JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

On­nel­lis­ta ol­la Ju­ma­lan lä­hel­lä

Uutiset
7.7.2016 6.29

Tor­ni­on Su­vi­seu­ro­jen tun­nuk­se­na oli psal­min 73 sa­nat ”On­ne­ni on ol­la lä­hel­lä Ju­ma­laa”. Ky­syin muu­ta­mil­ta seu­ra­vie­rail­ta, mitä heil­le mer­kit­see ol­la lä­hel­lä Ju­ma­laa tai mil­loin he ovat eri­tyi­ses­ti ko­ke­neet ol­leen­sa lä­hel­lä hän­tä.

Kaa­ri­na ja Is­mo Mä­ki­hal­va­ri, Kemi

Tur­val­li­suut­ta. Ha­lua elää niin, et­tä kel­paa Ju­ma­lal­le, vaik­ka toi­si­naan tun­tuu­kin, et­tei jak­sa us­koa. Me­nin ai­koi­naan yh­teen uu­teen työ­paik­kaan. Siel­lä toi­nen työn­te­ki­jä vais­to­si, et­tä olen us­ko­vai­nen. Jo­ten­kin se us­ko nä­kyy ulos­päin, ja pu­hees­ta­kin­han sen huo­maa.

Olem­me mo­lem­mat les­kiä ja mo­lem­mil­la on kah­dek­san las­ta. Olim­me nuo­ri­na kir­jeen­vaih­dos­sa. Ta­pa­sim­me sit­ten Rau­ti­o­saa­res­sa lei­ril­lä ja nyt olem­me ol­leet vii­si ja puo­li vuot­ta nai­mi­sis­sa. Sii­nä­kin se Ju­ma­lan lä­hel­lä olo on nä­ky­nyt.

Rau­ni Lo­hi­lah­ti, Ou­lu

Tur­val­li­suut­ta. Luot­ta­mus­ta elä­män joh­da­tuk­seen maal­lis­ten asi­oi­den osal­ta, mut­ta en­nen kaik­kea ian­kaik­kis­ten asi­oi­den osal­ta. Se tuo pe­ru­son­nen, jos­sa voi le­vä­tä hen­ki­ses­ti.

Ju­ma­lan lä­hel­lä olon on huo­man­nut vai­kei­den elä­män­ti­lan­tei­den koh­dal­la, esi­mer­kik­si, kun saim­me ke­hi­tys­vam­mai­sen lap­sen. Ko­et­te­le­muk­set ja yli­pää­tään elä­män ris­teys­koh­dat, oli­vat ne sit­ten on­nel­li­sia tai haas­ta­via, vie­vät lä­hem­mäk­si Ju­ma­laa. Tai­vaan Isäl­lä on kai­kel­le oma tar­koi­tuk­sen­sa, vaik­kei sitä ai­na ym­mär­rä. Hän joh­taa haas­tei­den­kin ohi.

Mira ja Aki Ni­ku­la, Ou­lu

Sitä, et­tä saa ol­la us­ko­mas­sa ja on­nea sii­tä, et­tä syn­nit ovat an­teek­si. Se on tär­kein­tä. Kun kat­soo elä­mää taak­se­päin, nä­kee pa­rem­min, et­tä on ol­lut lä­hel­lä Ju­ma­laa.

Kai­kis­sa hy­vis­sä ju­tuis­sa tun­tee ol­leen­sa lä­hel­lä Ju­ma­laa, niin kuin vaik­ka sii­nä, et­tä olem­me löy­tä­neet toi­sem­me ja men­neet kih­loi­hin ja nai­mi­siin. Ko­et­te­le­muk­sis­sa tai jos elä­mäs­sä on men­nyt huo­nom­min on eri­tyi­sen pal­jon ha­lut­ta­nut seu­roi­hin, lä­hel­le Ju­ma­laa.

Au­ni Koi­vis­to, Lu­mia Vä­hä­kan­gas, Em­mi Sau­ko­no­ja, Kais­la Hil­li­a­ho, Lot­ta Löp­pö­nen ja Ada Juu­jär­vi, Jy­väs­ky­län seu­tu

Ai­na­kin, kun on seu­rois­sa ja raa­mat­tu­luo­kas­sa. Tai jos lu­kee kuo­li­nil­moi­tuk­sia; tie­tää, et­tä ne ih­mi­set ovat pääs­seet pe­ril­le. Tääl­lä su­va­reis­sa myös­kin on lä­hel­lä Ju­ma­laa, kun on pal­jon us­ko­vai­sia ja oma tun­nel­man­sa.

Sil­loin­kin on lä­hel­lä Ju­ma­laa, kun ta­pah­tuu jo­kin va­hin­ko, mut­ta ei käy­kään pa­hem­min, ja sii­tä sel­viy­tyy. Jos on ol­lut vai­ke­aa esi­mer­kik­si kou­lus­sa, ja on ru­koil­lut Ju­ma­laa, on tun­te­nut, et­tä on Ju­ma­lan lä­hel­lä. Tai kun pyy­tää an­teek­si – vaik­ka se on mo­nes­ti vai­ke­aa – ja saa an­teek­si.

Veli-Mat­ti Iso­jo­ki, Piek­sä­mä­ki

Suu­ri ky­sy­mys. Tein pa­ran­nuk­sen nuo­re­na, 18-vuo­ti­aa­na. Sii­tä as­ti olen tun­te­nut Ju­ma­lan lä­hei­syyt­tä. Ja rak­kaut­ta sii­o­nis­sa. Mo­nen­lai­sia vai­hei­ta elä­mäs­sä on ol­lut.

Nyt olen ko­ke­nut sai­raut­ta, lä­heis­ten tu­el­la olen jak­sa­nut. Esi­ru­kouk­set ovat tär­kei­tä, nii­den vai­ku­tuk­sen ihan tun­tee. Evan­ke­liu­mis­sa on se suu­rin lä­hei­syys.

Ku­vat: Sak­ke Gus­tafs­son

Juh­la­port­ti­ku­va: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

19.1.2020

Jee­sus vas­ta­si nai­sel­le: "Joka juo tätä vet­tä, sen tu­lee uu­del­leen jano, mut­ta joka juo mi­nun an­ta­maa­ni vet­tä, ei enää kos­kaan ole ja­nois­saan." Joh. 4:13-14

Viikon kysymys