JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sattumusten elämäkerta ja rauhan säveliä

Uutiset
28.2.2024 13.00

Juttua muokattu:

1.3. 09:23
2024030109232720240228130000

Päi­vä­mies

Ou­lu

Elä­mä­ker­ta­kir­ja piir­tää hen­ki­lö­ku­van ta­val­li­sen kris­ti­tyn elä­mäs­tä. Seu­ra­lau­lu­ää­nit­teen tee­ma tu­lee lä­hel­le ny­ky­päi­vää.

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys ry on jul­kais­sut kak­si uut­ta te­os­ta: elä­mä­ker­ta­kir­jan Vil­pit­tö­mäs­ti tei­dän, Pent­ti Kop­pe­roi­nen sekä seu­ra­lau­lu­ää­nit­teen Rau­ha an­na kai­kil­le.

Us­ko­mat­to­mia sat­tu­muk­sia

Uu­sien jul­kai­su­jen te­ki­jät ava­si­vat ti­lai­suu­des­sa aja­tuk­si­aan te­os­ten ja nii­den työp­ro­ses­sien ta­kaa. Eli­na Heik­ki­lä-Kop­pe­roi­nen ker­toi Vil­pit­tö­mäs­ti tei­dän, Pent­ti Kop­pe­roi­nen -kir­jan piir­tä­vän hen­ki­lö­ku­van Pen­tis­tä.

– Olem­me haas­ta­tel­leet usei­ta hen­ki­löi­tä: Pen­tin su­ku­lai­sia, opis­ke­lu­to­ve­rei­ta, työ­ka­ve­rei­ta, naa­pu­rei­ta. Lem­pe­äs­ti ker­rom­me elä­män sat­tu­muk­sis­ta, jot­ka ovat ai­ka us­ko­mat­to­mi­a­kin, mut­ta jot­ka ker­to­vat hy­vän Ju­ma­lan joh­da­tuk­ses­ta, hän ku­vai­li te­kop­ro­ses­sia.

Kir­jan toi­nen kir­joit­ta­ja, Sa­mu­el Kop­pe­roi­nen ker­toi isän­sä Pent­ti Kop­pe­roi­sen toi­mi­neen maa­lais­seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra­na, ole­van suu­ren per­heen isä ja elä­neen, ku­ten on opet­ta­nut.

– ”Ol­kaa toi­si­an­ne koh­taan ys­tä­väl­li­siä ja lem­pei­tä” (Ef. 4: 32). Nämä sa­nat tu­le­vat mie­leen, kun ajat­te­lee Pent­tiä.

SRK:n kus­tan­nus­pääl­lik­kö Ari-Pek­ka Pa­lo­la to­te­si jul­kis­ta­mis­pu­hees­saan te­ok­sen osoit­ta­van hy­vin, mi­ten kiin­nos­ta­vaa ta­val­li­sen kris­ti­tyn­kin elä­mä voi ol­la.

Pa­lo­la ku­vai­li kir­jan piir­tä­vän hen­ki­lö­ku­van li­säk­si ajan­ku­vaa suo­ma­lai­ses­ta yh­teis­kun­nas­ta ja suo­ma­lais­ten elä­mäs­tä 1930-lu­vul­ta ny­ky­päi­viin saak­ka.

– Vart­tu­neem­mat lu­ki­jat voi­vat tun­nis­taa mo­nia kir­jas­sa ker­rot­tu­ja ta­pah­tu­mia ja sa­mais­tua nii­hin. Nuo­rem­mil­le teos tar­jo­aa kur­kis­tu­sik­ku­nan lä­hi­men­nei­syy­teen.

Rau­haa huo­ku­vaa mu­siik­kia

– Tou­ko­kuus­sa 2023 ää­ni­tet­tiin Kau­ha­van Su­vi­seu­ro­ja edel­tä­nyt kirk­ko­lau­lu­ti­lai­suus La­pu­an tuo­mi­o­kir­kos­sa. Ti­lai­suu­den tee­ma­na oli ru­kous ja rau­ha, ava­si Pa­lo­la Rau­ha an­na kai­kil­le -seu­ra­lau­lu­ää­nit­teen taus­taa.

Ää­nit­teen suun­nit­te­lus­ta ja lau­lu­ti­lai­suu­den sä­es­tyk­ses­tä vas­tan­nut Maa­rit Ho­si­o­na­ho ker­toi pu­hees­saan kirk­ko­lau­lu­ti­lai­suu­des­ta jää­neen pääl­lim­mäi­se­nä mie­leen se, kuin­ka Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä vas­tuus­sa ole­vat ha­lu­si­vat tul­la kir­kon täy­del­tä lau­la­maan vir­siä ja Sii­o­nin lau­lu­ja, vaik­ka tou­ko­kuun lo­pul­la mo­net vas­tuut ja kii­reet pai­noi­vat­kin pääl­le.

Ho­si­o­na­ho ku­vai­li ää­nit­teen tee­man tun­tu­van suu­rel­ta joh­da­tuk­sel­ta. Hä­nen toi­veen­sa oli, et­tä ää­ni­te voi­si huo­kua rau­haa kaik­ki­al­le, mis­sä sitä kuun­nel­laan.

– Juu­ri nyt maa­il­ma tar­vit­see ru­kous­ta rau­han puo­les­ta enem­män kuin kos­kaan mei­dän eli­nai­ka­nam­me. Maa­il­man­rau­han li­säk­si ää­nit­teen lau­luis­sa ru­koi­lem­me rau­haa ko­tei­him­me, yh­tei­söi­him­me ja sy­dä­miim­me.

18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys