JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Luot­ta­mus­hen­ki­löi­den odo­tuk­set täyt­tyi­vät Jy­väs­ky­län Kirk­ko­päi­vil­lä

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
20.5.2019 9.37

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302443620190520093700

Jy­väs­ky­län kes­kus­tas­sa ja yli­o­pis­ton alu­eel­la vie­tet­tiin 17.–19. tou­ko­kuu­ta kai­ken kan­san Kirk­ko­päi­viä sekä Lä­he­tys­juh­lia.

Me­di­a­tie­dot­teen mu­kaan vii­kon­lop­pu oli se­koi­tus kir­kon ja yh­teis­kun­nan yti­mes­tä nou­se­via poh­din­to­ja, kult­tuu­ria sekä ti­lai­suuk­sia har­tau­teen ja hil­jen­ty­mi­seen. Mo­net jär­jes­töt ja yh­tei­söt pi­ti­vät Kirk­ko­päi­vien ai­ka­na omia ko­kouk­si­aan. Kirk­ko­puis­tos­sa oli muun mu­as­sa Jär­vi-Suo­men Par­ti­o­lai­set ry:n jär­jes­tä­mä kau­pun­ki­lei­ri per­jan­tais­ta lau­an­tai-il­taan as­ti.

Kirk­ko­päi­vät on ai­na myös kou­lu­tuk­sel­li­nen ta­pah­tu­ma. Seu­ra­kun­tien luot­ta­mus­hen­ki­löil­lä oli lau­an­tai­aa­mu­na se­mi­naa­ri kau­pun­gin­ta­lol­la.

Vilja Paavola (vas.) ja Raakel Poudyal (oik.) keskustelemassa lähellä istuneiden kanssa siitä, millainen unelmien kirkko olisi kymmenen vuoden kuluttua.

Vilja Paavola (vas.) ja Raakel Poudyal (oik.) keskustelemassa lähellä istuneiden kanssa siitä, millainen unelmien kirkko olisi kymmenen vuoden kuluttua.

Raa­kel Pou­dy­al ja Vil­ja Paa­vo­la Jy­väs­ky­läs­tä osal­lis­tui­vat Kirk­ko­päi­vil­le seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­löi­nä.

– Olen saa­nut ai­em­min­kin osal­lis­tua Kirk­ko­päi­vil­le ja olin vai­kut­tu­nut mo­ni­puo­li­sis­ta lu­en­nois­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta pa­nee­leis­ta. Sik­si osa­sin odot­taa mie­len­kiin­toi­sia kes­kus­te­lu­ja, ker­too Pou­dy­al.

Kes­kus­te­lu­jen suh­teen odo­tuk­set täyt­tyi­vät. Täl­lä ker­taa ko­ke­mus oli laa­jem­pi, sil­lä Pou­dy­al seu­ra­si ys­tä­vien­sä kans­sa kir­kon Yo­u­Tu­be-ka­na­val­ta nii­tä ti­lai­suuk­sia, joi­hin ei eh­ti­nyt pai­kal­le.

Pou­dy­al oli mu­ka­na ava­jai­sis­sa esiin­ty­neen lap­si­kuo­ron apu­lai­se­na. Se jän­nit­ti.

– Kirk­ko­päi­viin oli yh­dis­tet­ty Lä­he­tys­juh­lat, mikä saat­toi nä­kyä it­sel­le­ni vie­raam­pa­na, maal­lis­tu­neem­pa­na il­ma­pii­ri­nä ku­ten par­kour-esi­tyk­se­nä ava­jai­sis­sa.

Ti­lai­suus he­rät­ti aja­tuk­sia myös Pou­dy­a­lin tyt­tä­res­sä, joka poh­ti:

– Ai Kirk­ko­päi­vien ava­jai­set – ei siel­lä ol­lut kirk­koa kuin Her­ran siu­naus!

– Hiu­kan poh­dit­tu­am­me muis­tim­me li­säk­si ark­ki­piis­pan pu­hu­neen, et­tä Raa­mat­tu on täyn­nä toi­von ta­ri­noi­ta, Pou­dy­al nau­rah­taa.

Raakel Poudyal luottamushenkilöseminaarissa nuorimmaisensa kanssa. Tytön nimeä sai vasta arvailla.

Raakel Poudyal luottamushenkilöseminaarissa nuorimmaisensa kanssa. Tytön nimeä sai vasta arvailla.

Tär­keim­pä­nä an­ti­na Pou­dy­al pi­tää aja­tuk­sia ja tu­le­vai­suu­den­nä­ky­miä, joi­ta tuli esil­le luot­ta­mus­hen­ki­lö­se­mi­naa­ris­sa; poh­din­taa seu­ra­kun­ta­lais­ten ak­tii­vi­sem­mas­ta toi­mi­jan roo­lis­ta työn­te­ki­jä­ve­toi­suu­den si­jaan.

– Piis­pa Ee­ro Huo­vi­sen ja Björn Wahl­roo­sin kes­kus­te­lus­sa oli iha­na yh­tyä aja­tuk­seen, et­tei kir­kon pidä läh­teä kaik­kiin uu­dis­tuk­siin mu­kaan, vaan tar­jo­ta ih­mi­sil­le tut­tua ja tur­val­lis­ta sa­no­maa.

Vilja Paavola tutkii perjantai-iltana ohjelmalehtisestä, minne mennä seuraavana päivänä.

Vilja Paavola tutkii perjantai-iltana ohjelmalehtisestä, minne mennä seuraavana päivänä.

Vil­ja Paa­vo­la oli Kirk­ko­päi­vil­lä en­si­ker­ta­lai­nen.

– Toi­voin koh­taa­mi­sia ja oman osaa­mi­sen vah­vis­tu­mis­ta seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­teh­tä­vään. Toi­saal­ta ha­lu­sin op­pia tun­te­maan pa­rem­min kir­kon toi­min­taa ja sen ajan­koh­tai­sia ky­sy­myk­siä myös seu­ra­vies­tin­nän kan­nal­ta. Odo­tuk­set täyt­tyi­vät, opin uut­ta, Paa­vo­la iloit­see.

Hä­nen mie­leen­sä oli jää­nyt eri­tyi­ses­ti se, mi­ten seu­ra­kun­tien ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten haas­teet ovat toi­min­nan ja vies­tin­nän kan­nal­ta mel­ko sa­man­lai­sia: Mie­ti­tään, riit­tää­kö päi­vä­ker­hoi­hin lap­sia ja kan­nat­tai­si­ko nii­den ti­lal­la ol­la toi­sen­lais­ta toi­min­taa, esi­mer­kik­si eri­tyyp­pi­siä per­he­ker­ho­ja. Tai mi­ten vies­tin­nän re­surs­sit ja­e­taan eri ka­na­vis­sa fik­sus­ti.

– Eh­kä en­ti­ses­tään ko­ros­tui pik­ku­hil­jaa he­rän­nyt aja­tus: us­ko­vais­ten on tosi tär­keä toi­mia kir­kon eri­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä oma­na it­se­nään ja sil­to­ja ra­ken­ta­en, Paa­vo­la sum­maa.

Oulunsalon kirkkoherra Petri Satomaa (oik.) on vuonna 2021 Oulussa järjestettävien Kirkkopäivien vastuutehtävissä. Hän kyseli kokemuksia, joita Antti Koivistolla oli tämänkertaisista Kirkkopäivistä ja niiden järjestelyistä. Koivisto kuuluu Jyväskylän seurakunnan papistoon ja on Korpilahden aluekappalainen.

Oulunsalon kirkkoherra Petri Satomaa (oik.) on vuonna 2021 Oulussa järjestettävien Kirkkopäivien vastuutehtävissä. Hän kyseli kokemuksia, joita Antti Koivistolla oli tämänkertaisista Kirkkopäivistä ja niiden järjestelyistä. Koivisto kuuluu Jyväskylän seurakunnan papistoon ja on Korpilahden aluekappalainen.

Teks­ti ja ku­vat: Jo­han­na Lu­mi­jär­vi

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys