JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kir­kon per­he­neu­von­ta tar­jo­aa mak­su­ton­ta apua myös poik­keu­sai­ka­na

Uutiset
1.4.2020 6.15

Juttua muokattu:

31.3. 16:36
2020033116361820200401061500

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Kir­kon per­he­neu­von­ta tar­jo­aa apua myös tänä poik­keu­sai­ka­na – pää­sään­töi­ses­ti etäyh­teyk­sien vä­li­tyk­sel­lä. Näin työ voi jat­kua jo en­nes­tään asi­ak­kai­na ole­vien pa­rien ja per­hei­den kans­sa. Myös uu­det asi­ak­kaat voi­vat ha­kea apua pa­ri­suh­teen ja per­heen vai­keuk­siin.

– Asi­ak­kaat ovat ol­leet pää­sään­töi­ses­ti tyy­ty­väi­siä, et­tei per­he­neu­von­nan ai­kaa siir­re­tä, vaan sitä tar­jo­taan täs­sä ti­lan­tees­sa vi­de­o­vä­lit­tei­ses­ti tai pu­he­li­mit­se, ker­too per­he­a­si­oi­den ja per­he­neu­von­nan joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja Sari-An­ni­ka Pet­ti­nen Kirk­ko­hal­li­tuk­ses­ta.

Osa asi­ak­kais­ta on pe­ru­nut ai­kan­sa, jo­ten myös uu­sil­le asi­ak­kail­le on ti­laa.

– Pa­ri­suh­de voi jou­tua lu­jil­le ti­lan­tees­sa, jos­sa on pal­jon huol­ta ja uu­den ar­jen ra­ken­ta­mi­nen vie voi­ma­va­ro­ja ja ener­gi­aa. Tar­ve per­he­neu­von­nal­le ei ole vä­hen­ty­nyt, pi­kem­min­kin päin­vas­toin. Myös ver­tais­ryh­miä on avat­tu ver­kos­sa ta­pah­tu­vik­si, ker­too Pet­ti­nen.

Apu on tär­ke­ää sik­si­kin, jot­ta vai­keu­det ei­vät ka­sau­tui­si ja vai­keu­tui­si poik­keus­ti­lan­teen jat­ku­es­sa.

– Mo­nel­le voi riit­tää jo tie­to sii­tä, et­tä am­mat­ti­lai­sen kans­sa on mah­dol­lis­ta ju­tel­la miel­tä pai­na­vis­ta asi­ois­ta.

Kir­kon per­he­neu­von­nas­sa va­rau­du­taan per­he­neu­von­nan kas­va­vaan tar­pee­seen myös poik­keus­ti­lan­teen jäl­keen.

Kir­kon per­he­a­si­ain neu­vot­te­lu­kes­kuk­sia on 41 ja niis­sä työs­ken­te­lee yli 180 työn­te­ki­jää.

Per­he­neu­von­nas­sa on mah­dol­lis­ta kes­kus­tel­la am­mat­ti­lai­sen kans­sa pa­ri­suh­teen ja per­heen vai­keuk­sis­ta tai oman elä­män sol­mu­koh­dis­ta. Asi­ak­kaak­si voi tul­la yk­sin tai yh­des­sä puo­li­son tai muun lä­hei­sen kans­sa.

Val­ta­o­sa per­he­neu­von­nan asi­ak­kais­ta on työ­i­käi­siä lap­si­per­hei­den van­hem­pia. Vuon­na 2019 kir­kon per­he­neu­von­nas­sa ta­vat­tiin noin 18 500 asi­a­kas­ta yh­teen­sä yli 90 000 ker­taa. Asi­ak­kais­ta oli mie­hiä yli 40 pro­sent­tia.

Suu­rim­pa­na tu­lo­syy­nä edel­lis­vuo­sien ta­paan oli­vat vuo­ro­vai­ku­tu­son­gel­mat. Per­he­neu­von­nat asi­ak­kaat ovat erit­täin tyy­ty­väi­siä saa­maan­sa pal­ve­luun. Asi­a­kas­pa­laut­tee­seen vas­tan­neis­ta asi­ak­kais­ta yli 95 % koki tul­leen­sa kuul­luk­si ja ym­mär­re­tyk­si per­he­neu­von­nas­sa.

3.6.2020

Jee­sus sa­noo: "To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: sil­lä, joka us­koo, on ikui­nen elä­mä." Joh. 6:47

Viikon kysymys