JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lää­kä­ri­liit­to vas­tus­taa eu­ta­na­si­aa

Uutiset
29.3.2018 6.53

Suo­men Lää­kä­ri­liit­to vas­tus­taa eu­ta­na­si­an lail­lis­ta­mis­ta. Sen kan­ta on, et­tä lää­kä­rin osal­lis­tu­mi­nen po­ti­laan ak­tii­vi­seen sur­maa­mi­seen on vas­toin lää­kä­rin etiik­kaa ja kes­kei­siä ar­vo­ja. ”Eu­ta­na­si­an sal­li­va lain­sää­dän­tö oli­si pe­ri­aat­teel­li­ses­ti mer­kit­tä­vä ar­vo­muu­tos”, lii­ton saat­to­hoi­to­kan­na­no­tos­sa to­de­taan.

Lää­kä­ri­liit­to lin­jaa, et­tä saat­to­hoi­toa tu­li­si ke­hit­tää eu­ta­na­si­an lail­lis­ta­mi­sen si­jaan. Sa­maa miel­tä on myös val­ta­kun­nal­li­nen so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan eet­ti­nen neu­vot­te­lu­kun­ta ETE­NE.

– Tä­hän nä­ke­myk­seen on help­po yh­tyä. Fyy­si­sen ki­vun hoi­ta­mi­nen, saat­to­hoi­to­mah­dol­li­suuk­sien pa­ran­ta­mi­nen, hen­ki­lö­kun­nan saat­to­hoi­to­kou­lu­tus ja kes­kus­te­lu kuo­le­mas­ta ovat tär­kei­tä asi­oi­ta kuo­le­van ih­mi­sen hoi­dos­sa, vat­sa­e­lin­ki­rur­gi Heik­ki Kar­ju­la to­te­aa.

Usein eu­ta­na­si­a­kes­kus­te­lus­sa käy­te­tään ter­miä ”pas­sii­vi­nen eu­ta­na­sia”. Sil­lä tar­koi­te­taan yleen­sä hoi­dois­ta luo­pu­mis­ta, mikä ei kui­ten­kaan ole ”pas­sii­vis­ta eu­ta­na­si­aa”. Lää­kä­ri­lii­ton mie­les­tä tuo­ta ter­miä ei tu­li­si­kaan käyt­tää sen ris­ti­rii­tai­suu­den vuok­si. ”Tur­hien hoi­to­jen vält­tä­mi­nen ja hyö­dyt­tö­mien hoi­to­jen lo­pet­ta­mi­nen ovat nor­maa­li läh­tö­koh­ta lää­kä­rin työs­sä”, Lää­kä­ri­lii­ton verk­ko­si­vuil­la to­de­taan.

ETE­NE sa­noit­taa sa­man asi­an niin, et­tä kun sai­raut­ta ei enää voi­da pa­ran­taa tai sen kul­kua mer­kit­tä­väs­ti hoi­dol­la muut­taa, on tär­ke­ää kes­kit­tyä hoi­ta­maan po­ti­laan oi­rei­ta. ”Tämä ei ole hoi­dot­ta jät­tä­mis­tä vaan hoi­don te­hos­ta­mis­ta toi­sin ta­voit­tein”, ETE­NEN eu­ta­na­si­a­kan­na­no­tos­sa to­de­taan.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 28.3.2018

HannaKallunki
20.2.2020

Sa­nat, jot­ka Her­ra on pu­hu­nut, ovat hen­ki ja elä­mä. Joh. 6:63

Viikon kysymys