JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pääsiäissanassa uutuutena toiminnallisia osioita

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
4.3.2017 6.15

Juttua muokattu:

1.1. 12:22
2020010112223120170304061500

Täl­lä vii­kol­la on tul­lut myyn­tiin tuo­re Pää­si­äis­sa­na-leh­ti. Leh­den si­säl­tö on mo­ni­puo­li­nen: se si­säl­tää muun mu­as­sa ku­va­ker­to­muk­sen Is­ra­e­lis­ta, nuor­ten aja­tuk­sia kär­si­myk­ses­tä ja ilos­ta sekä las­ten si­vut. Uu­tuuk­sia leh­des­sä ovat sa­na­ris­ti­kot lap­sil­le ja ai­kui­sil­le sekä oh­jeet kat­ta­vaan pää­si­äis­me­nuun.

– Opis­ton ko­ti­ta­lou­so­pet­ta­ja Pia Er­vas­ti on tes­tan­nut re­sep­tit opis­ke­li­joi­den kans­sa ja to­den­nut ne hy­vik­si, tä­män ke­vään Pää­si­äis­sa­nan toi­mit­ta­ja Kat­ri Iso­pah­ka­la ker­too.

Yk­si kes­kei­nen osa leh­teä ovat pää­si­äi­sen sa­no­maa va­lot­ta­vat ar­tik­ke­lit, jois­ta yk­si on hen­ki­lö­ku­va Pi­la­tuk­ses­ta.

– Se on erit­täin sy­väl­li­nen ja mie­len­kiin­toi­nen, yl­lät­tä­en hy­vin ny­ky­ai­kaan so­pi­va Kei­jo Nis­si­län ar­tik­ke­li, jos­sa poh­di­taan sitä, oh­jaa­ko to­tuus vai tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suus ih­mi­sen toi­min­taa, Iso­pah­ka­la ker­too.

Va­lo­ku­vat ja maa­lauk­set vuo­rot­te­le­vat

Ku­vi­tuk­ses­ta, tai­tos­ta ja ul­ko­a­sus­ta on vas­tan­nut Lau­ra Lindg­ren.

– Leh­des­sä on ai­hees­ta riip­pu­en sekä va­lo­ku­va­ku­vi­tus­ta et­tä Lau­ra Lindg­re­nin maa­lauk­sia. Va­lo­ku­vat ja maa­lauk­set vuo­rot­te­le­vat mie­les­tä­ni leh­des­sä so­pi­val­la ta­val­la, vi­su­aa­lis­ta il­met­tä mo­ni­puo­lis­ta­en ja rai­kas­ta­en. Eri­tyi­ses­ti maa­laus­ten hen­ki­lö­hah­mot ovat per­soo­nal­li­sia, Iso­pah­ka­la ku­vaa.

Tun­nel­mal­li­nen ää­ni­leh­ti

Opis­ton vies­tin­tä­lin­ja­lai­set ovat lu­ke­neet Pää­si­äis­sa­nan myös ää­ni­leh­dek­si. Iso­pah­ka­la ker­too, et­tä eri­lai­set lu­ki­jat te­ke­vät ää­ni­leh­des­tä il­meik­kään.

– Us­kon, et­tä ää­ni­leh­ti yl­lät­tää var­mas­ti mon­ta kuu­li­jaa tun­nel­mal­li­suu­del­laan, sil­lä se si­säl­tää vä­hän mu­siik­kia ja ää­ni­te­hos­tei­ta­kin. ää­ni­leh­teä suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti esi­mer­kik­si pää­si­äi­sen au­to­mat­koil­le, hän vink­kaa.

Pää­si­äis­sa­na on pe­rin­tei­käs, vuo­sit­tain il­mes­ty­vä leh­ti, jon­ka te­ke­mi­ses­tä vas­taa­vat vuo­rol­laan Jäm­sän, Ra­nu­an ja Reis­jär­ven kris­til­li­set opis­to. Leh­den te­ke­mi­ses­tä on vas­tan­nut tänä ke­vää­nä Ra­nu­an kris­til­li­nen kan­sa­no­pis­to. Pää­si­äis­sa­naa on saa­ta­vil­la rau­ha­nyh­dis­tys­ten jul­kai­su­myyn­ti­pis­teis­tä ja Ra­nu­an opis­tol­ta. Leh­den voi ti­la­ta osoit­tees­ta opis­to@rak­ro.fi. Leh­den hin­ta on 10 €.

3.12.2022

Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä. Ps. 25:9

Viikon kysymys