JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Näin SRK:n jul­kai­sut syn­ty­vät

Uutiset
6.4.2017 6.42

SRK:lle voi kuka ta­han­sa tar­jo­ta kä­si­kir­joi­tus­taan jul­kais­ta­vak­si. Myös pel­kän kir­jai­de­an tai luon­nok­sen kir­ja­suun­ni­tel­mas­ta voi tar­jo­ta kus­tan­nus­toi­mit­ta­jal­le ar­vi­oi­ta­vak­si. Jos luon­nos vai­kut­taa to­teut­ta­mi­sen ar­voi­sel­ta, kir­joit­ta­ja saa kus­tan­nus­toi­mit­ta­jal­ta suun­ta­vii­vo­ja sen työs­tä­mi­seen.

Luon­nok­sen työs­tä­mis­tä jat­ke­taan yh­teis­työ­nä niin, et­tä kir­joit­ta­ja ke­hit­tää kä­si­kir­joi­tus­ta kus­tan­nus­toi­mit­ta­jan pa­laut­teen mu­kaan sii­hen as­ti, kun­nes niin sa­no­tut isot lin­jat ovat kun­nos­sa. Täs­sä vai­hees­sa kä­si­kir­joi­tus kir­ja­taan eh­dol­le tu­le­vien vuo­sien jul­kai­su­suun­ni­tel­maan. Lop­pu­vai­hees­sa työs­tä­mis­tä kus­tan­nus­toi­mit­ta­ja ot­taa teks­tin tar­kem­paan lu­kuun ja an­taa yk­si­tyis­koh­tai­sem­paa pa­lau­tet­ta sen kie­les­tä, tyy­lis­tä ja si­säl­löis­tä.

Kun kä­si­kir­joi­tus on saa­tu val­miik­si ja se kai­paa uu­sia sil­miä ar­vi­oin­tiin, kus­tan­nus­toi­mit­ta­ja kut­suu kool­le lu­ku­ryh­män, jo­hon myös kir­joit­ta­ja kuu­luu. Toi­mi­tus­neu­vos­to ni­me­ää jo­kais­ta kir­jaa var­ten oman lu­ku­ryh­män­sä jul­kai­su­jen toi­mi­tuk­sen te­ke­män esi­tyk­sen poh­jal­ta. Pu­heen­joh­ta­ja­na lu­ku­ryh­mäs­sä toi­mii ai­na joku toi­mi­tus­neu­vos­ton jä­se­nis­tä.

Ko­kouk­sis­sa käy­dään avoin­ta kes­kus­te­lua kä­si­kir­joi­tuk­ses­ta ja an­ne­taan tar­vit­ta­es­sa oh­jei­ta sen ke­hit­tä­mi­seen. Jos kir­jaan näh­dään tar­peel­li­sek­si teh­dä isom­pia muu­tok­sia, lu­ku­ryh­mä ko­koon­tuu vie­lä uu­des­taan ar­vi­oi­maan lop­pu­tu­los­ta, kun­nes se on sii­nä kun­nos­sa, et­tä sen voi lä­het­tää eteen­päin.

Toi­mi­tus­neu­vos­to te­kee lo­pul­li­sen pää­tök­sen kä­si­kir­joi­tuk­sen jul­kai­se­mi­ses­ta. Toi­mi­tus­neu­vos­to­vai­hees­sa kä­si­kir­joi­tus­ta tar­kas­tel­laan en­nen kaik­kea si­säl­lön nä­kö­kul­mas­ta, ja jos sii­nä näh­dään kor­jat­ta­vaa, toi­mi­tus­neu­vos­to esit­tää vie­lä muu­to­seh­do­tuk­sia. Kir­joit­ta­ja on myös täs­sä ko­kouk­ses­sa mu­ka­na, sa­moin kuin kus­tan­nus­toi­mit­ta­ja, ja he voi­vat esit­tää nä­ke­myk­sen­sä teks­tin muok­kauk­ses­ta ja pe­rus­tel­la va­lin­to­jaan. Yh­teis­työl­lä kä­si­kir­joi­tuk­ses­ta py­ri­tään saa­maan mah­dol­li­sim­man hyvä.

Lue li­sää SRK:n jul­kai­su­yk­si­kön työs­tä 5.4. il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

Ku­vas­sa jul­kai­su­sih­tee­ri Maa­rit Määt­tä (vas.) ja vs. kus­tan­nus­toi­mit­ta­ja An­na Il­li­kai­nen var­mis­te­le­vat ai­ka­tau­lu­ja tu­le­vaan kir­jap­ro­jek­tiin liit­ty­en.

Teks­ti: SRK:n jul­kai­su­yk­sik­kö

18.2.2020

Kyl­vä­kää oi­keu­den­mu­kai­suut­ta, kor­jat­kaa us­kol­li­suut­ta! Rai­vat­kaa it­sel­len­ne uu­dis­pel­to! Nyt on ai­ka et­siä mi­nua, Her­raa, minä tu­len var­mas­ti ja an­nan teil­le siu­nauk­sen sa­teen. Hoos. 10:12

Viikon kysymys