JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kesän 2023 riparilaisten kurssi Ranualla toukokuun lopussa

Uutiset
19.5.2023 7.00

Juttua muokattu:

17.5. 14:11
2023051714114920230519070000

Helmi Yrjänä

Helmi Yrjänä

Päi­vä­mies

Ra­nu­an kris­til­li­sel­lä kan­sa­no­pis­tol­la jär­jes­te­tään tou­ko­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na 26.–28.5. ke­säl­lä 2023 rip­pi­kou­luun me­ne­vil­le nuo­ril­le. Kurs­sin tar­koi­tuk­se­na on an­taa li­sää en­nak­ko­tie­toa ja -tun­nel­mia ke­sän rip­pi­kou­lus­ta ja tar­jo­ta tu­le­vil­le rip­pi­kou­lu­lai­sil­le mah­dol­li­suus tu­tus­tua toi­siin­sa ja viet­tää ai­kaa tois­ten­sa kans­sa.

Rip­pi­kou­lu on ko­ke­mus, joka säi­lyy useim­pien muis­tois­sa läpi elä­män. Mo­nel­le nuo­rel­le rip­pi­kou­lu on en­sim­mäi­nen pi­dem­pi pois­sa­o­lo­jak­so ko­toa ja tu­tuis­ta ym­py­röis­tä, ja rip­pi­kou­luun saa­te­taan tul­la eh­kä hie­man aral­la mie­lel­lä ja pe­lois­saan­kin. Kai­kil­la ei vält­tä­mät­tä ole yh­tään tut­tua ih­mis­tä sa­mal­la lei­ril­lä.

Kurs­sil­la poh­di­taan yh­des­sä tois­ten nuor­ten ja tur­val­lis­ten oh­jaa­jien kans­sa mu­ka­vaa, in­nos­ta­vaa ja tur­val­li­suu­den tun­net­ta li­sää­vää asen­noi­tu­mis­ta­paa rip­pi­kou­luun, jot­ta ri­pa­ris­ta muo­dos­tui­si jo­kai­sel­le nuo­rel­le po­si­tii­vi­nen, mie­leen­pai­nu­va ja omaa us­ko­ne­lä­mää vah­vis­ta­va ko­ke­mus. Kurs­sil­ta on mah­dol­lis­ta saa­da myös ys­tä­viä, joi­den kans­sa jat­kaa mat­kaa rip­pi­kou­lu­ke­sän jäl­keen­kin.

Nuo­ri­so-oh­jaa­jil­le rip­pi­kou­luun me­ne­vien kurs­si tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den har­joi­tel­la isos­ten oh­jaus­ta ja lei­ri­läis­ten ryh­mäyt­tä­mis­tä sekä nuor­ten ma­te­ri­aa­lin käyt­töä, kun taas iso­set saa­vat har­joi­tus­ta lei­ril­lä ole­mi­seen ja iso­se­na toi­mi­mi­seen

Il­moit­tau­du kurs­sil­le osoit­tees­sa lei­ril­le.fi/kurs­si/ra­nua/.

14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys