­mi­sel­le hy­vää

Kai­ke­ni­käis­ten ih­mis­ten elä­mään kuu­luu eri­lai­sia tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mia. Pu­heen­vuo­ron pi­tä­jä to­te­si, et­tä omat suun­ni­tel­mat ei­vät ai­na ole sa­mo­ja kuin Ju­ma­lan suun­ni­tel­mat.

– Sil­loin kun mei­dän pyyn­töm­me ja suun­ni­tel­mam­me to­teu­tu­vat, on help­po us­koa Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen elä­mäs­sä. Ai­na näin ei kui­ten­kaan käy, vaan jos­kus jou­dum­me pet­ty­mään. Mei­dän omat suun­ni­tel­mam­me ei­vät to­teu­tu­neet­kaan.

Aho­la se­lit­ti, et­tä Ju­ma­la vii­sau­des­saan ajat­te­lee kui­ten­kin ih­mi­sen pa­ras­ta.

– Mo­nes­ti se tar­koit­taa sitä, et­tä hän sal­lii mei­dän elä­määm­me vas­toin­käy­mi­siä ja ko­et­te­le­muk­sia, jot­ta py­syi­sim­me nöy­ri­nä ja muis­tai­sim­me, mikä elä­mäs­sä on tär­kein­tä.

Toi­vo suun­taa kat­seen tai­vaa­seen

Pu­heen­vuo­ron pi­tä­jä huo­maut­ti myös toi­vos­ta, joka kuu­luu yh­teen tu­le­vai­suu­den kans­sa.

– Jos ei ole toi­voa, ei voi­da oi­kein tä­hyil­lä tu­le­vai­suu­teen, Aho­la sa­noi.

Hän ku­vai­li, kuin­ka Ju­ma­lan lap­sen toi­vo kat­se­lee ajan ra­jan toi­sel­le puo­lel­le, jos­sa ei ole enää tä­män maa­il­man mur­hei­ta. Jo­kai­nen syn­tin­sä an­teek­si us­ko­va saa Py­hän Hen­gen kaut­ta pe­las­tus­var­muu­den sii­tä, et­tä elä­män päät­ty­es­sä pää­see pe­ril­le tai­vaan ko­tiin.

– Saam­me kat­sel­la tur­val­li­sin mie­lin elä­mäs­sä eteen­päin. Ju­ma­la an­taa meil­le tu­le­vai­suu­den ja toi­von, Aho­la roh­kai­si.

16.8.2022

Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen Luojaansa, joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Sananl. 14:31

Viikon kysymys