JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kuulen uusi Tuplapaketti palvelee kahden henkilön talouksia

Uutiset
2.11.2022 10.10

Juttua muokattu:

2.11. 10:47
2022110210475120221102101000

Päivi Rehu

Päivi Rehu

An­ne Hon­ko­nen

Ou­lu

Kuu­le-pal­ve­lus­sa on ei­len, 1. mar­ras­kuu­ta 2022, lan­see­rat­tu uu­te­na ti­laus­mal­li­na kah­den käyt­tä­jän Tup­la­pa­ket­ti.

Pa­ket­ti tar­jo­aa kah­del­le sa­mas­sa ta­lou­des­sa asu­val­le hen­ki­löl­le so­vel­luk­sen käyt­tö­oi­keu­den edul­li­seen yh­teis­hin­taan. Tup­la­pa­ket­ti on os­tet­ta­vis­sa osoit­tees­sa kuu­le.srk.fi. Si­vus­tol­ta löy­ty­vät myös oh­jeet, kuin­ka päi­vit­tää ny­kyi­nen pe­rus­pa­ket­ti tup­la­pa­ke­tik­si.

Edul­li­nen vä­li­muo­to ti­laa­jien toi­vo­muk­ses­ta

Tup­la­pa­ket­ti on ke­hi­tet­ty Kuu­len ti­laa­jien toi­vo­muk­ses­ta.

– Kuu­len käyt­tä­jät ovat toi­vo­neet kah­den hen­gen ta­louk­sia pal­ve­le­vaa edul­lis­ta ti­laus­mal­lia, joka oli­si Pe­rus­pa­ke­tin ja kym­me­nen hen­gen Per­he­pa­ke­tin vä­lis­sä, ker­too SRK:n Kuu­le-koor­di­naat­to­ri Kai­sa Iko­nen.

Tup­la­pa­ket­ti on suun­ni­tel­tu pal­ve­le­maan kaik­kia kah­den hen­ki­lön ta­louk­sia. Tämä ti­laus­mal­li so­pii esi­mer­kik­si vart­tu­neil­le avi­o­pa­reil­le, joi­den lap­set ovat jo muut­ta­neet ko­toa tai nuo­rem­mil­le pa­reil­le, joil­la ei ole omil­la lait­teil­laan kuun­te­le­via lap­sia. Tup­la­pa­ket­ti pal­ve­lee myös van­hem­man ja lap­sen tai vaik­ka­pa kah­den opis­ke­li­jan yh­teis­ta­louk­sia.

Kuu­le-pal­ve­lu laa­je­nee ja mo­ni­puo­lis­tuu

Iko­sen mu­kaan Kuu­len uu­den si­säl­lön jul­kai­su­tah­ti py­syy jat­kos­sa­kin ta­sai­se­na ja sa­mal­la ole­mas­sa ole­va ko­ko­el­ma mo­ni­puo­lis­tuu ja laa­je­nee.

– Yh­teis­työ SFC:n ja LLC:n kans­sa on aloi­tet­tu, ja ta­voit­tee­nam­me on aloit­taa al­ku­vuo­des­ta myös vie­ras­kie­li­sen ai­neis­ton jul­kai­se­mi­nen, va­lot­taa Iko­nen.

Myös usei­ta pie­nem­piä, so­vel­luk­sen käy­tet­tä­vyy­teen vai­kut­ta­via toi­min­to­ja ke­hi­te­tään edel­leen.

Käyt­tä­jä­mää­rät kas­vus­sa

Kuu­lel­la on täl­lä het­kel­lä run­sas 6 800 käyt­tö­ti­liä. Per­he­ti­lien myö­tä var­si­nais­ten käyt­tä­jien mää­rä nou­see ar­vi­ol­ta rei­luun 10 000:een.

– Kuu­len käyt­tä­jä­mää­rän ke­hi­tyk­sen yleis­suun­taus on hie­noi­ses­ti kas­va­va, Iko­nen ker­too.

Suo­si­tuin­ta si­säl­töä Kuu­les­sa on mu­siik­ki. Kuun­nel­luin al­bu­mi on ki­ta­ral­la soi­tet­tu­ja Sii­o­nin lau­lu­ja si­säl­tä­vä Mat­kal­la, jota on kuun­nel­tu Kuu­les­sa rei­lu 73 000 ker­taa.

Lap­set ovat ak­tii­vi­sia Kuu­len käyt­tä­jiä, mikä nä­kyy las­ten­kir­jo­jen suu­ri­na luku- ja kuun­te­lu­ker­toi­na sekä las­ten­mu­sii­kin kuun­te­lu­mää­ris­sä. Kir­jois­ta suo­si­tuim­pia ovat las­ten­kir­jat, ja jopa kah­dek­san las­ten­kir­jaa on ylit­tä­nyt 10 000 käyt­tö­ker­ran ra­ja­pyy­kin.

Kuu­len si­säl­tö kiin­nos­taa myös nuo­ria. Tar­jol­la ole­vis­ta pod­cast-sar­jois­ta Kap­sä­kin Si­vu­tas­ku ja Koh­taus­paikka ovat suo­si­tuim­pia. Koh­taus­pai­kas­ta löy­tyy jak­so­ja, joi­den kuun­te­lu­mää­rät ovat ki­vun­neet kah­den tu­han­nen kuun­te­lu­ker­ran pin­taan muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa.

18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys