JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirkon perheneuvonta laskee avun hakemisen kynnyksen matalalle

Uutiset
21.9.2023 12.00

Juttua muokattu:

21.9. 11:57
2023092111571020230921120000
Annamari Kinnunen työskentelee unelmatyössään Kajaanin perheasiain neuvottelukeskuksessa. Viimeisen vuoden hän on toiminut vastaavana perheneuvojana.

Annamari Kinnunen työskentelee unelmatyössään Kajaanin perheasiain neuvottelukeskuksessa. Viimeisen vuoden hän on toiminut vastaavana perheneuvojana.

Hannamari Lukkari

Annamari Kinnunen työskentelee unelmatyössään Kajaanin perheasiain neuvottelukeskuksessa. Viimeisen vuoden hän on toiminut vastaavana perheneuvojana.

Annamari Kinnunen työskentelee unelmatyössään Kajaanin perheasiain neuvottelukeskuksessa. Viimeisen vuoden hän on toiminut vastaavana perheneuvojana.

Hannamari Lukkari

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Päi­vä­mies

Pal­ve­lu on mak­su­ton ja avun pii­riin pää­see suh­teel­li­sen no­pe­as­ti. Apua kan­nat­taa kui­ten­kin ha­kea ajois­sa.

Asi­ak­kai­den mie­len­ter­vey­son­gel­mat nä­ky­vät kir­kon per­he­neu­von­nas­sa ai­em­paa use­am­min, tie­dot­taa kir­kon vies­tin­tä. Asia il­me­nee per­he­a­si­ain neu­vot­te­lu­kes­kuk­sil­le vuo­sit­tain teh­tä­vän ky­se­lyn tu­lok­sis­ta. Vas­taa­jis­ta 83 pro­sent­tia il­mai­si mie­len­ter­veys­ky­sy­mys­ten li­sään­ty­neen tänä vuon­na.

Toi­sek­si eni­ten asi­ak­kai­ta vai­vaa­vat juu­ri nyt ta­lou­del­li­set huo­let ja ah­dis­tu­nei­suus.

Maa­il­man­ti­lan­ne nä­kyy

An­na­ma­ri Kin­nu­nen Ka­jaa­nin per­he­a­si­ain neu­vot­te­lu­kes­kuk­ses­ta ker­too, et­tä ko­ro­na-ai­ka­na ko­ros­tui vuo­ro­vai­ku­tu­son­gel­mien ja ero­poh­din­to­jen li­säk­si fyy­si­nen vä­ki­val­ta

– Nyt maa­il­man­ti­lan­ne on toi­sel­la ta­val­la epä­va­kaa. Mo­nia per­hei­tä ko­et­te­le­vat mui­den huol­ten li­säk­si ta­lou­del­li­set mur­heet. Ah­dis­tus, mie­len­ter­vey­son­gel­mat ja tur­vat­to­muus ovat läs­nä per­heis­sä, ai­kui­set ja lap­set oi­rei­le­vat. Ku­lu­nee­na vuon­na on ol­lut ha­vait­ta­vis­sa li­sään­ty­väs­sä mää­rin taas vä­ki­val­lan ja eri­tyi­ses­ti ta­lou­del­li­sen vä­ki­val­lan li­sään­ty­mi­nen. Tur­vat­to­muu­den kes­kel­lä myös yh­tey­de­no­tot kai­ken­lai­siin riip­pu­vuuk­siin liit­ty­en, ku­ten riip­pu­vuus huu­maa­viin ai­nei­siin, ra­ha­pe­lei­hin tai sek­siin ovat li­sään­ty­neet.

Tyy­pil­li­nen asi­a­kas on Kin­nu­sen mu­kaan 30–49-vuo­ti­as ruuh­ka­vuo­si­aan elä­vä pa­ris­kun­ta, jol­la on enem­män kuin kak­si las­ta.

– Vuo­ro­vai­ku­tu­son­gel­mat ja us­kot­to­muusk­rii­sit ovat ylei­sim­mät syyt avun ha­ke­mi­seen. Seu­raa­vak­si tu­le­vat ero­ky­sy­myk­set ja vä­ki­val­ta lä­hi­suh­teis­sa. Teem­me pal­jon myös pal­ve­luoh­jaus­ta ja oh­jaam­me asi­ak­kaan ha­ke­maan it­sel­leen apua hen­ki­lö­koh­tai­siin on­gel­miin­sa muil­ta ta­hoil­ta. Me kä­sit­te­lem­me asi­oi­ta pa­ri­suh­teen ja per­heen nä­kö­kul­mas­ta. Mi­kä­li asi­a­kas ha­lu­aa, kes­kus­te­lem­me myös hen­gel­li­sis­tä ky­sy­myk­sis­tä.

Apua mah­dol­li­sim­man pian

Kirk­ko­hal­li­tuk­sen per­he­a­si­oi­den ja per­he­neu­von­nan asi­an­tun­ti­ja Sari-An­ni­ka Pet­ti­nen roh­kai­see ot­ta­maan yh­teyt­tä pal­ve­luun.

– Usein pa­ri­suh­de­tu­kea kai­paa­vat poh­ti­vat, on­ko hei­dän asi­an­sa niin akuut­ti, et­tä kan­nat­taa ot­taa yh­teyt­tä per­he­neu­von­taan. Mo­nes­ti aja­tel­laan, et­tei va­pai­ta ai­ko­ja ole saa­ta­vil­la. Täl­lä het­kel­lä kui­ten­kin val­ta­o­sa kes­kuk­sis­ta pys­tyy ot­ta­maan asi­ak­kaak­si kaik­ki ha­luk­kaat. Isois­sa kas­vu­kes­kuk­sis­sa ti­lan­ne voi ol­la toi­nen.

Kin­nu­sen mu­kaan Ka­jaa­nis­sa pää­see avun pii­riin suh­teel­li­sen pian.

– Täl­lä het­kel­lä asi­ak­kai­ta ha­keu­tuu meil­le ta­sai­se­na vir­ta­na. Ku­lu­nee­na vuon­na jo­no­ti­lan­ne on py­sy­nyt hal­lin­nas­sa ja en­sim­mäi­sen kes­kus­te­lu­a­jan on saa­nut kuu­kau­den si­sään yh­tey­de­no­tos­ta.

Asi­ak­kai­den mää­rä on li­sään­ty­nyt ta­sai­ses­ti vii­meis­ten vuo­sien ai­ka­na.

– Ko­ro­na-ai­ka­na avun tar­ve oli poik­keuk­sel­li­sen suur­ta. Jono oli vä­lil­lä jopa 2–3 kuu­kau­den mit­tai­nen, mikä on ihan lii­kaa hä­däs­sä ole­val­le ih­mi­sel­le. Oh­ja­sim­me asi­ak­kaak­si ha­keu­tu­via no­pe­an avun pii­riin muun mu­as­sa Kai­nuun krii­si­kes­kuk­sel­le meil­le jo­not­ta­mi­sen ajak­si, hän taus­toit­taa.

Lue en­si vii­kon pa­pe­ri­leh­des­tä myös Päi­vä­mie­hen lu­ki­joi­den ko­ke­muk­sia sekä li­sää fak­to­ja ja Kin­nu­sen miet­tei­tä kir­kon per­he­työs­tä.

10.12.2023

Jeesus sanoo: ”Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on Ihmisen Poika oleva ilmestymisensä päivänä.” Luuk. 17:24

Viikon kysymys