JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kynt­ti­lä­ta­pah­tu­mil­la huo­mi­o­ta it­se­mur­hien eh­käi­syyn

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
15.11.2015 6.41

Juttua muokattu:

1.1. 23:21
2020010123214020151115064100

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

It­se­mur­han teh­nei­tä muis­te­taan tä­nään kym­me­nis­sä kynt­ti­lä­ta­pah­tu­mis­sa ym­pä­ri Suo­mea. Kynt­ti­lä­ta­pah­tu­man yh­te­nä tar­koi­tuk­se­na on he­rät­tää kes­kus­te­lua it­se­mur­his­ta ja nii­den eh­käi­se­mi­ses­tä. Tänä vuon­na ha­lu­taan kiin­nit­tää huo­mi­o­ta eten­kin nuor­ten ja nuor­ten ai­kuis­ten ma­sen­nuk­sen var­hai­seen hoi­toon sekä lä­heis­ten avun­tar­pee­seen.

Kynt­ti­lä­ta­pah­tu­mis­sa kun­ni­oi­te­taan it­se­mur­han uh­rien muis­toa, tuo­daan loh­tua lä­hei­sen­sä me­net­tä­neil­le ja hil­jen­ny­tään yh­tei­sen su­run ää­rel­le.

Val­ta­kun­nal­li­nen Kynt­ti­lä­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään Hel­sin­gis­sä Kam­pin kap­pe­lis­sa kel­lo 17 al­ka­en. Sen jär­jes­tä­vät yh­teis­työs­sä Mie­len­ter­vey­den kes­kus­liit­to, Hel­sin­gin seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä ja Su­ru­nau­ha ry.

Ta­pah­tu­mia jär­jes­te­tään myös mo­nis­sa Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton jä­se­nyh­dis­tyk­sis­sä sekä Su­ru­nau­han toi­mi­paik­ka­kun­nil­la. Nii­hin ovat kaik­ki läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lei­ta.

Pi­de­tään huol­ta lä­hei­sis­tä

Kynt­ti­lä­ta­pah­tu­maa it­se­mur­han teh­nei­den muis­tok­si on vie­tet­ty vuo­des­ta 1992 läh­tien. Muis­to­päi­vä­nä käyn­nis­tyy val­ta­kun­nal­li­nen Mie­len­ter­veys­viik­ko, jota vie­te­tään 16.–22. mar­ras­kuu­ta tee­mal­la Jo­kai­sel­la on oi­keus mie­len hy­vin­voin­tiin.

Vuo­sit­tain lä­hes 900 per­hees­sä ja ys­tä­vä­pii­ris­sä koh­da­taan suu­ri jär­ky­tys, epä­us­ko ja suru, kun lä­hei­nen riis­tää it­sel­tään hen­gen. Jär­ky­tys voi ol­la niin suu­ri, et­tä lä­hi­o­mai­sen koko elä­mä la­maan­tuu.

– On tär­ke­ää pi­tää huol­ta niis­tä, jot­ka jää­vät su­re­maan lä­hei­si­ään. Moni lä­hei­nen trau­ma­ti­soi­tuu ja it­se­mur­ha li­sää myös lä­hei­sen it­se­mur­ha­ris­kiä, sa­noo Mat­ti Nal­li­ka­ri, Su­ru­nau­ha ry:n pu­heen­joh­ta­ja.

Pu­hu­mi­nen on tär­ke­ää

Jär­jes­tä­jät toi­vo­vat, et­tä kynt­ti­lä­ta­pah­tu­mat saa­vat ih­mi­set pu­hu­maan vai­ke­as­ta asi­as­ta. Pu­hu­mi­nen ja avoi­muus ovat tär­kei­tä kei­no­ja it­se­mur­hien en­nal­ta­eh­käi­sys­sä.

– Mie­len­ter­veys­häi­ri­öis­tä on ol­ta­va hel­pom­pi pu­hua. Tämä on nos­tet­ta­va it­se­mur­hien eh­käi­sy­oh­jel­man myö­tä kan­sal­li­sek­si ta­voit­teek­si, Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton toi­min­nan­joh­ta­ja Ola­vi Sy­dän­maan­lak­ka pai­not­taa.

Suo­mi oli en­sim­mäi­nen maa, jos­sa otet­tiin kan­sal­li­nen it­se­mur­hien eh­käi­sy­oh­jel­ma käyt­töön vuon­na 1992. Sit­tem­min oh­jel­ma on jää­nyt päi­vit­tä­mät­tä.

Li­sää tie­toa ai­heis­ta löy­tää seu­raa­vil­ta in­ter­net­si­vuil­ta:

Mie­len­ter­vey­den kes­kus­liit­to: www.mtkl.fi

It­se­mur­haan kuol­lei­den lä­hei­sil­le ver­tais­tu­kea tar­jo­a­va Su­ru­nau­ha ry: www.su­ru­nau­ha.net

Mo­lem­mil­ta in­ter­net­si­vuil­ta löy­tyy tie­toa eri puo­lil­la Suo­mea jär­jes­tet­tä­vis­tä kynt­ti­lä­ta­pah­tu­mis­ta.

4.7.2020

"Minä ope­tan si­nua", sa­noo Her­ra, "minä osoi­tan si­nul­le oi­ke­an tien. Minä neu­von si­nua, kat­see­ni seu­raa as­ke­lei­ta­si." Ps. 32:8

Viikon kysymys