JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Muu­tok­sia Mai­tois­ten lei­ri­kes­kuk­ses­sa

Uutiset
24.1.2015 6.29

Mai­tois­ten lei­ri­kes­kuk­sen ko­dal­le ko­koon­tui 17.1. tu­ki­a­lu­een rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jia kes­kus­te­le­maan lei­ri­toi­min­nas­sa ta­pah­tu­vis­ta muu­tok­sis­ta: ra­ken­nus­han­ke on val­mis­tu­mas­sa, pi­ha­työt on aloi­tet­tu, lei­ri­hen­ki­lö­kun­nan han­kin­ta­ta­pa muut­tuu ja pää­e­män­tä jää eläk­keel­le.

​Lei­ri­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Mark­ku Ka­mu­la Nas­to­las­ta ker­toi lei­ri­työ­ryh­män toi­min­nas­ta.

– Työ­ryh­mäs­sä asi­at me­ne­vät kuin it­ses­tään eteen­päin vaik­ka asi­oi­den val­mis­te­lu vaa­tii pal­jon työ­tä. Yh­tei­sis­sä ko­kouk­sis­sa on ra­ken­ta­va hen­ki, lei­ri­työ ko­e­taan yh­tei­sek­si asi­ak­si. Esi­mer­kik­si pi­ha­suun­ni­tel­maa kä­sit­te­lim­me kol­mes­sa tai nel­jäs­sä ko­kouk­ses­sa. Eri suun­nit­te­lu­vai­heis­sa pyy­sim­me pa­laut­tei­ta, jon­ka jäl­keen teh­tiin las­kel­mia to­teut­ta­mi­sen kus­tan­nuk­sis­ta. Yh­des­sä te­ke­mäl­lä, vuo­ro­pu­he­lul­la eri ih­mis­ten kans­sa, suun­ni­tel­mat ovat tar­ken­tu­neet ja pa­ran­tu­neet.

Ka­mu­lan esi­tyk­sen jäl­keen syn­tyi vil­kas kes­kus­te­lu. Lei­ri­työ­ryh­mää eväs­tet­tiin: On kes­keis­tä, et­tä lei­reil­lä pi­de­tään Ju­ma­lan sa­naa mo­ni­puo­li­ses­ti esil­lä. Oli­si hyvä, et­tä lei­rien hen­ki­lö­kun­taan kuu­lui­si sel­lai­sia hen­ki­löi­tä, joi­ta eri elä­män­ti­lan­teis­sa ole­vien lei­ri­läis­ten oli­si help­po lä­hes­tyä.

Vas­tuu­ta rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le

Syk­syn 2014 ai­ka­na lei­ri­työ­ryh­mä on käy­nyt tu­ki­a­lu­een rau­ha­nyh­dis­tys­ten joh­to­kun­nis­sa esit­te­le­mäs­sä eh­do­tus­ta lei­ri­hen­ki­lö­kun­nan va­lin­ta­ta­van muut­ta­mi­ses­ta.

Uu­des­sa toi­min­ta­ta­vas­sa rau­ha­nyh­dis­tyk­set vas­taa­vat lei­ri­hen­ki­lö­kun­nan sekä lei­ri­työn vas­tuu­hen­ki­lön va­lit­se­mi­ses­ta. Yh­dis­tyk­set kir­jaa­vat toi­min­ta­suun­ni­tel­miin­sa vas­tuul­leen tu­le­vat lei­rit ja tu­ke­vat mah­dol­li­suuk­sien­sa mu­kaan yh­dis­tys­ten jä­sen­ten osal­lis­tu­mis­ta lei­reil­le. Uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na on, et­tä lei­ri­työs­tä tu­lee luon­te­va osa rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­taa.

Heik­ki Sau­ko­no­ja Nur­mi­jär­vel­tä piti hy­vä­nä, et­tä rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le tu­lee enem­män vas­tuu­ta lei­ri­työs­tä. Hä­nen mu­kaan­sa uu­si mal­li si­tout­taa yh­dis­tyk­sen vä­keä lei­ri­työ­hön.

Hen­ki­lö­muu­tok­sia

Ko­kouk­ses­sa kes­kus­tel­tiin lei­ri­työ­ryh­män työs­tä ja työ­ryh­män va­lin­ta­pe­rus­teis­ta. Lei­ri­työ­ryh­mään kuu­luu kak­si­tois­ta hen­ki­löä, jot­ka va­li­taan nel­jäk­si vuo­dek­si ker­ral­laan. Yh­dis­tys­ten edus­ta­jat poh­ti­vat, mi­ten var­mis­taa hen­ki­löi­den ta­sa­puo­li­nen va­lin­ta.

Lei­ri­työ­ryh­mäs­sä on mo­nen­lai­sia teh­tä­viä, yk­si tär­keim­mis­tä on ruo­ka­huol­to­vas­taa­van teh­tä­vä. Ruo­ka­huol­to­vas­taa­van teh­tä­vä­nä on koor­di­noi­da yh­dis­tys­ten keit­ti­ö­hen­ki­lö­kun­nan toi­min­taa. Hän vas­taa, et­tä tar­peel­li­set oh­jeet ovat ole­mas­sa, vä­lit­tää tie­toa pää­e­män­nän, lei­rien keit­ti­ö­hen­ki­lö­kun­nan ja SRK:n vä­lil­lä.

Lei­ri­kes­kus­ta kak­si­tois­ta vuot­ta pal­vel­lut pää­e­män­tä Mar­ja Vä­hä­jylk­kä on jää­mäs­sä eläk­keel­le.

Vä­hä­jylk­kä ker­toi teh­tä­väs­tään:

– Mer­kit­tä­vä muu­tos on se, et­tä ny­ky­ään rau­ha­nyh­dis­tyk­set ovat vas­tuus­sa keit­ti­ö­hen­ki­lö­kun­nan han­kin­nas­ta. Työs­sä­ni on haas­ta­vaa, kun ai­na tu­lee uu­sia hen­ki­löi­tä keit­ti­öl­le. Osa on ko­ke­nei­ta, osa on en­sim­mäis­tä ker­taa suur­keit­ti­ös­sä. Usein vii­kon­lo­pun ai­ka­na hen­ki­löt saat­ta­vat vaih­tua mo­neen ker­taa. Hen­ki­löi­den kou­lut­ta­mi­nen on osa työ­tä. Vii­kol­la ti­laan ruu­at ja val­mis­te­len tu­le­via lei­re­jä, vii­kon­lo­put me­ne­vät keit­ti­öl­lä. Ke­säl­lä­hän lei­rit pyö­ri­vät jat­ku­vas­ti.

Nyt edes­sä on uu­den pää­e­män­nän va­lin­ta. Myös lai­tos­huol­ta­jan teh­tä­vä on avoin­na.

Uu­det ti­lat ja piha-alue

Lei­ri­kes­kuk­sen laa­jen­nus­hank­keen ve­tä­jä Os­mo Aho ker­toi ra­ken­nuk­sen val­mis­tu­van urak­ka­so­pi­muk­seen kir­jat­tua ajan­koh­taa ai­kai­sem­min. Ti­lat luo­vu­te­taan lei­ri­työ­ryh­mäl­le ka­lus­ta­mis­ta var­ten maa­lis­kuun lo­pul­la. Ra­ken­ta­jan edus­ta­ja­na Kari Pie­ta­ri­nen ker­toi, et­tei ra­ken­ta­mi­sen ai­ka­na ole il­maan­tu­nut mi­tään suu­rem­pia yl­lä­tyk­siä. Yh­teis­työ ra­ken­nut­ta­jan ja ra­ken­ta­jien vä­lil­lä on ol­lut su­ju­vaa.

Uu­teen osaan tu­lee nel­jä­tois­ta ho­tel­li­ta­son ma­joi­tus­huo­net­ta. Tu­tus­tu­mis­käyn­nin ai­ka­na ra­ken­ta­jil­le mo­nia ky­sy­myk­siä ja ihas­tel­tiin to­teu­tet­tu­ja yk­si­tyis­koh­tia. Osal­lis­tu­jien tyy­ty­väi­syy­des­tä voi pää­tel­lä, et­tä lei­rit tu­le­vat täyt­ty­mään ri­pe­äs­ti.

Pi­ha­suun­ni­tel­man joh­dos­ta osal­lis­tu­jil­la he­rä­si mo­nia ky­sy­myk­siä: Mi­ten ja mis­sä jär­jes­te­tään ju­han­nus­seu­rat? So­pii­ko seu­ra­vä­ki pi­hal­le? On­ko ja­lan­kul­ki­joi­den tur­val­li­nen liik­ku­mi­nen huo­mi­oi­tu?

Työ­ryh­mä ja ra­ken­ta­jat ker­toi­vat suun­ni­tel­mis­ta, saa­dut vas­tauk­set tun­tui­vat hy­vil­tä. Seu­ra­vä­ki so­pii hy­vin etu­pi­hal­le, penk­kien mää­rää voi­daan li­sä­tä en­ti­ses­tä. Ke­sä­keit­ti­ön eteen tu­le­vaa te­ras­sia eh­do­tet­tiin rip­pi­kou­lu­luo­kak­si.

20.1.2020

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys