JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Mök­ki­seu­rois­sa vir­voit­ta­vien ve­sien ää­rel­lä

Päivämies
Uutiset
8.8.2019 6.33

Juttua muokattu:

1.1. 12:22
2020010112223120190808063300

Ra­nu­an Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen oh­jel­mas­sa on ke­sä­ai­kaan ti­laa mah­dol­li­sil­le mök­ki­seu­roil­le. Hei­nä­kuun puo­li­vä­lis­sä oli seu­rat Im­pi­ön ky­läl­lä.

Pau­la ja Ari Im­piö ajoi­vat ne­li­sen­kym­men­tä ki­lo­met­riä kah­den lap­sen­sa ja kah­den lap­sen­lap­sen­sa kans­sa Im­pi­ö­jär­ven mök­ki­seu­roi­hin Ra­nu­an Lai­va­las­ta.

– Olim­me päi­vän ke­sä­häis­sä. Kun tu­lim­me ko­tiin ja oli sie­vä il­ma, läh­dim­me Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon mök­ki­seu­roi­hin, Ari Im­piö ker­too.

– Tääl­lä oli pu­hees­sa yh­te­nä tee­ma­na rak­kaus, ku­ten päi­väl­lä häis­sä. Sil­loin pu­hut­tiin puo­li­soi­den vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta. Tääl­lä pu­hu­ja kä­sit­te­li laa­jem­min per­heen­jä­sen­ten, ys­tä­vien, Ju­ma­lan las­ten ja lä­him­mäis­ten vä­lil­lä vai­kut­ta­vaa rak­kaut­ta ja Ju­ma­lan rak­kaut­ta ih­mis­tä koh­taan, hän jat­kaa.

– Pu­hu­ja sa­noi sie­väs­ti evan­ke­liu­mis­ta, et­tä pie­nil­le lap­sil­le­kin on hyvä saar­na­ta ihan pyy­tä­mät­tä an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mia. Lap­sil­le­kin on tär­ke­ää op­pia so­pi­maan kes­ke­nään rii­to­ja an­teek­si an­ta­mal­la, et­tei­vät ne pää­se ka­saan­tu­maan ja py­syt­täi­siin us­ko­vai­si­na, Pau­la Im­piö to­te­aa.

Paula ja Ari Impiö viihtyvät mökkiseuroissa. Kuvassa myös lapsenlapset Edla (Arin sylissä) ja Otso (Paulan sylissä). Välissä Arin ja Paulan oma poika Severi.

Paula ja Ari Impiö viihtyvät mökkiseuroissa. Kuvassa myös lapsenlapset Edla (Arin sylissä) ja Otso (Paulan sylissä). Välissä Arin ja Paulan oma poika Severi.

Im­pi­öt ovat tul­leet mök­ki­seu­roi­hin kym­me­nen vuo­den ai­ka­na ai­na kun on ol­lut mah­dol­lis­ta.

– Sys­tee­mi­seu­rois­ta poi­ke­ten mök­ki­seu­rat on kuin en­ti­van­ha­nen ih­mis­ten ko­koon­tu­mi­nen, jos­sa ky­lä­läi­set ko­koon­tu­vat yh­teen. Näi­hin liit­tyy myös luon­non­lä­hei­syyt­tä: kau­nis paik­ka, au­rin­koi­nen ja tyy­ni jär­vi, lin­nun lau­lua ja ka­la­sääs­ki­kin len­tää kuin ti­lauk­ses­ta jär­ven yl­lä, he poh­ti­vat.

Im­pi­öt ovat huo­man­neet, et­tä mök­ki­seu­rois­sa nä­kee sel­lai­sia seu­ra­vie­rai­ta, joi­ta ei vält­tä­mät­tä näe rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä.

– Si­vu­ky­lä­läis­ten ja lo­ma­lais­ten kans­sa on mu­ka­va raa­ta­ta ja ru­pa­tel­la.

Ari Im­piö ker­too Im­pi­ö­jär­ven ole­van hä­nel­le ko­ti­jär­ve­nä hy­vin­kin tu­tun.

– Tun­nen jär­ven ka­rit ja ka­rin­no­kat. Sa­dan met­rin pääs­sä on syn­nyin­ko­ti­ni ran­ta, ja mö­kil­lem­me on tääl­tä ly­hyt mat­ka. Seu­ro­jen jäl­keen me­nem­me­kin sin­ne las­ten kans­sa ui­maan.

Teks­ti ja ku­vat: Vesa Jur­mu

Lue koko jut­tu 7.8.2019 il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

3.6.2020

Jee­sus sa­noo: "To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: sil­lä, joka us­koo, on ikui­nen elä­mä." Joh. 6:47

Viikon kysymys