JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pu­heen­vuo­ron ai­hee­na Ju­ma­lan ar­mo

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
30.6.2017 14.00

Juttua muokattu:

1.1. 11:16
2020010111165220170630140000

Po­rin Su­vi­seu­ro­jen per­jan­tai-il­lan oh­jel­mas­sa on pu­heen­vuo­ro, jon­ka ai­hee­na on Ju­ma­lan ar­mo. Pu­heen­vuo­ron pi­tää tänä vuon­na Ra­nu­an kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton reh­to­ri Har­ri Iso­pah­ka­la. Pu­heen­vuo­ro on tar­koi­tet­tu kai­kil­le, mut­ta Iso­pah­ka­la on huo­mi­oi­nut pu­heen­vuo­roa suun­ni­tel­les­saan eri­tyi­ses­ti nuo­ret.

Iso­pah­ka­la ha­vait­si pu­heen­vuo­roa laa­ties­saan, et­tä ar­mo on yk­si kes­kei­sim­piä sa­no­ja niin Raa­ma­tus­sa kuin Sii­o­nin lau­luis­sa ja vir­sis­sä­kin. Ar­mos­ta on joh­det­tu mo­nia hen­gel­li­ses­sä kie­len­käy­tös­sä tut­tu­ja sa­no­ja, ku­ten ar­mo­nai­ka, ar­mo­kut­su, ar­mo­neu­vo ja ar­mo­lah­ja. Ar­moon liit­tyy myös pal­jon käy­tet­ty­jä sa­non­to­ja, ku­ten "ar­mo käy oi­keu­des­ta". Pu­heen­vuo­ros­saan Iso­pah­ka­la nos­taa esil­le muu­ta­mia kes­kei­sim­piä ar­moon liit­ty­viä kä­sit­tei­tä ja avaa nii­den hen­gel­lis­tä mer­ki­tys­tä.

Tut­kies­saan Raa­mat­tua Iso­pah­ka­la miel­tyi toi­ses­ta ko­rint­to­lais­kir­jees­tä (2. Kor. 12:9) löy­ty­vään ke­ho­tuk­seen: "Tyy­dy mi­nun ar­moo­ni." Tätä sa­na­muo­toa käy­te­tään vain van­has­sa raa­ma­tun­kään­nök­ses­sä.

– Ha­lu­sin alus­tuk­see­ni ni­me­no­maan Bib­li­an mu­kai­sen aja­tuk­sen ”tyy­ty­mi­ses­tä” Ju­ma­lan ar­moon. Jos­kus tuo tyy­ty­mi­nen on vai­ke­aa. Ju­ma­lan ar­mo on si­säl­löl­tään niin eri­lais­ta kuin ih­mi­sen aja­tus ar­mos­ta ja oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta.

Pu­heen­vuo­ron laa­ti­mi­nen osoit­tau­tui Iso­pah­ka­lan mu­kaan iso­töi­sek­si.

– Vaik­ka on tun­tu­nut työ­lääl­tä ja ras­kaal­ta teh­dä alus­tus­ta, niin olen ha­lun­nut sen kui­ten­kin teh­dä. Ju­ma­lan ar­mos­ta olen it­se­kin täs­sä ti­lan­tees­sa, jos­ta mi­nua teh­tä­vään pyy­det­tiin.

Iso­pah­ka­lan toi­vee­na on, et­tä Ju­ma­lan ar­mo sai­si kos­ket­taa Po­rin Su­vi­seu­rois­sa saar­na­tun evan­ke­liu­min kaut­ta mah­dol­li­sim­man mo­nia ih­mi­siä.

Ku­vi­tus­ku­va: Jaak­ko Kos­ke­lo

5.6.2020

Ar­mo­lah­jo­ja on mo­nen­lai­sia, mut­ta Hen­ki on sama. Myös pal­ve­lu­teh­tä­viä on mo­nen­lai­sia, mut­ta Her­ra on sama. 1 Kor. 12:4-5

Viikon kysymys