JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ra­nu­an opis­to­seu­ro­jen ai­hee­na oli ikui­nen isän­maa tai­vaas­sa

Uutiset
31.7.2017 17.00

Kris­ti­tyn ih­mi­sen pää­mää­rä on ikui­nen koti Ju­ma­lan luo­na tai­vaas­sa. Ra­nu­an opis­to­seu­ro­jen tun­nus He kai­pa­si­vat isän­maa­ta (Hepr. 11:14) oli esil­lä useis­sa seu­ra­pu­heis­sa.

Ra­nu­an opis­to­seu­rat oli­vat mo­nel­la ta­paa juh­la­seu­rat. Seu­ra­tun­nuk­ses­sa ja -mer­kis­sä tuli esil­le isän­maa, niin ajal­li­ses­sa kuin hen­gel­li­ses­sä­kin mer­ki­tyk­ses­sä. Li­säk­si seu­ra­mer­kis­sä huo­mi­oi­tiin Ra­nu­an opis­to, joka viet­tää syys­kuus­sa 30-vuo­tis­juh­laan­sa.

Lau­an­tai-il­lan pu­heen­vuo­ron pi­tä­nyt opis­ton en­ti­nen reh­to­ri Ju­ha­ni Ala­ran­ta kes­kit­tyi pu­heen­vuo­ros­saan seu­ra­tun­nuk­sen tee­maan, isän­maa­han. Hän muis­tut­ti, et­tä on tär­ke­ää ru­koil­la ajal­li­sen isän­maan ja esi­val­lan puo­les­ta sekä toi­mia yh­teis­kun­nan par­haak­si.

Ala­ran­ta to­te­si, et­tä esi­val­ta on saa­nut val­tuu­ten­sa Ju­ma­lal­ta, ja esi­val­lan kun­ni­oit­ta­mi­nen on sik­si myös oman­tun­non asia (Room. 13:1–5).

Ala­ran­nan pu­heen­vuo­ron pää­pai­no oli ian­kaik­ki­ses­sa isän­maas­sa. Se on us­ko­vai­sen ih­mi­sen lo­pul­li­nen asuin­paik­ka, kun­ni­an tai­vas, tai­vaan koti. ”Us­ko on sen to­del­li­suut­ta, mitä toi­vo­taan, sen nä­ke­mis­tä, mitä ei näh­dä” (Hepr. 11:1).

Kuva: Ilkka Karttunen

Kuva: Ilkka Karttunen

Ke­sän vii­mei­set opis­to­seu­rat ko­ko­si­vat Ra­nu­al­le hie­man al­le 25 000 seu­ra­vie­ras­ta. Näin suur­ta seu­ra­vie­ras­jouk­koa ei ole Ra­nu­al­la ai­kai­sem­min ol­lut. Seu­ra­jär­jes­tä­jät ker­toi­vat, et­tä niin ruo­ka kuin ma­joi­tus­pai­kat­kin riit­ti­vät, mut­ta ai­ka lail­la kaik­ki mah­dol­li­set re­surs­sit oli­vat käy­tös­sä.

– Ju­ma­la siu­na­si niin, et­tä saim­me kaik­ki ruo­kit­tua. Työ­voi­maa oli riit­tä­väs­ti, lait­teet toi­mi­vat il­man isom­pia on­gel­mia ja täy­den­nys­ti­lauk­set liit­ty­en pit­saan, mak­ka­raan ja rans­ka­lai­siin on­nis­tui­vat, ker­too ra­vin­to­la­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­nut Jaak­ko Lou­hi­sal­mi.

Seu­ra­jär­jes­te­ly­jen ti­lan­ne on tul­lut tu­tuk­si myös opis­ton reh­to­ril­le Har­ri Iso­pah­ka­lal­le, joka aloit­ti vi­ras­saan vuo­si sit­ten.

– Seu­ra-alue ja esi­mer­kik­si ra­vin­to­la­ka­tos on ra­ken­net­tu sel­väs­ti pie­nem­mäl­le vä­ki­mää­räl­le. Tun­tuu hy­väl­tä, et­tä seu­ra­vie­rai­ta tu­lee nyt enem­män, mut­ta sa­mal­la se tar­koit­taa sitä, et­tä joi­ta­kin ra­ken­tei­ta on tu­le­vai­suu­des­sa laa­jen­net­ta­va, ar­vi­oi Iso­pah­ka­la.

Kas­va­nee­seen seu­ra­vie­ras­mää­rään on re­a­goi­tu jo opis­ton hal­lin­nos­sa. Seu­ro­jen ai­ka­na ko­koon­tu­nut joh­to­kun­ta päät­ti opis­ton vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä si­jait­se­van 3,5 heh­taa­rin suu­rui­sen maa-alu­een os­ta­mi­ses­ta. Met­säi­nen alue kun­nos­te­taan tu­le­vai­suu­des­sa opis­to­seu­ro­jen ma­joi­tu­sa­lu­eek­si.

Ra­nu­an opis­to­seu­ro­jen oh­jel­ma nou­dat­te­li sa­maa jär­jes­tys­tä kuin Jäm­sän ja Reis­jär­ven opis­to­seu­rat­kin. Saar­no­jen ja vir­sien sekä lau­lu­tuo­ki­oi­den li­säk­si seu­rois­sa hil­jen­nyt­tiin viik­ko­mes­suun ja sa­na­ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen. Lau­an­tai­na kuul­tiin myös opis­to­kuu­lu­mi­sia reh­to­rin ja muu­ta­mien vii­me tal­ven opis­ke­li­joi­den ker­to­ma­na.

Opis­to­seu­rat vie­tet­tiin pää­o­sin au­rin­koi­ses­sa ja läm­pi­mäs­sä sääs­sä. Lau­an­tai­na tuli muu­ta­ma sa­de­kuu­ro ja sää vii­le­ni. Pur­ku­työt teh­tiin sun­nun­tai­na lep­pe­äs­sä ke­sä­tuu­les­sa opis­ton au­rin­koi­sel­la pi­ha­maal­la.

Kuva: Katri Isopahkala

Kuva: Katri Isopahkala

En­si vuon­na Ra­nu­an opis­to­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa ovat Hau­ki­pu­taan, Jo­ki­ky­län, Kel­lon, Kii­min­gin, Mur­ron, Tyr­nä­vän, Mu­hok­sen, Lai­ta­saa­ren ja Uta­jär­ven rau­ha­nyh­dis­tyk­set. Näi­den rau­ha­nyh­dis­tys­ten alu­eel­ta ole­va tal­koo­lais­ten jouk­ko osal­lis­tui tä­män­vuo­tis­ten seu­ro­jen pur­ku­työ­hön.

Teks­ti: Kat­ri Iso­pah­ka­la ja opis­to­seu­ra­tie­do­tus

Ku­vat: Opis­to­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

28.2.2020

Sy­vyy­des­tä minä huu­dan si­nua, Her­ra. Her­ra, kuu­le mi­nun ää­ne­ni. Ps. 130:1-2

Viikon kysymys