JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Rautiosaaren leirikeskus suljetaan kiinteistövaurioiden vuoksi

Uutiset
18.1.2023 9.15

Juttua muokattu:

18.1. 09:00
2023011809001220230118091500
Erärippikoululaisia leirillä Rautiosaaressa kesäkuussa 2022

Erärippikoululaisia leirillä Rautiosaaressa kesäkuussa 2022

Aapo Mäenpää/SRK:n kuva-arkisto

Erärippikoululaisia leirillä Rautiosaaressa kesäkuussa 2022

Erärippikoululaisia leirillä Rautiosaaressa kesäkuussa 2022

Aapo Mäenpää/SRK:n kuva-arkisto

Sirk­ka Leh­to

Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­kes­kuk­sen ra­ken­teis­ta on löy­ty­nyt mik­ro­bi­vau­ri­oi­ta, mut­ta lei­ri­toi­min­nan jat­koa suun­ni­tel­laan jo.

SRK:n työ­va­li­o­kun­ta on ko­kouk­ses­saan 12. tam­mi­kuu­ta päät­tä­nyt sul­kea Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­kes­kuk­sen. Myös Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­työ­ryh­mä kä­sit­te­li asi­aa ko­kouk­ses­saan 16. tam­mi­kuu­ta ja oli asi­as­sa yk­si­mie­li­ses­ti sa­maa miel­tä.

– On sel­vä asia, ja kai­kil­la on sel­lai­nen tah­to­ti­la, et­tä Poh­jois-Suo­men ja Koil­lis­maan us­ko­vai­set voi­si­vat ko­koon­tua lei­reil­le, SRK:n lei­ri­työs­tä vas­taa­va As­ko Syr­jä­lä to­te­aa.

Mer­kit­tä­viä mik­ro­bi­vau­ri­oi­ta

Syr­jä­lä ker­too, et­tä vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na on eri­tyi­sen pal­jon saa­tu pa­lau­tet­ta, et­tä lei­ril­lä kä­vi­jät saa­vat oi­rei­ta, jot­ka viit­taa­vat huo­noon si­säil­maan. Pa­laut­tei­den pe­rus­teel­la SRK päät­ti teh­dä Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­kes­kuk­sen pää­ra­ken­nuk­sel­le pe­rus­teel­li­sen kun­to­tut­ki­muk­sen.

Vii­me syk­sy­nä ra­ken­tei­ta avat­tiin ja otet­tiin näyt­tei­tä.

– Sei­nä­ra­ken­teis­sa on hy­vin mer­kit­tä­viä mik­ro­bi­vau­ri­oi­ta. Siel­tä löy­tyi sel­keä yh­teys huo­noon si­säil­maan. Asi­an­tun­ti­joi­den nä­ke­myk­sen mu­kaan kiin­teis­töä ei kan­na­ta kor­ja­ta, avaa Syr­jä­lä lop­pu­vuo­des­ta saa­tu­ja kun­to­tut­ki­muk­sen tu­lok­sia.

– Asi­as­sa on teh­ty erit­täin hy­vää yh­teis­työ­tä alu­een ter­veys­vi­ra­no­mais­ten kans­sa.

Kat­se tu­le­vai­suu­teen

Syr­jä­lä ker­too, et­tä tut­ki­mus­tu­los­ten saa­mi­sen jäl­keen käy­tiin kes­kus­te­lu, voi­daan­ko täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa jat­kaa lei­ri­toi­min­taa. Sul­ke­mis­pää­tös­tä hel­pot­ti myös se, et­tä lei­ri­kes­kuk­sen noin nel­jä­kym­men­tä vuot­ta van­han pää­ra­ken­nuk­sen tek­niik­ka al­kaa tul­la tien­sä pää­hän.

– SRK on vas­tuul­li­nen lei­ri­toi­min­nan jär­jes­tä­jä. Ajat­te­lem­me, et­tä kai­kis­sa olo­suh­teis­sa tu­lee var­mis­tua sii­tä, et­tä kai­kis­sa kiin­teis­töis­sä on sekä lei­ri­läis­ten et­tä hen­ki­lö­kun­nan ter­veel­lis­tä ja tur­val­lis­ta ol­la, taus­toit­taa Syr­jä­lä.

Hän ker­too, et­tä tut­ki­muk­sen tu­lok­set – et­tä oli näin suu­ria vau­ri­oi­ta – yl­lät­ti­vät kaik­ki.

– Me­nem­me yh­des­sä eteen­päin, hän jat­kaa kui­ten­kin.

Tu­ki­a­lu­een rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jat ja lei­ri­työ­ryh­mä kut­su­taan lä­hi­ai­koi­na kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­teen lei­ri­työn tu­le­vai­suu­des­ta alu­eel­la.

– Eri­tyi­ses­ti las­ten ja nuor­ten kan­nal­ta on tär­keä saa­da ti­lat ja toi­min­ta mah­dol­li­sim­man pian käyn­tiin, Syr­jä­lä to­te­aa.

Oi­kea, hai­kea pää­tös

Lei­ri­kes­kuk­sen pää­e­män­tä ja lai­tos­huol­ta­ja, 56-vuo­ti­as Eli­se Körk­kö, on hai­ke­a­na.

– Pää­tös on oi­kea, olen it­se­kin oi­reil­lut. Sil­ti jään kai­paa­maan töi­tä­ni.

Kol­men­kym­me­nen vuo­den ko­ti­äi­tiy­den jäl­keen Kör­kös­tä on seit­se­män vuo­den työ­ru­pe­a­man ai­ka­na kuo­riu­tu­nut lei­ri-ih­mi­nen:

– Työ­ni on ol­lut siu­naus koko per­heel­le. On tul­lut niin pal­jon iha­nia koh­taa­mi­sia eri-ikäis­ten kans­sa.

Körk­kö to­te­aa, et­tä lei­rit ovat ve­tä­neet vä­keä pal­jon, las­ten ja nuor­ten lei­reil­le jo­noik­si as­ti. Rau­ti­o­saa­ren rau­ha­nyh­dis­tys on myös ol­lut ti­lois­sa vuok­ral­la, se­kin toi­min­ta jou­tuu et­si­mään muo­to­aan.

Kör­köl­lä on haa­ve joen tör­mäl­le ra­ken­net­ta­vas­ta uu­des­ta, ko­dik­kaas­ta hir­si­ra­ken­nuk­ses­ta.

– Rau­ti­o­saa­ri on paik­ka­na iha­na, ton­til­la on sa­vu­sau­na ja kota. Yh­teis­työl­lä se on­nis­tui­si, hän hy­myi­lee.

Ke­sän 2023 rip­pi­kou­lut

Rau­ti­o­saa­ren en­si ke­sän rip­pi­kou­lut jär­jes­te­tään Ra­nu­an opis­tol­la seu­raa­vas­ti:

Rau­ti­o­saa­ri 1. 17.–23.6.

Rau­ti­o­saa­ri 2/erä 11.–17.6.

Rau­ti­o­saa­ri 7/erä 11.–17.6.

Rau­ti­o­saa­ri 3 9.–15.7.

Rau­ti­o­saa­ri 5/erä 9.–15.7.

Rau­ti­o­saa­ri 4/erä 16.–22.7.

Rau­ti­o­saa­ri 6/erä 16.–22.7.

23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys