JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Reis­jär­ven opis­to­seu­ro­jen en­sim­mäi­nen raa­mat­tu­luok­ka kes­kit­tyi so­vi­tuk­seen

Uutiset
3.8.2020 16.00

Juttua muokattu:

3.8. 16:17
2020080316170920200803160000

Reisjärven opistolta

Reisjärven opistolta

Pirk­ko Hur­tig

Reis­jär­vi

So­vi­tus kuu­luu us­kon pe­ru­sa­si­oi­hin. On hyvä tie­tää ja ym­mär­tää, mitä Jee­sus on so­vit­ta­nut.

Reis­jär­ven opis­to­seu­rat päät­ti­vät tä­män ke­sän iso­jen seu­ro­jen sar­jan. Opis­to­seu­ro­ja vie­tet­tiin men­nee­nä vii­kon­lop­pu­na sekä ra­di­os­sa et­tä ne­tis­sä. Lä­he­tys­paik­koi­na toi­mi­vat Reis­jär­ven opis­to, SRK:n toi­mis­to Ou­lus­sa sekä Reis­jär­ven kirk­ko, jos­ta lä­he­tet­tiin tors­tai­na ke­säil­lan har­taus.

So­vi­tus on tär­keä sana

Per­jan­tai-il­ta­na pi­det­ty raa­mat­tu­luok­ka oli uu­den­lai­nen oh­jel­ma­muo­to seu­ro­jen oh­jel­mas­sa. Raa­mat­tu­luo­kan ai­heek­si oli va­li­koi­tu­nut Kris­tuk­sen so­vi­tus­työ. Raa­mat­tu­luo­kan pi­tä­nyt Pek­ka Ul­jas ker­toi poh­ti­neen­sa ai­het­ta pit­kään ja saa­neen­sa sii­hen in­noi­tuk­sen ke­sän ai­ka­na omien las­ten kans­sa käy­ty­jen kes­kus­te­lu­jen poh­jal­ta.

– Nuor­ten mie­les­tä seu­ra­pu­heis­sa saa­te­taan käyt­tää sel­lai­sia sa­non­to­ja ja fraa­se­ja, joi­ta ei tun­ne­ta tar­peek­si ja vii­ta­ta kä­sit­tei­siin, jot­ka jää­vät hä­mä­räk­si.

Ul­jas oli kui­ten­kin huo­man­nut jo en­sim­mäi­sen seu­ra­päi­vän ai­ka­na pu­hu­tun so­vi­tuk­ses­ta. Kä­si­tet­tä oli myös sel­ven­net­ty.

Ih­mi­nen ei pys­ty nou­dat­ta­maan Ju­ma­lan tah­toa

– Kris­tuk­sen so­vi­tus­työn ym­mär­tä­mi­sek­si on tär­keä sel­vit­tää Ju­ma­lan ja ih­mi­sen vä­lis­tä suh­det­ta, joka sai al­kun­sa pa­ra­tii­sis­sa. Alus­sa oli kaik­ki hy­vin, ei ol­lut mi­tään han­ka­laa tai huo­noa. Ju­ma­la an­toi vain yh­den oh­jeen kiel­tä­mäl­lä syö­mäs­tä sii­tä puus­ta, joka oli pa­ra­tii­sin kes­kel­lä, Ul­jas pu­hui.

Hän to­te­si, et­tä Ih­mi­nen ei pys­ty­nyt sii­hen sil­loin, niin kuin ei ole myö­hem­min­kään pys­ty­nyt nou­dat­ta­maan Ju­ma­lan miel­tä. Kos­ka ih­mi­nen rik­koi Ju­ma­lan tah­don, sii­tä seu­ra­si ran­gais­tus.

– Ju­ma­lan tah­to ei ole hel­pos­ti mää­ri­tel­tä­vis­sä. Kun Ju­ma­la an­toi kym­me­nen käs­kyä, hän jo an­ta­es­saan tie­si, et­tem­me pys­ty nii­tä nou­dat­ta­maan. Jee­sus tii­vis­ti Ju­ma­lan tah­don kak­sois­käs­kys­sä: ”Ra­kas­ta Ju­ma­laa yli kai­ken ja lä­him­mäis­tä­si niin kuin it­se­ä­si.”

Jos Ju­ma­la oli­si jät­tä­nyt pa­ra­tii­sis­sa ih­mi­sen rik­ko­muk­si­neen, ei ih­mi­sel­lä oli­si toi­voa tai­vaa­seen pää­se­mi­ses­tä.

Jee­sus on si­jais­kär­si­jä

Ul­jas ker­toi, mi­ten Ju­ma­la lä­het­ti ai­no­an poi­kan­sa, joka syn­nit­tö­mä­nä eli ko­ko­nai­sen elä­män maan pääl­lä ja täyt­ti Ju­ma­lan tah­don.

– So­vi­tus­työ oli sii­nä, et­tä Jee­sus oli syn­ni­tön ja kui­ten­kin sai ran­gais­tuk­sen pääl­leen. Jee­sus oli si­jais­kär­si­jä mei­dän puo­les­tam­me. Jot­ta ym­mär­täi­sim­me so­vi­tus­työn, mei­dän on tar­peel­lis­ta ym­mär­tää, kuin­ka suur­ta tus­kaa ja ki­pua Jee­sus tun­si, kun or­jan­tap­pu­rak­ruu­nu pai­net­tiin hä­nen pää­hän­sä ja hä­net ris­tiin­nau­lit­tiin.

Ul­jaan mu­kaan ih­mi­nen me­net­tää jo­tain, kun saa maal­li­sen ran­gais­tuk­sen.

– Mei­dän tu­lee ym­mär­tää, et­tä myös Jee­sus me­net­ti kun­ni­an­sa, va­pau­ten­sa ja vii­mein elä­män­sä – ja hän oli val­mis tä­hän mei­dän vuok­sem­me. Hän kan­toi mei­dän rik­ko­muk­sem­me. So­vi­tus­työ on meil­le pe­rus­ta­van­laa­tui­nen asia, kos­ka sen an­si­os­ta saam­me us­koa syn­nit an­teek­si. Se on meil­le suu­ri lah­ja ja me saam­me ko­kea sii­tä iloa.


Reis­jär­ven kris­til­li­sen opis­ton kuu­lu­mi­sia

- Kris­til­li­set ar­vot, yh­tei­söl­li­syys, vas­tuul­li­suus ja halu ke­hit­tyä ovat kes­kei­siä ar­vo­ja.

- Opis­tos­sa on kah­dek­san opin­to­lin­jaa ja ly­hyt­kurs­si­toi­min­taa.

- Ly­hyt­kurs­se­ja ja lei­re­jä on aloi­tet­tu hei­nä­kuus­sa 2020.

- Uu­si lu­ku­vuo­si al­kaa 23.8. suun­ni­tel­lus­ti, vi­ra­no­mais­ten oh­jeis­tuk­sia nou­dat­ta­en.

- Ha­ki­joi­ta lu­ku­vuo­del­le 2020–2021 oli 350, opis­ke­li­joi­ta aloit­taa 152.

- Edel­li­nen lu­ku­vuo­si siir­tyi maa­li­kuus­sa 2020 etä­o­pe­tuk­seen. Ti­lan­ne tun­tui opis­ke­li­jois­ta epä­rei­lul­ta, mut­ta heil­le on jää­nyt kui­ten­kin pääl­lim­mäi­se­nä mie­leen po­si­tii­vi­set asi­at.

- Etä­o­pe­tus ja ly­hyt­kurs­sien to­teut­ta­mi­nen etä­o­pe­tuk­se­na on tuo­nut esiin uu­sia mah­dol­li­suuk­sia. Myös nuor­ten ly­hyt­kurs­si­toi­min­taa ke­hi­te­tään.

- Opis­ton hal­lin­nos­sa seu­ra­taan op­pi­vel­vol­li­suu­suu­dis­tus­ta. Sen toi­vo­taan vai­kut­ta­van suo­tui­sas­ti opis­ton toi­min­taan.

- Ke­vääl­lä ja ke­säl­lä 2020 on to­teu­tet­tu luok­ka­huo­nei­den re­mont­te­ja. Tu­le­vai­suu­den­suun­ni­tel­mis­sa on van­han ra­ken­nus­kan­nan uu­dis­ta­mis­ta. Se mah­dol­lis­tai­si opis­ke­li­ja­mää­rän li­sää­mi­sen.

Lue li­sää: rkro­pis­to.fi

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys