JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pa­ko­laisk­rii­siä hel­po­te­taan seu­ra­kun­nis­sa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
4.9.2015 6.17

Juttua muokattu:

1.1. 23:17
2020010123173720150904061700

Eu­roo­pan pa­ko­laisk­rii­si ja tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den mää­rän li­sään­ty­mi­nen ovat he­rät­tä­neet aut­ta­mis­ha­lun Suo­men seu­ra­kun­nis­sa ja seu­ra­kun­ta­lai­sis­sa.

Hä­däs­sä ole­vien ih­mis­ten aut­ta­mi­nen on seu­ra­kun­tien pe­rin­teis­tä työ­tä. Eu­roo­pan kär­jis­ty­nyt pa­ko­lais­ti­lan­ne on ak­ti­voi­nut seu­ra­kun­tia ym­pä­ri Suo­men. Tur­va­pai­kan­ha­ki­joil­le tar­jo­taan käy­tän­nön di­a­ko­ni­a­tu­kea ja neu­von­taa tur­va­paik­kap­ro­ses­siin liit­ty­en sekä sie­lun­hoi­dol­lis­ta tu­kea.

Seu­ra­kun­nat ovat jär­jes­te­le­mäs­sä hä­tä­ma­joi­tus­ta ja aut­ta­vat esi­mer­kik­si vaa­te- ja ta­va­ra­ke­räyk­sin. Li­säk­si ne an­ta­vat asi­oin­ti- ja las­ten­hoi­to­a­pua ja jär­jes­tä­vät tu­li­joil­le toi­min­taa. Myös ko­leh­te­ja suun­na­taan pa­ko­lais­työ­hön.

H. H.

Seu­ra­kun­nat tar­jo­a­vat vä­li­pa­lo­ja ja läm­pi­miä ruo­kia sekä sau­na­päi­viä. Ne jär­jes­tä­vät myös per­he­ker­ho­ja, ret­kiä sekä nuor­ten toi­min­taa, esi­merk­ki­nä jal­ka­pal­lo­ryh­mä.

Va­paa­eh­tois­työ­hön et­si­tään vä­keä: esi­mer­kik­si suo­men kie­len al­kei­den ope­tuk­seen ja las­ten­hoi­toon tar­vi­taan apua. Suu­rel­la Sy­dä­mel­lä -va­paa­eh­tois­ver­kos­tos­sa suun­ni­tel­laan­kin par­hail­laan, mi­ten yli 50 paik­ka­kun­nal­la toi­mi­va 10 000 va­paa­eh­toi­sen ver­kos­to voi­si ol­la aut­ta­mas­sa ja tu­ke­mas­sa tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys