JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirkon jäsenmäärän muutokset palasivat koronaa edeltävään aikaan

Uutiset
30.12.2021 7.15

Juttua muokattu:

30.12. 15:11
2021123015115620211230071500

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Kir­kon tut­ki­mus­kes­kus en­na­koi, et­tä Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon jä­sen­mää­rä vuo­den 2021 lo­pus­sa tu­lee ole­maan noin 3 697 000. Kir­kon jä­sen­ten osuus vä­es­tös­tä oli­si tuol­loin noin 66,6 pro­sent­tia. Vuot­ta ai­em­min kir­kon jä­se­nyys oli 67,7 pro­sen­til­la suo­ma­lai­sis­ta. Tark­ka jä­sen­mää­rä vuo­den 2020 lo­pus­sa oli 3 743 783.

Jä­sen­mää­rän muu­tok­siin vai­kut­ta­vat kirk­koon liit­ty­nei­den, kir­kon jä­se­nyy­des­tä eron­nei­den, al­le 1-vuo­ti­ai­den kas­tet­tu­jen sekä vuo­den ai­ka­na kuol­lei­den mää­rät. Kirk­koon liit­ty­neik­si ti­las­toi­daan myös ne al­le 1-vuo­ti­ai­na kas­te­tut, jot­ka on eh­dit­ty mer­ki­tä vä­es­tö­kir­jan­pi­toon en­nen kas­te­toi­mi­tus­ta.

Ko­ko­nais­ku­va säi­lyy sa­man­lai­se­na

Kir­kos­ta eron­nei­den mää­räk­si vuon­na 2021 ar­vi­oi­daan noin 54 000, kun se vuot­ta ai­em­min oli noin 48 000. Kas­tei­den mää­räk­si ar­vi­oi­daan noin 26 000. Vuo­den 2020 ai­ka­na kas­teen sai noin 24 900 al­le 1-vuo­ti­as­ta las­ta. Kas­tei­den mää­rään vai­kut­taa osal­taan myös syn­ty­vyy­den lie­vä nou­su. Kuol­lei­den mää­räk­si en­na­koi­daan vii­me vuo­den vas­taa­vaa lu­kua eli noin 45 000.

– Toi­sin kuin vii­me vuon­na, ko­ro­na­pan­de­mi­al­la näyt­tää tänä vuon­na ol­leen var­sin vä­hän vai­ku­tus­ta kir­kos­ta ero­a­mi­siin ja kirk­koon liit­ty­mi­siin. Ko­ko­nais­ku­va vai­kut­taa var­sin sa­man­kal­tai­sel­ta kuin kes­ki­mää­räi­ses­ti en­nen ko­ro­na-ai­kaa, kun mah­dol­li­set kas­te­ti­lai­suuk­sien siir­te­lyt huo­mi­oi­daan, tut­ki­ja Kim­mo Ke­to­la sa­noo.

Kas­teen kaut­ta liit­tyi enem­män

Kirk­koon liit­ty­nei­den mää­rä nou­see to­den­nä­köi­ses­ti yli 20 000:n, kun se en­nen ko­ro­na-ai­kaa on ol­lut kes­ki­mää­rin 16 000–17 000. Kirk­koon liit­ty­nei­siin ti­las­toi­tiin tä­nä­kin vuon­na pal­jon al­le 1-vuo­ti­ai­ta, jot­ka on en­sin lii­tet­ty vä­es­tö­re­kis­te­riin ja vas­ta sit­ten kas­tet­tu. Vii­me vuo­den ta­voin ko­ro­na on vai­kut­ta­nut ris­ti­äis­ten jär­jes­tä­mi­seen. Kas­te­juh­lia on mah­dol­li­ses­ti jou­dut­tu siir­tä­mään ko­ro­na­ris­kien vuok­si myö­hem­pään ajan­koh­taan.

Kirk­koon liit­tyi kas­teen kaut­ta myös ai­kai­sem­paa enem­män 1–17-vuo­ti­ai­ta lap­sia ja nuo­ria. Mar­ras­kuun lop­puun men­nes­sä kir­jat­tiin yli 1600 kas­tet­tua nuor­ta. 18 vuot­ta täyt­tä­nei­tä ai­kui­sia kas­tet­tiin 240 mar­ras­kuun 2021 lop­puun men­nes­sä.

Ti­lais­toin­nit ovat kes­ken

Jou­lu­kuun 2021 ti­las­toin­nit ovat seu­ra­kun­nis­sa vie­lä kes­ken. Kir­kon vies­tin­tä tie­dot­taa vuo­den 2021 vah­vis­te­tus­ta kir­kon jä­sen­mää­räs­tä 1. hel­mi­kuu­ta 2022.

Vii­me vuo­den tam­mi–mar­ras­kuus­sa kirk­koon liit­tyi 19 273 hen­ki­löä, ja kir­kon jä­se­nyy­des­tä luo­pui 37 890 hen­ki­löä. Mar­ras­kuun lop­puun men­nes­sä kas­teen on saa­nut 24 636 al­le 1-vuo­ti­as­ta las­ta. Kuol­lei­den mää­rä on 41 976.

Kir­kon jä­sen­tie­to­jär­jes­tel­män mu­kaan 2021 mar­ras­kuun lo­pun ti­lan­tees­sa kir­kon jä­se­niä oli 3 708 513 eli 66,8 % vä­es­tös­tä (ti­las­to­kes­kuk­sen en­nak­ko­vä­ki­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na).

Kir­kon ti­las­tot: https://www.kir­kon­ti­las­tot.fi/

Kuva: Las­se Kok­ko

5.7.2022

– Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys