JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Reis­jär­ven opis­to­seu­rat: Maa, kas­vu ja tai­vas seu­ra­mer­kin läh­tö­koh­ti­na

Päivämies
Uutiset
13.7.2017 8.11

Juttua muokattu:

1.1. 11:16
2020010111163220170713081100

Tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na 14.–16. hei­nä­kuu­ta vie­te­tään Reis­jär­ven opis­to­seu­ro­ja Räi­sä­län­mä­el­lä. Seu­ra-alue pal­ve­lee nyt vie­rai­ta en­tis­tä pa­rem­min, sil­lä opis­ton alu­ei­den kun­nos­tus- ja sa­la­o­ji­tus­työ on saa­tu val­miik­si. Seu­ra­telt­ta­kin on jo pys­ty­tet­ty.

Seu­ra­mer­kin suun­nit­te­li­jan aja­tuk­sia

Seu­ro­jen tun­nus­lau­sees­sa ”Us­kos­ta van­hurs­kas saa elää” (Room. 1: 17) tii­vis­tyy tänä vuon­na vie­tet­tä­vän us­kon­puh­dis­tuk­sen 500-vuo­tis­juh­lan kes­kei­nen si­säl­tö: ih­mi­nen pe­las­tuu yk­sin us­kos­ta, yk­sin ar­mos­ta, yk­sin Kris­tuk­sen täh­den.

Opis­to­seu­ro­jen seu­ra­mer­kin on suun­ni­tel­lut graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja Ii­ris Kal­lun­ki Kok­ko­las­ta. Seu­ro­jen tun­nus­lau­se he­rät­ti hä­nes­sä mo­nen­lai­sia mie­li­ku­via. Ii­ris ker­toi, mi­ten hän poh­ti myös tun­nus­lau­seen sym­bo­liik­kaa, jol­loin hä­nen mie­leen­sä nou­si­vat sa­nat maa, kas­vu ja tai­vas. Suun­nit­te­lup­ro­ses­sin tu­lok­se­na syn­tyi Jee­suk­sen ver­tauk­sis­sa usein tois­tu­va vil­jan­täh­kä.

– Ajat­te­lin en­sin to­teut­taa seu­ra­mer­kin graa­fi­se­na rat­kai­su­na, mut­ta pää­dyin­kin ak­va­rel­li­työ­hön. Kä­sin teh­des­sä tu­lee usein per­soo­nal­li­sem­pi ja peh­me­äm­pi ote. Olen tyy­ty­väi­nen lop­pu­tu­lok­seen, Ii­ris to­te­si.

Hä­nes­tä oli mu­ka­va pääs­tä osal­lis­tu­maan seu­ra­työ­hön mer­kin suun­nit­te­lun kaut­ta. Ii­rik­sen toi­ve on, et­tä ”merk­ki pu­hu­tel­koot seu­ra­vie­rai­ta omal­ta osal­taan.”

Nel­jä sa­naa rak­kau­des­ta

Per­jan­tai­na 14. hei­nä­kuu­ta seu­ra­tel­tas­sa on opis­ton reh­to­ri Mik­ko Kin­nu­sen kir­joit­ta­man ru­no­kir­jan Nel­jä sa­naa rak­kau­des­ta jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus.

Teos on mat­ka opis­tol­le, jou­luun, pää­si­äi­seen, Is­ra­e­liin, Af­rik­kaan, Vi­roon, ys­tä­vyy­teen, ko­ti­seu­dul­le, ko­tiin, nuo­ruu­teen, lap­suu­teen – elä­mään. Ru­not ja ku­vat ker­to­vat omaa ta­ri­naan­sa ki­vus­ta, rak­kau­des­ta ja vä­lit­tä­mi­ses­tä. Mik­ko-reh­to­ri toi­vot­taa kaik­ki seu­ra­vie­raat ter­ve­tul­leik­si jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­teen. Ru­no­kir­jan tuot­to tu­lee Reis­jär­ven opis­tol­le.

In­toa ja ilois­ta pal­ve­lu­miel­tä

Opis­ton joh­to­kun­ta on pyy­tä­nyt tä­män ke­sän seu­ro­jen jär­jes­te­lyis­tä vas­taa­maan Hal­su­an, Kan­nuk­sen, Kin­nu­lan, Rau­ti­on, Kok­ko­lan, Per­hon, Ul­la­va-Käl­vi­än ja Sie­vin Rau­ha­nyh­dis­tyk­set. Jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa ole­vien rau­ha­nyh­dis­tys­ten li­säk­si opis­ton hen­ki­lö­kun­ta osal­lis­tuu mo­nin ta­voin seu­ra­jär­jes­te­lyi­hin.

Myös seu­ro­jen ai­ka­na tar­vi­taan työ­vuo­roi­hin työn­te­ki­jöi­tä. Va­pai­ta työ­vuo­ro­ja on vie­lä run­saas­ti ja­os­sa. Nii­tä kan­nat­taa käy­dä ky­sy­mäs­sä seu­ra-alu­eel­la si­jait­se­vas­ta työ­voi­ma­toi­mis­tos­ta.

Seu­ra­kent­tä ava­taan seu­ra­vie­rail­le tors­tai­na klo 12 ja osa ra­vin­to­lan pal­ve­luis­ta aloi­te­taan klo 16. Tors­tai-il­ta­na klo 21 jär­jes­te­tään seu­ra­tel­tas­sa il­ta­har­taus ja lau­lu­tuo­kio.

Seu­ra-alu­et­ta kun­nos­tet­tu ja laa­jen­net­tu

Opis­ton omien mai­den kun­nos­ta­mis­ta on jat­ket­tu tänä vuon­na ai­kai­sem­pien vuo­sien ta­paan. Saa­ri­sen­jär­ven ete­lä­reu­nal­ta on kaa­det­tu pui­ta, kent­tää on ta­soi­tet­tu ja laa­jen­net­tu noin heh­taa­rin ver­ran. Alu­eel­le mah­tuu noin 250 asun­to­vau­nua. Opis­ton ja tien vä­li­seen kes­kus­puis­toon ra­ken­ne­taan uu­si myy­mä­lä­telt­ta ja ja­lan­kul­ku­tie.

Seu­ra­kent­tä ava­taan seu­ra­vie­rail­le ai­kai­sem­mas­ta poi­ke­ten vas­ta tors­tai­na 13.7. kel­lo 12, jol­loin lii­ken­tee­noh­jaa­jat ovat pai­kal­la oh­jaa­mas­sa lii­ken­net­tä. Tätä en­nen alu­eel­le tuo­ta­vat asun­to­vau­nut ja -au­tot oh­ja­taan odot­ta­maan seu­ra­ken­tän avaa­mis­ta lä­hei­sel­le P-alu­eel­le.

Tur­val­li­suus- ja lii­ken­ne­toi­mi­kun­ta toi­voo, et­tä seu­ra­vie­raat saa­pui­si­vat seu­ra-alu­eel­le puo­len päi­vän jäl­keen ruuh­kien vält­tä­mi­sek­si. Seu­ra­vie­rai­den toi­vo­taan ot­ta­van huo­mi­oon pai­kal­lis­ten asuk­kai­den teil­lä liik­ku­mi­sen ja mi­kä­li mah­dol­lis­ta an­ta­van pai­kal­li­sil­le etuo­i­keu­den lii­ken­tees­sä. Lii­ken­ne­tur­val­li­suus li­sään­tyy, kun yli­mää­räis­tä ajo­neu­vo­lii­ken­net­tä väl­te­tään seu­ra-alu­eel­la.

Mo­bii­li­ko­leh­ti­mah­dol­li­suus

Reis­jär­ven opis­to­seu­rois­sa on mah­dol­li­suus osal­lis­tua mo­bii­li­lait­teel­la ko­leh­ti­lah­joi­tuk­seen. Seu­ra-alu­eel­la on la­mi­noi­tu­ja QR-koo­dil­la va­rus­tet­tu­ja tau­lu­ja, jois­ta ku­kin voi va­li­ta it­sel­leen so­pi­van ko­leh­ti­sum­man. So­pi­van sum­man koh­dal­ta lu­e­taan QR-koo­di, joka kir­joit­taa val­miik­si va­li­tun sum­man suu­rui­sen teks­ti­vies­ti­ko­leh­ti­lah­joi­tuk­sen.

Ko­leh­ti­lah­joi­tuk­sen voi myös teh­dä teks­ti­vies­til­lä, lah­joi­tus ve­loi­te­taan mat­ka­pu­he­lin­las­kul­la. Lä­he­tä vies­ti LAH­JOI­TA(sum­ma) OPIS­TO nu­me­roon 16588. Lah­joi­tus­sum­ma voi ol­la 1, 5, 10 tai 20 eu­roa. Läm­min kii­tos opis­to­työn tu­ke­mi­ses­ta!

Ra­han­ke­räys­lu­pa RA/2017/590 on voi­mas­sa 1.7.2017 – 30.6.2019. Tar­kem­mat tie­dot löy­ty­vät opis­to­seu­ro­jen net­ti­si­vuil­ta: www.opis­to­seu­rat.net.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa seu­roi­hin!

Teks­ti: Mar­jaa­na Lei­vo, Erk­ki Kin­nu­nen

Kuva kun­nos­te­tus­ta seu­ra-alu­ees­ta: Jark­ko Ki­vi­o­ja

Muut ku­vat Reis­jär­ven opis­to­seu­ro­jen or­ga­ni­saa­ti­ol­ta

6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys