JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kir­kon uu­den stra­te­gi­an yti­mes­sä yh­den ih­mi­sen mit­ta­kaa­va

Uutiset
10.5.2014 10.00

Kir­kol­lis­ko­kous Tu­rus­sa päät­tyi ei­len. Ko­kouk­ses­sa kä­si­tel­tiin eri­tyi­ses­ti kir­kon ra­ken­tei­siin, ta­lou­teen ja stra­te­gi­aan liit­ty­viä asi­oi­ta.

Kir­kon seu­ra­kun­ta­ra­ken­tei­ta kos­ke­va la­ki­muu­to­se­si­tys he­rät­ti ko­kouk­ses­sa run­saas­ti kes­kus­te­lua: pu­heen­vuo­ro­ja käy­tet­tiin kaik­ki­aan 49 ja ai­hees­ta pu­hut­tiin yli nel­jä tun­tia. Ko­kous­vii­kon ai­ka­na saa­tiin pää­tök­seen lä­he­te­kes­kus­te­lu kir­kon pai­kal­lis­ta­son ra­ken­tei­ta kos­ke­van sään­te­lyn muut­ta­mi­ses­ta. Kirk­ko­hal­li­tuk­sen esi­tys on, et­tä kaik­ki seu­ra­kun­nat kuu­lui­si­vat jat­kos­sa seu­ra­kun­ta­yh­ty­miin, joi­den joh­dos­sa ovat yh­ty­mä­ro­vas­tit.

Kir­kol­lis­ko­kous kat­soi mah­dol­li­sek­si sen, et­tä seu­ra­kun­tien yh­tei­sö­ve­ro-osuu­des­ta luo­vut­tai­siin ja siir­ryt­täi­siin la­ki­sää­tei­sen val­ti­o­na­vun muo­dos­sa mak­set­ta­vaan kor­vauk­seen kir­kon yh­teis­kun­nal­li­sis­ta teh­tä­vis­tä.

Kir­kol­lis­ko­kous hy­väk­syi kir­kon kes­kus­hal­lin­non uu­dis­tuk­sia. Uu­dis­tuk­set sel­keyt­tä­vät toi­mie­lin­ten teh­tä­viä ja toi­mi­val­taa sekä ke­ven­tä­vät hal­lin­toa ja li­sää­vät jous­ta­vuut­ta. Kir­kon ul­ko­a­si­ain neu­vos­to lak­kau­tet­tiin ja sen teh­tä­vät siir­ret­tiin piis­pain­ko­kouk­sel­le ja kirk­ko­hal­li­tuk­sel­le. Piis­pain­ko­kouk­sen ko­koon­pa­noon kuu­lu­vat jat­kos­sa vain piis­pat, kun tä­hän saak­ka piis­pain­ko­kouk­sen jä­se­niä ovat ol­leet myös hiip­pa­kun­tien pap­pi­sa­ses­so­rit. Kent­tä­piis­pal­la on piis­pain­ko­kouk­ses­sa läs­nä­o­lo- ja pu­he­oi­keus.

Espoon hiippakunnan edustajia palaverissa.

Espoon hiippakunnan edustajia palaverissa.

Edus­ta­jil­le esi­tel­tiin kir­kon uu­si stra­te­gia, joka suun­taa toi­min­taa vuo­teen 2020 saak­ka. Koh­taa­mi­sen kirk­ko -ni­mi­nen stra­te­gia sai hy­vän vas­taa­no­ton edus­ta­jil­ta. Uu­den stra­te­gi­an yti­mes­sä on yh­den ih­mi­sen mit­ta­kaa­va, ja sen pai­no­pis­teet kes­kit­ty­vät sa­no­maan, koh­taa­mi­seen, lä­him­mäi­sen­rak­kau­teen ja jä­se­nyy­teen. Stra­te­gi­as­sa tuo­daan esil­le, et­tä kir­kon pe­rus­teh­tä­vä on kut­sua ih­mi­siä Ju­ma­lan yh­tey­teen sekä roh­kais­ta vä­lit­tä­mään lä­him­mäi­sis­tä ja luo­ma­kun­nas­ta. Stra­te­gi­as­sa to­de­taan, et­tä kaik­kea kir­kon toi­min­taa oh­jaa­vat sen ar­vot: us­ko, toi­vo ja rak­kaus.

Johanna Lumijärvi ja Johannes Leppänen kahvitauolla.

Johanna Lumijärvi ja Johannes Leppänen kahvitauolla.

Keskustelemassa Martti Murtoperä,Antti Savela ja Reino Halonen.

Keskustelemassa Martti Murtoperä,Antti Savela ja Reino Halonen.

Si­sä­mi­nis­te­ri Päi­vi Rä­sä­nen (ku­vas­sa al­la) toi val­ti­o­neu­vos­ton ter­vei­set kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le tiis­tai­na 6.5. Rä­sä­nen ot­ti pu­hees­saan kan­taa kan­sa­lai­sa­loit­teen esi­tyk­seen, jos­sa toi­vo­taan avi­o­liit­to­lain­sää­dän­nön muut­ta­mis­ta niin, et­tä myös sa­maa su­ku­puol­ta ole­vil­la pa­reil­la oli­si oi­keus sol­mia avi­o­liit­to.

– Toi­von, et­tä edus­kun­ta huo­mi­oi va­ka­vas­ti sil­le lau­su­tun evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon kan­nan, jon­ka mu­kaan avi­o­liit­to on mie­hen ja nai­sen vä­li­nen liit­to ja et­tä kirk­ko kan­nat­taa avi­o­liit­to­lain säi­lyt­tä­mis­tä ny­kyi­sel­lään, Rä­sä­nen to­te­si.

– Mie­hen ja nai­sen vä­li­nen avi­o­liit­to on ih­mis­kun­nan his­to­ri­an mer­kit­tä­vin ja van­hin ih­mis­ten vä­li­nen so­pi­mus, van­hem­pi kuin mit­kään muut oi­keu­del­li­set tai val­ti­ol­li­set so­pi­muk­set, hän sa­noi.

Kokouksen päätteeksi kokousväki kiitti Turun kristillisen opiston väkeä laulamalla.

Kokouksen päätteeksi kokousväki kiitti Turun kristillisen opiston väkeä laulamalla.

Ku­vat: Jo­han­na Lu­mi­jär­vi ja Heik­ki Sor­va­ri

Tie­toa kir­kol­lis­ko­kouk­sen ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta löy­tyy tääl­tä.