JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kent­tä­piis­pa Sär­ki­ön mu­kaan hy­väs­tä on pi­det­tä­vä kiin­ni

Uutiset
5.5.2014 15.37

Kir­kol­lis­ko­kouk­sen ava­jais­ju­ma­lan­pal­ve­lus pi­det­tiin tä­nään Tu­rus­sa Maa­ri­an kir­kos­sa. Saar­nan piti kent­tä­piis­pa Pek­ka Sär­kiö. Hän toi saar­nas­saan esil­le ajan­koh­tai­sen us­kon­non­va­paus­kes­kus­te­lun.

– Us­kon­to ha­lu­taan pois­taa jul­ki­ses­ta elä­mäs­tä ja ra­ja­ta se yk­si­tyi­sel­le alu­eel­le. Suh­tau­tu­mi­nen us­kon­toon on kyl­lä yk­si­tyi­sa­sia, mut­ta us­kon­to il­mi­ö­nä on yh­tei­söl­li­nen ja liit­tyy myös kult­tuu­riin. Kou­lu­jen va­paa­eh­toi­set ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ja juh­lien vir­ret ovat osa po­si­tii­vis­ta us­kon­non­va­paut­ta, jos­ta tu­lee pi­tää kiin­ni, Sär­kiö sa­noi.

Hän ker­toi, et­tä puo­lus­tus­voi­mis­sa jär­jes­te­tään har­tauk­sia, kos­ka se on pe­ru­soi­keus pal­ve­luk­ses­sa ole­vil­le.

– Osal­lis­tu­mi­seen ei ole pak­koa. Vaih­to­eh­to­na on sa­maan ai­kaan eet­tis­tä toi­min­taa. Ar­ve­len, et­tä us­kon­non vas­tus­ta­jat nos­ta­vat seu­raa­vak­si esil­le sen, et­tä va­lin­ta­ti­lan­tees­sa va­kau­mus uh­kaa pal­jas­tua. Sik­si pi­täi­si jät­tää jäl­jel­le pelk­kä us­kon­no­ton vaih­to­eh­to. Ei kai kui­ten­kaan ole pak­ko hil­jaa ojen­taa kä­ten­sä, an­taa toi­sen vyöt­tää it­sen­sä, ja men­nä sin­ne, min­ne em­me tah­do. Hy­väs­tä on pi­det­tä­vä kiin­ni, Sär­kiö to­te­si.

Sär­kiö to­te­si, et­tä ää­ri­päät kir­kos­sa etään­ty­vät toi­sis­taan ja sa­mal­la vir­ta ulos kir­kos­ta jat­kuu.

– Sa­mal­la kir­kos­sam­me on myös toi­von merk­ke­jä. Ih­mi­set tu­le­vat sin­ne, mis­sä he ko­ke­vat vä­lit­tä­mis­tä ja vah­vis­tu­vat us­kos­sa. Ky­sy­mys on luot­ta­muk­ses­ta Ju­ma­laan ja hä­nen seu­raa­mi­ses­taan, hän pu­hui.

Kir­kol­lis­ko­kouk­seen liit­ty­viä asi­a­kir­jo­ja ja muu­ta ma­te­ri­aa­lia löy­tyy tääl­tä.

Lau­an­tai­hin 10.5. kes­tä­vää kir­kol­lis­ko­kous­ta voi seu­ra­ta Twit­te­ris­sa hash­ta­gil­la #kir­kol­lis­ko­kous.

HannaKallunki
20.1.2020

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys