JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirk­ko val­mis­tau­tuu re­for­maa­ti­on eli us­kon­puh­dis­tuk­sen merk­ki­vuo­teen

Aittakumpu Pekka
Uutiset
6.7.2015 23.16

Juttua muokattu:

2.1. 08:16
2020010208162020150706231600

Vuon­na 2017 tu­lee ku­lu­neek­si 500 vuot­ta sii­tä, kun Mart­ti Lut­her jul­kai­si 95 tee­si­ään. Ta­pah­tu­man muis­tok­si kris­til­li­sis­sä kir­kois­sa eri puo­lil­la maa­il­maa vie­te­tään re­for­maa­ti­on eli us­kon­puh­dis­tuk­sen merk­ki­vuot­ta.

Merk­ki­vuo­den ta­voit­tee­na on tuo­da esil­le Lut­he­rin työ­tä ja kirk­ko­jen his­to­ri­aa sekä re­for­maa­ti­on mer­ki­tys­tä nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa. Suo­mes­sa merk­ki­vuo­den tee­ma­na on Ar­moa 2017!.

Merk­ki­vuo­den pro­jek­ti­sih­tee­ri Timo-Mat­ti Haa­pi­ai­nen ker­too, et­tä kirk­ko­hal­li­tus tuot­taa merk­ki­vuo­den viet­toon ma­te­ri­aa­lia ja ide­oi­ta. Ta­voit­tee­na kui­ten­kin on, et­tä vuo­den viet­to ja sen eri ta­pah­tu­mat syn­tyi­si­vät eri­tyi­ses­ti pai­kal­lis­ta­sol­la seu­ra­kun­nis­sa, jär­jes­töis­sä ja kris­til­li­sis­sä yh­tei­söis­sä.

Kirk­ko­hal­li­tus suo­sit­te­lee re­for­maa­tio-sa­naa

Suo­mes­sa re­for­maa­ti­os­ta käy­te­tään laa­jas­ti us­kon­puh­dis­tus-sa­naa. Tut­ki­joi­den pii­ris­sä taas suo­si­taan neut­raa­lim­paa ja laa­jem­paa re­for­maa­tio-sa­naa. Kirk­ko­hal­li­tus ei ole kiel­tä­nyt us­kon­puh­dis­tus-sa­nan käyt­töä, mut­ta suo­sit­te­lee pu­hu­maan sen si­jaan re­for­maa­ti­os­ta merk­ki­vuo­den 2017 vie­tos­sa, Timo-Mat­ti Haa­pi­ai­nen ker­too.

– Kirk­ko­hal­li­tuk­ses­sa on teh­ty va­lin­ta, et­tä mie­luum­min pu­hu­taan re­for­maa­ti­os­ta. Täs­sä nou­da­te­taan useim­pien mui­den mai­den ja kirk­ko­jen lin­jaa. Jos joku käyt­tää us­kon­puh­dis­tus-sa­naa, min­kään­lai­sia sank­ti­oi­ta ei ole tu­los­sa, Haa­pi­ai­nen nau­rah­taa.

Suo­si­tuk­sen taus­tal­la on muun mu­as­sa se, et­tä re­for­maa­tio on sa­na­na van­hem­pi kuin us­kon­puh­dis­tus. Se myös tuo us­kon­puh­dis­tus-sa­naa pa­rem­min il­mi ajan­jak­son mo­net yh­teis­kun­nal­li­set vai­ku­tuk­set, ku­ten kan­san­kie­li­syy­den vah­vis­tu­mi­sen, kan­sal­lis­val­ti­oi­den syn­ty­mi­sen ja vai­ku­tuk­set aa­te­his­to­ri­aan.

Haa­pi­ai­sen mu­kaan lin­jaus kos­kee re­for­maa­ti­on merk­ki­vuo­den han­ket­ta, ei­kä sii­hen lii­ty esi­mer­kik­si suun­ni­tel­mia muut­taa evan­ke­liu­mi­kir­jaa, jos­sa 22. sun­nun­tai hel­lun­tais­ta on ni­met­ty us­kon­puh­dis­tuk­sen muis­to­päi­väk­si.

Merk­ki­vuo­des­ta saa li­sää tie­toa kirk­ko­hal­li­tuk­sen si­vuil­ta.

Ai­hees­ta ker­ro­taan laa­jem­min en­si vii­kon Päi­vä­mies-leh­des­sä.

Kuva: sa­kas­ti.evl.fi

29.5.2020

Her­ra on mi­nun va­lo­ni ja apu­ni, ketä minä pel­käi­sin? Her­ra on mi­nun elä­mä­ni tur­va, ketä siis säik­kyi­sin? Ps. 27:1

Viikon kysymys