JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Por­voon ke­vät­seu­rois­sa vie­tet­tiin mo­nen­lais­ta juh­laa – lap­set kes­kei­sel­lä si­jal­la

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
21.5.2019 15.09

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302443720190521150900

Al­ku­ke­sän luon­to oli puh­ke­a­mas­sa täy­teen juh­la-asuun­sa, kun Por­voos­sa vie­tet­tiin ke­vät­seu­ro­ja ja ke­vät­juh­lia Kaa­tu­nei­den muis­to­päi­vä­nä.

Por­voon Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mät ke­vät­seu­rat al­koi­vat kirk­ko­py­häl­lä As­ko­lan kir­kos­sa. Mes­sus­sa muis­tet­tiin so­das­sa kaa­tu­nei­ta lip­pu­kul­ku­eel­la, pu­heil­la, mu­sii­kil­la sekä lo­puk­si sep­pel­ten­las­kul­la As­ko­lan kirk­ko­maal­la.

Juh­la­mes­sus­sa As­ko­lan kir­kos­sa Veli-Pek­ka Ot­t­man saar­na­si Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­min poh­jal­ta (Joh.16) sii­tä, mi­ten Jee­sus val­mis­ti ope­tus­lap­si­aan tu­le­vaan pois­me­noon­sa.

Ot­t­man muis­te­li myös, mi­ten erään tun­te­mat­to­man so­ti­laan hau­dal­la oli pu­hut­te­le­vat sa­nat: "Tun­te­ma­ton so­ti­las, mut­ta Ju­ma­lan tun­te­ma". Ju­ma­la tie­tää ja tun­tee kai­ken. Ju­ma­lan val­ta­kun­taan pää­see se, joka te­kee tai­vaal­li­sen Isän tah­don. Jee­sus Kris­tus on täyt­tä­nyt Ju­ma­lan tah­don täy­del­li­ses­ti, pie­nin­tä­kin piir­toa myö­ten. Me em­me syn­ti­si­nä ih­mi­si­nä sii­hen pys­ty, mut­ta "Kris­tuk­sen täh­den, siel­lä mis­sä ju­lis­te­taan Py­hän Hen­gen voi­mas­ta syn­nit an­teek­si, voim­me täyt­tää Ju­ma­lan tah­don".

Ke­vät­juh­lan aluk­si en­sim­mäis­tä ker­taa Por­voon Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vie­raa­na ol­lut Hel­sin­gin piis­pa Tee­mu Laa­ja­sa­lo piti pie­nen ter­veh­dys­pu­heen. Hän kiit­te­li sii­tä, mi­ten tä­män liik­keen väki on tu­ke­nut hän­tä vi­ran­hoi­dos­sa, sekä ilois­sa et­tä su­ruis­sa.

Hän nos­ti tar­kas­tel­ta­vak­si myös pie­nen lap­sen ai­nut­laa­tui­suu­den ja mer­ki­tyk­sen us­kon esi­ku­va­na ja huo­mi­on kes­ki­pis­tee­nä. Laa­ja­sa­lo ker­toi aluk­si lau­le­tun vir­ren 490 "Mä sil­mät luon ylös tai­vaa­seen" ole­van hä­nel­le eri­tyi­sen ra­kas. Vir­ren nel­jän­nes­sä sä­keis­tös­sä on pu­hut­te­le­va sa­no­ma: "Mä tai­mi olen sun tar­has­sas/ ja var­ten tai­vas­ta luo­tu,/ sun ar­mol­li­se­hen huo­ma­has/ jo syn­ty­mäs­tä­ni suo­tu".

Ot­t­ma­nin seu­ra­pu­hees­sa kuu­lim­me, mi­ten Hen­ki vei Jee­suk­sen au­ti­o­maa­han pa­ho­lai­sen kiu­sat­ta­vak­si en­nen Jee­suk­sen jul­ki­sen toi­min­nan al­ka­mis­ta (Matt. 4:1–11). Jee­sus kes­ti kiu­sauk­set ja pa­ho­lai­nen jät­ti hä­net rau­haan. Jee­sus oli kai­kes­sa kiu­sat­tu, mut­ta il­man syn­tiä.

Aa­ta­mi ja Ee­va ei­vät Pa­ra­tii­sis­sa kes­tä­neet kiu­saus­ta, vaan lan­ke­si­vat syn­tiin. He ha­lu­si­vat ol­la enem­män kuin ih­mi­siä, he ha­lu­si­vat ol­la kuin Ju­ma­la.

Ot­t­man ot­ti myös esil­le sen, mi­ten Jee­sus aset­ti us­kon esi­ku­vak­si lap­sen. Mis­sä ta­han­sa lap­si syn­tyy, hän syn­tyy Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Ih­mi­nen ei pysy Ju­ma­lan yh­tey­des­sä, jos ei ole seu­ra­kun­taa, jos­sa hän­tä hoi­de­taan sa­nal­la ja sak­ra­men­teil­la. Jos me ih­mi­set em­me saa ra­vin­toa, em­me elä pit­kään. Myös us­kon kan­nal­ta, jos em­me saa Hen­gen ra­vin­toa, us­ko kuo­lee pois.

Ke­vät­seu­ro­jen yh­tey­des­sä vie­tet­tiin myös pie­ni­muo­tois­ta ke­vät­juh­laa, jos­sa en­si syk­sy­nä kou­lun­sa aloit­ta­vat lap­set sai­vat omat vir­si­kir­jan­sa. Näi­den ny­kyis­ten es­ka­ri­lais­ten seu­raan seu­ra­sa­lin etuo­saan liit­tyi­vät vie­lä muut py­hä­kou­lu­lai­set ja he lau­loi­vat yh­des­sä Sii­o­nin lau­lun 162 ”Isä tai­vaan ru­koi­len, var­je­let­han las­ta”.

Por­voon Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen seu­rois­sa on ta­pa­na yh­des­sä lau­laa vas­ta­syn­ty­neel­le lap­sel­le ja hä­nen per­heel­leen sil­loin, kun vau­va on en­sim­mäis­tä ker­taa seu­rois­sa. Näis­sä ke­vät­seu­rois­sa seu­ra­vä­ki lau­loi pie­nel­le tyt­tö­vau­val­le ja hä­nen per­heel­leen Sii­o­nin lau­lun 140 ”Sy­lii­si hel­lään sul­je”.

Kah­vi­tau­on jäl­keen seu­ra­pu­heet pi­ti­vät vie­lä Mik­ko Ka­mu­la ja Mat­ti Töl­li. Ka­mu­la pu­hui Ko­los­sa­lais­kir­jeen poh­jal­ta (Kol. 3) niis­tä avuis­ta, joi­ta Ju­ma­lan lap­sel­la on. Olem­me Ju­ma­lan va­lit­tu­ja, py­hiä ja rak­kai­ta. Jou­dum­me kui­ten­kin tun­nus­ta­maan sen, et­tä Ju­ma­lan lain edes­sä olem­me mah­dot­to­mia Ju­ma­lan ar­moon. Ju­ma­la ra­kas­ti mei­tä niin pal­jon, et­tä Hän an­toi Poi­kan­sa so­vit­ta­maan mei­dän syn­tim­me.

Töl­lin pu­hees­sa kuu­lim­me, mi­ten Jee­sus an­toi Pie­ta­ril­le tai­vaan val­ta­kun­nan avai­met (Matt. 16). Ne avai­met ei­vät ole rau­ha­nyh­dis­tyk­sen tai kir­kon avai­mia, vaan kai­kil­la us­ko­vai­sil­la on oi­keus saar­na­ta syn­nit an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä.

Ke­vät­seu­ro­jen kah­vi­tau­ol­la piis­pa Laa­ja­sa­lo ker­toi­li kah­vi­pöy­däs­sä omia ko­ke­muk­si­aan ja aja­tuk­si­aan täs­tä vie­rai­lus­ta sekä rau­ha­nyh­dis­tys­ten kans­sa teh­dys­tä yh­teis­työs­tä. Hän ku­va­si, kuin­ka joka ker­ta on ol­lut ilo näh­dä, et­tä sali on täyn­nä ilois­ta, kai­ke­ni­käis­tä vä­keä, joka lau­laa ko­vaa ja sy­dä­men­sä kyl­lyy­des­tä.

Laa­ja­sa­lo ker­toi pi­tä­vän­sä näi­tä vie­rai­lu­ja tär­kei­nä, kos­ka vii­me kä­des­sä kir­kon mer­kit­tä­vin työ teh­dään hä­nen mu­kaan pai­kal­li­sel­la ta­sol­la mes­su­jen, seu­ro­jen ja eri­lais­ten ta­pah­tu­mien mer­keis­sä.

Laa­ja­sa­lo toi­voi, et­tä rau­ha­nyh­dis­tys­ten väki oli­si myös jat­kos­sa ra­ken­ta­mas­sa, ri­kas­ta­mas­sa ja kan­ta­mas­sa huol­ta kir­kon toi­min­nas­sa. Toi­vee­na oli myös, et­tä ru­koi­li­sim­me tois­tem­me puo­les­ta ja myös hen­ki­lö­koh­tai­sel­la ta­sol­la muis­tai­sim­me toi­si­am­me ru­kouk­sis­sa.

Hel­sin­gin hiip­pa­kun­ta täyt­tää tänä vuon­na 60 vuot­ta. Laa­ja­sa­lo toi­vot­ti kaik­ki ter­ve­tul­leik­si juh­la­mes­suun Se­naa­tin­to­ril­le he­la­tors­tai­na klo 12.

Teks­ti: Rai­ja Ves­te­ri­nen

Ku­vat: Rai­ja Ves­te­ri­nen ja Hen­ri Syri

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys