JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Opari ja Kantti-koulutus alkavat Reisjärven opistolla syksyllä

Uutiset
27.6.2024 9.00

Juttua muokattu:

25.6. 10:19
2024062510191020240627090000

Ari Er­vas­ti ja Timo Veik­ko Kin­nu­nen

Reis­jär­ven opis­tol­la on ke­hi­tet­ty to­del­li­nen vaih­to­eh­to nuor­ten opis­to­vuo­del­le: Opa­ri ko­ko­aa tu­le­va­na lu­ku­vuon­na opis­tol­le nel­jä­nä vii­kon­lop­pu­na po­ru­kan, jos­sa nuo­ret pää­se­vät naut­ti­maan uu­sis­ta ys­tä­vis­tä ja tu­tuik­si tu­le­vis­ta kämp­pik­sis­tä. Opa­ri hui­pen­tuu en­si ke­vää­nä nel­jän päi­vän lei­riin Ruot­sis­sa.

Var­si­nais­ta opis­ke­lua Opa­ris­sa ei ole, mut­ta vii­kon­lop­pu­jen oh­jel­mas­sa on esi­mer­kik­si kes­kus­te­luil­to­ja, ruot­sin ja eng­lan­nin kie­liä, yrit­tä­jyyt­tä, it­se­tun­te­mus­ta, stres­sin­hal­lin­taa sekä mo­ni­kult­tuu­ri­suut­ta. Ky­sees­sä ei siis ole ai­van opis­to ei­kä ri­pa­ri­kaan, vaan Opa­ri!

Opa­rin suun­nit­te­luun ja to­teu­tuk­seen osal­lis­tu­vat Ma­ria Luh­ta­nie­mi ja Kir­si Lam­mi­na­ho toi­vo­vat, et­tä Opa­riin tu­le­vat nuo­ret sai­si­vat oman us­ko­vai­sen ka­ve­ri­po­ru­kan, uu­sia ys­tä­viä, ra­kas­ta­vat ai­kui­set ja tur­val­li­sen pai­kan, jos­sa kes­kus­tel­la us­ko­mi­sen asi­ois­ta.

Nyt käyn­nis­sä ole­vaan ha­kuun voi­vat osal­lis­tua vuo­si­na 2007 ja 2008 syn­ty­neet nuo­ret. Li­sä­tie­dot ja ha­kuoh­jeet: www.rkro­pis­to.fi/opa­ri

Kant­ti-kou­lu­tus on tar­koi­tet­tu Reis­jär­ven opis­ton toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­sä asu­vil­le työ­i­käi­sil­le ih­mi­sil­le, jot­ka ei­vät täl­lä het­kel­lä ole työ­e­lä­mäs­sä tai ovat työt­tö­myy­su­han al­la. Se tar­jo­aa roh­kai­sua ja tu­kea oman osaa­mi­sen tun­nis­ta­mi­seen, päi­vi­tys­tä digi- ja vies­tin­tä­tai­toi­hin sekä tie­toa uu­den­lai­sis­ta opis­ke­lu- ja työ­mah­dol­li­suuk­sis­ta. Kou­lu­tus so­pii hy­vin esi­mer­kik­si pit­kään ko­to­na ol­leil­le lap­si­per­hei­den van­hem­mil­le.

Seu­raa­va Kant­ti-kou­lu­tus al­kaa 30. elo­kuu­ta. Kou­lu­tus si­säl­tää nel­jä kurs­si­vii­kon­lop­pua ja vä­li­teh­tä­viä.

Pa­laut­teen pe­rus­teel­la kou­lu­tus on tuo­nut hyö­dyl­lis­tä tie­toa työ­e­lä­mä­siir­to­jen suun­nit­te­luun ja li­sän­nyt mo­ti­vaa­ti­o­ta teh­dä pää­tök­siä omal­la am­ma­til­li­sel­la po­lul­la.

Kant­ti-kou­lu­tus­ta tu­kee Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö, ja se on osal­lis­tu­jil­le mak­su­ton. Li­sä­tie­dot ja il­moit­tau­tu­mi­nen: www.rkro­pis­to.fi/kant­ti.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys