JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Rip­pi­kou­lun käy­nei­den nuor­ten lau­lu­ti­lai­suus to­teu­tu­mas­sa Ou­lus­sa

Uutiset
25.8.2021 13.45

Juttua muokattu:

25.8. 13:48
2021082513485520210825134500

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Päi­vä­mies

Ti­lai­suus on suun­nat­tu en­nen kaik­kea rip­pi­kou­lun käy­neil­le, al­le 18-vuo­ti­ail­le nuo­ril­le. Näin osal­lis­tu­mi­nen to­teu­tuu mah­dol­li­sim­man laa­jal­ta alu­eel­ta.

Nuo­ril­la on mah­dol­li­suus ko­koon­tua yh­des­sä tois­ten nuor­ten kans­sa Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le 11. syys­kuu­ta kel­lo 18 lau­luil­taan, jon­ka si­säl­tö on koot­tu rip­pi­lau­luis­ta. Rip­pi­kou­lu­lai­set ovat va­lin­neet myös ku­lu­nee­na ke­sä­nä lei­rin ai­ka­na oman rip­pi­lau­lun. Rip­pi­lau­lu on hy­vin mo­nil­le nuo­ril­le tär­keä muis­to lei­ril­tä.

Yh­teys omaan yh­dis­tyk­seen

Ha­luk­kuus il­taan osal­lis­tu­mi­ses­ta kan­nat­taa il­mais­ta oman rau­ha­nyh­dis­tyk­sen lap­si- ja nuo­ri­so­työs­tä vas­taa­vil­le, jot­ka il­moit­ta­vat osal­lis­tu­ja­mää­rät jär­jes­tä­jäl­le. He myös jär­jes­tä­vät lau­luil­taan yh­teis­kyy­te­jä, joi­ta kan­nat­taa tie­dus­tel­la tar­vit­ta­es­sa omal­ta yh­dis­tyk­sel­tä.

Ti­lai­suu­des­sa käy­te­tään mas­ke­ja ja Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä on käy­tös­sä ra­joi­tet­tu mää­rä paik­ko­ja. SRK te­kee ti­lai­suu­des­ta nuor­ten yh­teis­lau­lu­ää­nit­teen, joka jul­kais­taan ke­säl­lä 2022.

En­si vuon­na laa­jem­min

Hel­sin­gin ja Jy­väs­ky­län rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä pi­det­tä­vät ti­lai­suu­det jou­dut­tiin täl­tä syk­syl­tä pe­ru­maan ko­ro­na­ti­lan­teen vuok­si. Jos Ju­ma­la suo, lau­lu­ti­lai­suus tul­laan jär­jes­tä­mään syk­syl­lä 2022 Ou­lun li­säk­si myös Jy­väs­ky­läs­sä ja Hel­sin­gis­sä.

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.