JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirjoittaminen hoitaa ja voimaannuttaa

Uutiset
16.11.2023 10.50

Juttua muokattu:

16.11. 10:48
2023111610485420231116105000
Kirjallisuusterapeutti Mirja Heikkilän puheenvuoro ja yhdessäolo keräsi kauempaakin sisaria viettämään yhteistä iltaa Kuusamon rauhanyhdistykselle 10. marraskuuta.

Kirjallisuusterapeutti Mirja Heikkilän puheenvuoro ja yhdessäolo keräsi kauempaakin sisaria viettämään yhteistä iltaa Kuusamon rauhanyhdistykselle 10. marraskuuta.

Marita Kantola

Kirjallisuusterapeutti Mirja Heikkilän puheenvuoro ja yhdessäolo keräsi kauempaakin sisaria viettämään yhteistä iltaa Kuusamon rauhanyhdistykselle 10. marraskuuta.

Kirjallisuusterapeutti Mirja Heikkilän puheenvuoro ja yhdessäolo keräsi kauempaakin sisaria viettämään yhteistä iltaa Kuusamon rauhanyhdistykselle 10. marraskuuta.

Marita Kantola

As­ta Jaak­ko­la

Kuu­sa­mo

Lä­hes 150 eri-ikäi­sen koil­lis­maa­lai­sen nai­sen koh­taa­mi­nen – tut­tu­jen ja tun­te­mat­to­mien – ilon ja su­run kyy­ne­leet, läm­pi­mät ha­lauk­set sekä uu­den op­pi­mi­nen voi­maan­nut­ti­vat ja vir­kis­ti­vät mies­ve­toi­sen keit­ti­ön an­ti­mis­ta pu­hu­mat­ta­kaan.

– Kuka tai mikä ta­pah­tu­ma saat­te­li si­nut tä­hän il­taan? ky­syi kir­jal­li­suus­te­ra­peut­ti Mir­ja Heik­ki­lä Kuu­sa­mon rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä per­jan­tai­na 10. mar­ras­kuu­ta. Kuu­sa­mon nai­set oli­vat kut­su­neet Koil­lis­maan rau­ha­nyh­dis­tys­ten nai­set yh­tei­seen si­sa­ril­taan.

Juk­ka Jaak­ko­lan pi­tä­män al­ku­har­tau­den jäl­keen il­ta aloi­tet­tiin pa­ri­mi­nuut­ti­sel­la kir­joi­tus­teh­tä­väl­lä ai­hees­ta Hy­vin­voin­tia kir­joit­ta­mal­la.

Ih­mi­nen ha­lu­aa tul­la näh­dyk­si

– Ih­mi­nen on ai­na ha­lun­nut ker­toa toi­sil­le ole­mas­sa­o­lo­aan, tul­la kuul­luk­si ja näh­dyk­si oma­na it­se­nään. Iden­ti­teet­ti, kä­si­tys omas­ta it­ses­tä, muo­dos­tuu näi­den kes­kus­te­lu­jen kaut­ta, Heik­ki­lä ku­va­si.

Hän ker­toi, mi­ten jo Hos­san vä­ri­kal­li­oil­la ki­vi­kau­ti­nen ih­mi­nen ha­lu­si ker­toa jo­tain ta­pah­tu­maa muil­le. Ta­ri­nat, sa­dut, ru­not ja elet­ty elä­mä ovat siir­ty­neet pu­hut­tui­na ja kuul­tui­na su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le.

Tun­tei­den sa­noit­ta­mi­nen aut­taa

Lu­en­noit­si­jan mu­kaan kir­joit­ta­mi­nen aut­taa löy­tä­mään sa­no­ja.

– Ikä­vän asi­an, pa­han olon sa­noit­ta­mi­nen hel­pot­taa, vä­hen­tää mie­len kuor­maa. Jopa Aris­to­te­les on mai­nin­nut, et­tä kun näet tai luet su­rul­lis­ta, et ole yk­sin tä­män ko­ke­muk­sen kans­sa; myös muil­le on ta­pah­tu­nut sa­mo­ja asi­oi­ta.

Heik­ki­lä to­te­si, mi­ten kir­joit­ta­mi­nen kä­sin aut­taa kes­kit­ty­mään ja miet­ti­mään asi­aa lop­puun.

– Kir­joit­ta­es­sa asi­at saa­vat ni­men ja nos­taa esiin tun­tei­ta. Mitä mi­nun paha olo tar­koit­taa, on­ko se su­rua, pel­koa, hä­pe­ää, vi­haa, in­hoa vai jo­tain muu­ta? Kun saat sel­vil­le oi­ke­an sa­nan, sii­hen tun­tee­seen voi pa­la­ta, teh­dä sil­le jo­tain.

Kir­joit­ta­mi­nen hoi­taa

– Kuka on kir­joit­ta­nut päi­vä­kir­jaa? ky­syi Heik­ki­lä.

Puo­let läs­nä­o­li­jois­ta nos­ti kä­ten­sä.

Lu­en­noit­si­ja ku­va­si, mi­ten päi­vä­kir­ja aut­taa, kun kir­joit­taa, mil­tä on tun­tu­nut.

– Se pur­kaa miel­tä. Ru­not ovat hoi­ta­via, kun kir­joi­tat mu­kaan tun­tei­ta. Runo pu­huu sy­dä­mes­tä sy­dä­meen.

Heik­ki­lä mai­nit­si, et­tä kir­jeet ys­tä­väl­le ovat hoi­ta­via.

– Voit kir­joit­taa kir­jeen myös kuol­leel­le, jos jo­kin asia on jää­nyt kes­ken – se hel­pot­taa. Kir­joi­ta kir­je myös eri-ikäi­sel­le it­sel­le­si: 10-, 20-, 50-, 70- tai 100-vuo­ti­aal­le!

Luon­nos­ta löy­tyy ver­taus­ku­via

Raa­ma­tus­sa eri­tyi­ses­ti psal­mit pu­hut­te­le­vat ih­mis­tä.

– Nii­den kie­li­ku­vat ais­ti­muk­sis­ta ja luon­nos­ta otet­tui­ne ver­taus­ku­vi­neen aut­ta­vat sa­mais­tu­maan teks­tiin. Luon­to on hyvä me­ta­fo­rien eli ver­taus­ku­vien läh­de, Heik­ki­lä hok­saut­ti.

Lo­puk­si Heik­ki­lä an­toi teh­tä­väk­si kir­joit­taa pa­pe­ril­le, mitä asi­oi­ta ko­toa läh­dön ti­lan­ne he­rät­ti. Se ker­rot­tiin vie­rus­ka­ve­ril­le, jol­loin pu­heen­so­ri­na täyt­ti sa­lin. Ei ol­lut kii­ret­tä ko­tiin.

15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys