JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lap­si­vai­ku­tuk­set tu­lee ar­vi­oi­da lap­sia kos­ke­vas­sa pää­tök­sen­te­os­sa

Uutiset
20.11.2014 6.34

YK:n lap­sen oi­keuk­sien so­pi­mus täyt­tää 25 vuot­ta lap­sen oi­keuk­sien päi­vä­nä 20.11. So­pi­mus on sää­dös, joka vel­voit­taa edis­tä­mään las­ten oi­keuk­sien to­teu­tu­mis­ta.

Suo­mes­sa so­pi­mus on saa­tet­tu voi­maan lail­la vuon­na 1991. Kyse on kaik­kia vi­ra­no­mai­sia vel­voit­ta­vas­ta sää­dök­ses­tä. So­pi­mus myös vel­voit­taa val­ti­o­ta saat­ta­maan so­pi­muk­sen pe­ri­aat­teet ja mää­räyk­set ai­kuis­ten ja las­ten tie­toon laa­jal­ti, tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti ja ak­tii­vi­ses­ti. So­pi­mus luo kai­kil­le edel­ly­tyk­set edis­tää ja huo­leh­tia las­ten oi­keuk­sien to­teu­tu­mi­ses­ta.

So­pi­muk­sen voi­maan­tu­lon jäl­keen las­ten oi­keu­det ovat Suo­mes­sa mo­nel­ta osin vah­vis­tu­neet ja las­ten ase­ma pa­ran­tu­nut. ​Las­ten kas­vu­ym­pä­ris­tö on ai­em­paa tur­val­li­sem­pi ja kou­lu­jen osal­lis­tu­mis­kult­tuu­ri ja työ­il­ma­pii­ri on ko­hen­tu­nut. Suu­ri enem­mis­tö lap­sis­ta ja nuo­ris­ta voi hy­vin. Sil­ti teh­tä­vää riit­tää: las­ten oi­keu­det ei­vät to­teu­du yh­tä­läi­ses­ti ja las­ten hy­vin­voin­ti on ai­em­paa ja­kau­tu­neem­paa.

Lap­sen oi­keuk­sien so­pi­muk­sen kan­sal­li­nen yh­teis­työ­ver­kos­to ko­ros­taa lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­nin mer­ki­tys­tä kai­kes­sa lap­sia kos­ke­vas­sa pää­tök­sen­te­os­sa lap­sen edun to­teu­tu­mi­sen var­mis­ta­mi­sek­si. Myös tie­toi­suut­ta las­ten oi­keuk­sis­ta on edel­leen pa­ran­net­ta­va.

Läh­de: Las­ten­suo­je­lun Kes­kus­liit­to

Kuva: Rami Lie­hu

18.2.2020

Kyl­vä­kää oi­keu­den­mu­kai­suut­ta, kor­jat­kaa us­kol­li­suut­ta! Rai­vat­kaa it­sel­len­ne uu­dis­pel­to! Nyt on ai­ka et­siä mi­nua, Her­raa, minä tu­len var­mas­ti ja an­nan teil­le siu­nauk­sen sa­teen. Hoos. 10:12

Viikon kysymys