JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Maan­puo­lus­tus­toi­min­ta kiin­nos­taa va­paa­eh­toi­sia

Uutiset
5.12.2020 8.00

Juttua muokattu:

2.12. 12:47
2020120212470320201205080000

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

Kiin­nos­tus maan­puo­lus­tuk­seen ja tur­val­li­suu­teen on li­sään­ty­nyt ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na, tie­dot­taa Suo­men Re­ser­viup­see­ri­liit­to. Kas­va­nut mie­len­kiin­to on ol­lut huo­mat­ta­vis­sa maan­puo­lus­tus­jär­jes­tö­jen li­sään­ty­neis­sä jä­sen­mää­ris­sä.

Pan­de­mia-ai­ka on ko­ros­ta­nut eri ta­ho­jen yh­teis­työn tar­vet­ta krii­sin kes­kel­lä. Myös ar­jen tur­val­li­suus on al­ka­nut poik­keu­sai­ka­na kiin­nos­taa yhä use­am­pia. Va­paa­eh­toi­sis­sa maan­puo­lus­tus­teh­tä­vis­sä ak­ti­voi­tu­mi­nen voi li­sä­tä ko­ko­nais­tur­val­li­suu­den tun­net­ta yh­teis­kun­nas­sa.

"Maan­puo­lus­tuk­ses­sa Suo­mi luot­taa edel­leen kan­sa­lai­siin­sa, so­ti­laal­li­sen maan­puo­lus­tuk­sen osal­ta vah­vaan ja osaa­vaan re­ser­viin", Re­ser­viup­see­ri­liit­to vies­tit­ti.

Säh­köi­set pal­ve­lut tä­män päi­vän ta­sol­le

Maan­puo­lus­tus­kurs­sin ava­jai­sis­sa pu­hu­nut Puo­lus­tus­voi­main ko­men­ta­ja, ken­raa­li Timo Ki­vi­nen ko­ros­ti tar­vet­ta pa­nos­taa re­ser­vi­läis­ten osaa­mi­seen poik­keu­so­lo­jen sa­ne­le­mis­sa teh­tä­vis­sä.

Puo­lus­tus­voi­mat tu­lee pa­ran­ta­maan re­ser­vi­läi­sil­le koh­dis­tet­tu­ja säh­köi­siä pal­ve­lui­taan ja yh­tey­den­pi­to­ka­na­vi­aan, sil­lä tar­ve niil­le on il­mei­nen ja nii­den avul­la va­paa­eh­toi­suut­ta voi hyö­dyn­tää ai­em­paa laa­jem­min. "Säh­köi­nen asi­oin­ti on kai­kis­sa yh­teis­kun­nan asi­ois­sa ny­ky­päi­vää", liit­to kom­men­toi.

8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys