JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kuu­le lau­lu­jen valo!

Uutiset
4.10.2020 16.15

Juttua muokattu:

2.10. 14:49
2020100214490120201004161500
Tältä näyttää Kuule!-sovelluksen testiversio. Myös syysinfossa julkistettu äänite Riemuitse, tytär Siionin tulee kuunneltavaksi palveluun.

Tältä näyttää Kuule!-sovelluksen testiversio. Myös syysinfossa julkistettu äänite Riemuitse, tytär Siionin tulee kuunneltavaksi palveluun.

Juhani Ojalehto

Tältä näyttää Kuule!-sovelluksen testiversio. Myös syysinfossa julkistettu äänite Riemuitse, tytär Siionin tulee kuunneltavaksi palveluun.

Tältä näyttää Kuule!-sovelluksen testiversio. Myös syysinfossa julkistettu äänite Riemuitse, tytär Siionin tulee kuunneltavaksi palveluun.

Juhani Ojalehto

Hel­mi Yr­jä­nä

Päi­vä­mies

Uu­del­la kirk­ko­lau­lu­ää­nit­teel­lä soi­vat Sii­o­nin lau­lut sekä ur­kuimp­ro­vi­saa­ti­ot, ja tu­le­van suo­ra­tois­to­pal­ve­lun nimi ke­hot­taa kuu­le­maan.

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) jul­kai­si tä­män­päi­väi­ses­sä syy­sin­fos­saan uu­den kirk­ko­lau­lu­ää­nit­teen sekä tu­le­van suo­ra­tois­to­pal­ve­lun ni­men Kuu­le!.

In­fo­ti­lai­suus käyn­nis­ti myös SRK:n verk­ko­kaup­paan kam­pan­jan, jos­sa muun mu­as­sa ke­sän uu­tuus­tuot­tei­ta myy­dään alen­nus­hin­noin. Verk­ko­kau­pan löy­dät osoit­tees­ta www.jul­kai­su­myy­ma­la.fi.

So­vel­lus tar­vit­see ko­e­käyt­tä­jiä

Kuu­le! on pu­he­li­mel­le ja äly­lait­teel­le saa­ta­va so­vel­lus, jos­ta löy­tyy SRK:n kir­jo­ja, mu­siik­kia sekä muu­ta si­säl­töä. Pal­ve­lu on tar­koi­tus saa­da käyt­töön jou­lu­kuun al­ku­puo­lel­la.

En­nen so­vel­luk­sen jul­kai­sua SRK ha­lu­aa ke­hit­tää sii­tä mah­dol­li­sim­man toi­mi­van pal­ve­lun, jo­ten sil­le tar­vi­taan ko­e­käyt­tä­jiä. Jos Kuu­le!-so­vel­luk­sen tes­taa­mi­nen kiin­nos­taa, li­sä­tie­to­ja ja il­moit­tau­tu­mi­nen ha­kuun löy­ty­vät si­vul­ta www.kuu­le.srk.fi.

Su­vi­seu­ra­tun­nel­maa kir­kos­sa lau­let­tu­na

Rie­muit­se, ty­tär Sii­o­nin -levy ää­ni­tet­tiin Mu­hok­sen Su­vi­seu­ro­ja edel­tä­nees­sä su­vi­seu­ra­lau­lu­jen yh­teis­lau­lu­ti­lai­suu­des­sa tou­ko­kuus­sa 2019 Ou­lun tuo­mi­o­kir­kos­sa.

Ou­lun tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan kant­to­rit Hen­na-Mari Si­vu­la ja Lau­ri-Kal­le Kal­lun­ki vas­ta­si­vat il­lan mu­sii­kin suun­nit­te­lus­ta ja to­teut­ta­mi­ses­ta.

– Suun­nit­te­lim­me Hen­na-Ma­rin kans­sa Mu­hok­sen Su­vi­seu­rois­sa seu­ra­pu­hei­den yh­tey­des­sä lau­let­ta­vat vir­ret ja Sii­o­nin lau­lut sekä lau­lu­tuo­ki­ot. Tä­män työn poh­jal­ta muo­dos­tui tä­hän lau­luil­taan ai­van kuin koos­te tu­le­vis­ta su­vi­seu­ra­lau­luis­ta, Kal­lun­ki ker­toi. Hän ku­vai­lee ta­pah­tu­man tun­tu­neen lau­lu­seu­roil­ta.

Si­vu­la ja Kal­lun­ki oli­vat tyy­ty­väi­siä sii­hen, et­tä yh­teis­lau­lu­ti­lai­suus lä­he­tet­tiin myös Vir­tu­aa­li­kir­kon kaut­ta kaik­kien kuul­ta­vak­si. Näin kuka ta­han­sa saat­toi osal­lis­tua yh­teis­lau­la­mi­seen.

– Su­vi­seu­rat on vuo­den odo­te­tuin ko­ho­koh­ta. Oli hie­noa, et­tä tun­nel­maan pää­si vi­rit­täy­ty­mään ym­pä­ri Suo­men ja maa­il­man, ja Sii­o­nin lau­lu­jen rai­kas soin­ti sekä sa­no­ma sai­vat kuu­lua, Si­vu­la tii­vis­ti.

Le­vyl­lä kuu­luu elä­mä

Su­vi­seu­ra­lau­luil­taa ei ol­lut alun pe­rin tar­koi­tus ää­nit­tää. Pää­tös ää­nit­tä­jän lä­het­tä­mi­ses­tä ti­lai­suu­teen teh­tiin ai­van vii­me het­kel­lä.

– Sii­nä men­tiin ai­ka lail­la vain ai­kai­sem­pien ää­ni­tys­ten ase­tuk­sil­la, muis­te­li ää­nit­tä­jä ja edi­toi­ja Tuo­mo Kan­gas.

– Sil­loin aja­tel­tiin, et­tä lau­lut tal­ti­oi­daan vain muis­toik­si.

Voi­mak­kaan lau­lun ja ur­ku­sä­es­tys­ten taus­tal­la tuo­vat tun­nel­maa ys­käh­dyk­set, ih­mis­ten lii­kah­te­lun ai­heut­ta­mat ää­net sekä las­ten ään­näh­dyk­set. Ää­nit­teen toi­nen edi­toi­ja Sasu Har­ti­kai­nen ku­va­si ää­ni­mai­se­man ole­van olen­nai­nen osa täl­lai­sia ta­pah­tu­mia.

– Al­kuun ää­ni­mai­se­maan kiin­nit­tää huo­mi­o­ta, mut­ta kun si­säl­tö on hy­vää, niin kor­va tot­tuu ja huo­mio al­kaa hy­vin no­pe­as­ti koh­dis­tua lau­lu­jen kuun­te­luun.

Le­vyl­tä löy­ty­vä Sii­o­nin lau­lu 249 Tai­vaan iha­nat lin­tu­set jäi ti­lai­suu­des­ta eri­tyi­ses­ti mie­leen Kal­lun­gil­le.

– Tämä jo 1800-lu­vun lo­pul­la syn­ty­nyt lau­lu, jos mikä, on niin sa­not­tu su­vi­seu­ra­lau­lu. On­han tä­hän va­loi­saan lau­luun yh­ty­neet jo mo­net su­ku­pol­vet en­nen mei­tä. Me saam­me ol­la osa sitä sa­maa lau­la­vaa juh­la­kan­saa.

23.10.2020

Hän an­toi Is­ra­e­lil­le la­kin­sa ja käs­ki mei­dän isi­äm­me opet­ta­maan ne lap­sil­leen,

jot­ta tu­le­va­kin pol­vi ne tun­ti­si, jot­ta vas­te­des syn­ty­vät­kin ne op­pi­si­vat ja ker­toi­si­vat omil­le lap­sil­leen. Ps. 78:5–6

Viikon kysymys