JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Piispa Keskitalo Suviseuroissa: ”Myös yhteiskunnallinen päättäjä vastaa toiminnastaan kaikkivaltiaalle Jumalalle”

Uutiset
26.6.2020 11.50

Juttua muokattu:

26.6. 15:55
2020062615553420200626115000

Han­na Kal­lun­ki

Tä­män vuo­den vir­tu­aa­li­set Su­vi­seu­rat avat­tiin aa­mu­päi­väl­lä. Ter­veh­dys­pu­hees­saan Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo pu­hui Ju­ma­lan tah­don to­teu­tu­mi­ses­ta niin yk­si­lön kuin yh­teis­kun­nan­kin nä­kö­kul­mas­ta.

Hän muis­tut­ti, et­tä myös yh­teis­kun­nal­li­set päät­tä­jät ovat vii­me kä­des­sä vas­tuus­sa toi­min­nas­taan Ju­ma­lal­le, jol­ta he ovat myös saa­neet val­tan­sa.

Kes­ki­ta­lo oli pa­hoil­laan, et­tä maal­lis­tu­mi­nen on hei­ken­tä­nyt yh­teis­kun­nal­lis­ten päät­tä­jien ym­mär­rys­tä täs­tä.

– Ei kan­na­ta kui­ten­kaan vain sur­ku­tel­la, sil­lä on pal­jon myös omas­sa­tun­nos­saan tark­ko­ja ja oi­keu­den­tun­toi­sia päät­tä­jiä ja eri­lai­sis­sa yh­teis­kun­nan vas­tuu­teh­tä­vis­sä toi­mi­via.

Sur­kut­te­lun si­jas­ta hän neu­voi kaik­kia kris­tit­ty­jä ru­koi­le­maan Ju­ma­lan mie­len mu­kais­ta ke­hi­tys­tä yh­teis­kun­taam­me ja koko maa­il­maan.

– Pyy­däm­me, et­tä päät­tä­jät te­ki­si­vät työ­tä oi­keu­den­tun­toi­ses­ti ja yh­teis­tä etua ta­voi­tel­len.

Jee­sus täyt­ti Ju­ma­lan tah­don

Kes­ki­ta­lon pu­heen kes­ki­ös­sä oli­vat seu­ra­tun­nuk­sen sa­nat ”Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si”, jot­ka ovat kat­kel­ma Isä mei­dän -ru­kouk­ses­ta.

Hän ker­toi, et­tä Ju­ma­lan tah­toa il­men­tä­vät oma­tun­to ja kym­me­nen käs­kyä, ”elä­män lii­ken­ne­sään­nöt”. Eh­jäs­ti ja täy­des­ti Ju­ma­lan tah­to to­teu­tui Jee­suk­sen elä­mäs­sä.

Get­se­ma­nes­sa Jee­sus pyy­si tai­vaal­li­sel­ta Isäl­tään, et­tei hä­nen tar­vit­si­si kär­siä, mut­ta li­sä­si:

– Ei kui­ten­kaan niin kuin minä tah­don vaan niin kuin sinä.

Kes­ki­ta­lo poh­ti, et­tä Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­ru­kous on ai­ka roh­kea, kos­ka Ju­ma­lan tah­to voi ol­la eri­lai­nen kuin oma tah­tom­me. Täs­tä ker­too myös Kes­ki­ta­lon lu­ke­ma Je­sa­jan kir­jan koh­ta, jos­sa to­de­taan, et­tä Ju­ma­lan aja­tuk­set ei­vät ole ih­mi­sen aja­tuk­sia.

– Meil­le ih­mi­sil­le on omi­nais­ta, et­tä toi­voi­sim­me et­tä mi­nun tah­to­ni to­teu­tui­si.

– Voim­me kui­ten­kin luot­taa sii­hen, et­tä Ju­ma­lan tah­to on hyvä, Kes­ki­ta­lo roh­kai­si.

Va­los­sa va­el­ta­mis­ta

Avaus­sa­nois­saan Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Tas­ki­la luki Mat­teuk­sen evan­ke­liu­min koh­dan, jos­sa Jee­sus kut­suu Mat­teus-ni­mis­tä tul­li­mies­tä seu­raa­jak­seen.

– Mat­teus nou­si vä­lit­tö­mäs­ti ja läh­ti seu­raa­maan Jee­suk­ses­ta. Hän löy­si ar­mol­li­sen Ju­ma­lan, kään­tyi syn­nin tiel­tä tai­vas­tien kul­ki­jak­si, Tas­ki­la sa­noi.

Hän ker­toi, et­tä Jee­suk­sen seu­raa­mi­nen mer­kit­see va­los­sa va­el­ta­mis­ta, elä­mää Jee­suk­ses­sa ja Py­hän Hen­gen yh¬tey­des­sä sekä us­ko­vais­ten kes­ki­näi­ses­sä rak­kau­des­sa.

– Kai­ken tä­män saa ai­kaan Ju­ma­lan ar­mo Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa, hän pu­hui.

Raa­ma­tus­sa ker­ro­taan, et­tä kaik­ki ih­mi­set ei­vät ota vas­taan Jee­suk­sen kut­sua.

– Hä­net ot­taa vas­taan ih­mi­nen, joka kai­paa ar­moa ja an­teek­si­an­ta­mus­ta. Hen­gel­li­ses­ti rik­kaat ja on­nis­tu­neet ei­vät tar­vit­se hä­nen apu­aan. Sik­si Jee­sus meni Mat­teus-pub­li­kaa­nin ko­tiin; pub­li­kaa­nin, jota ih­mi­set pi­ti­vät syn­ti­se­nä ja ros­vo­na, Tas­ki­la to­te­si.

Mat­teus­ta hyl­jek­sit­tiin ja vi­hat­tiin, mut­ta hän kel­pa­si Ju­ma­lal­le. Tas­ki­la roh­kai­si ot­ta­maan Jee­suk­sen kut­sun vas­taan Mat­teuk­sen ta­voin.

Va­loa lä­het­tä­vä ma­jak­ka

SRK:n pää­sih­tee­ri Juha Kaa­ri­vaa­ra toi­vot­ti pu­heen­vuo­ros­saan kuu­li­jat ter­ve­tul­leik­si Su­vi­seu­roi­hin jär­jes­tä­jien puo­les­ta.

– Saam­me hil­jen­tyä vies­ti­mien ää­res­sä ja pie­nem­mäl­lä jou­kol­la elä­vän Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon, hän sa­noi.

Kaa­ri­vaa­ra muis­te­li Hau­ki­pu­taan Su­vi­seu­ro­ja lä­hes kol­men­kym­me­nen vuo­den ta­kaa. Noi­den seu­ro­jen tun­nus­lau­se oli psal­mis­ta 25.

– Juh­la­port­tiin oli ku­vat­tu va­loa lä­het­tä­vä ma­jak­ka, joka oh­jaa kul­kua pi­me­än, myrs­ky­ä­vän me­ren kes­kel­lä.

Kaa­ri­vaa­ra ker­toi, et­tä Ju­ma­lan sana roh­kai­see tuon va­loa lä­het­tä­vän ma­ja­kan ta­voin us­ko­maan evan­ke­liu­min ja te­ke­mään elä­mäs­sä sel­lai­sia va­lin­to­ja, et­tä sai­sim­me säi­lyt­tää us­kon ja hy­vän oman­tun­non.

Hän toi Su­vi­seu­roi­hin myös Poh­jois-Ame­ri­kan si­sar­jär­jes­tön LLC:n ja Ruot­sin si­sar­jär­jes­tön SFC:n ter­veh­dyk­set.

29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys