JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sel­vi­tys: Suo­men ke­hi­ty­syh­teis­työ tu­lok­sel­lis­ta

Uutiset
5.6.2015 9.52

Ei­len jul­kais­tiin ta­lous­tie­teen toh­to­ri Rit­va Rei­ni­kan sel­vi­tys, jos­sa to­de­taan, et­tä Suo­men ke­hi­ty­syh­teis­työ on hy­vää kes­ki­ta­soa ja tuot­taa tu­lok­sia ke­hi­tys­mais­sa. Sel­vi­tyk­sen mu­kaan tu­lok­sel­li­sim­mik­si osoit­tau­tu­vat hu­ma­ni­taa­ri­seen apuun kes­kit­ty­vät jär­jes­töt. Kir­kon Ul­ko­maa­na­pu on Suo­men suu­rin ke­hi­ty­syh­teis­työn te­ki­jä ja toi­sek­si suu­rin hu­ma­ni­taa­ri­sen avun an­ta­ja.

Ul­ko­mi­nis­te­riö ti­la­si ar­vi­oin­nin edus­kun­nan pyyn­nös­tä vii­me syk­sy­nä.

– Toi­von, et­tä ar­vi­o­ni osal­taan aut­taa uu­dis­ta­maan Suo­men ke­hi­ty­syh­teis­työ­tä en­tis­tä vai­kut­ta­vam­mak­si ja tu­lok­sel­li­sem­mak­si ja toi­saal­ta tun­nis­ta­maan ne asi­at, jois­ta Suo­men ja kaik­kien suo­ma­lais­ten kan­nat­taa ol­la yl­pei­tä, Rei­nik­ka sa­noo.

Ar­vi­oin­nis­sa kii­te­tään Suo­men ke­hi­ty­syh­teis­työn tu­lok­sel­li­suut­ta. Esi­merk­ki­nä mai­ni­taan Suo­men pit­kä­ai­kai­set yh­teis­työ­maat Na­mi­bia ja Viet­nam, jot­ka ovat luo­pu­mas­sa ko­ko­naan ke­hi­ty­sa­vus­ta. Eti­o­pi­as­sa Suo­men apu on tuo­nut puh­taan ve­den kol­mel­le mil­joo­nal­le ih­mi­sel­le.

Suo­men ke­hi­ty­syh­teis­työ laa­du­kas­ta

Suo­men ke­hi­ty­syh­teis­työ on kan­sain­vä­li­ses­ti koh­tuul­li­sen laa­du­kas­ta ja tie­tyil­lä osa-alu­eil­la jopa maa­il­man huip­pua. Vah­vuu­sa­lu­ei­ta ovat ve­si­huol­to, met­sät, kou­lu­tus, su­ku­puol­ten tasa-ar­vo, nais­ten ja tyt­tö­jen ase­man pa­ran­ta­mi­nen sekä vam­mais­työ. Suo­mi on pys­ty­nyt myös hy­vin tu­ke­maan ke­hi­tys­mai­den omia ins­ti­tuu­ti­oi­ta, hal­lin­non lä­pi­nä­ky­vyyt­tä ja ke­hit­tä­mis­tä.

Ra­por­tis­sa esi­te­tään myös suo­si­tuk­sia yh­teis­työn pa­ran­ta­mi­sek­si. Sen mu­kaan Suo­mi voi ol­la kan­sain­vä­li­sel­lä ken­täl­lä ko­ko­aan suu­rem­pi toi­mi­ja. Ar­vi­oin­ti suo­sit­te­lee­kin tar­kem­paa kes­kit­ty­mis­tä tiet­tyi­hin stra­te­gi­ses­ti va­lit­tui­hin sek­to­rei­hin ja mai­hin.

Ar­vi­oin­nis­sa to­de­taan, et­tä Suo­mi on luo­tet­ta­va toi­mi­ja, joka ko­ros­taa yh­teis­työ­tä ja työs­ken­te­lyä so­vit­tu­jen pe­ri­aat­tei­den mu­kaan. Rei­ni­kan ra­port­ti pe­rään­kuu­lut­taa ai­em­paa laa­jem­paa ke­hi­ty­sa­vun tu­lok­sel­li­suu­den ar­vi­oin­tia ja vai­kut­ta­vuu­des­ta tie­dot­ta­mis­ta.

Kir­kon Ul­ko­maa­na­pu huo­lis­saan ke­hi­ty­sa­vun tu­le­vai­suu­des­ta

Ver­tai­lus­sa tu­lok­sel­li­sim­mik­si osoit­tau­tu­vat ra­por­tin mu­kaan hu­ma­ni­taa­ri­seen apuun kes­kit­ty­vät jär­jes­töt. Kir­kon Ul­ko­maa­na­pu on Suo­men suu­rin ke­hi­ty­syh­teis­työn te­ki­jä ja toi­sek­si suu­rin hu­ma­ni­taa­ri­sen avun an­ta­ja.

Ul­ko­maa­na­pu on huo­lis­saan hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­mis­ta vä­hen­tää Suo­men ke­hi­ty­sa­pua.

– Leik­kauk­set kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen ja hu­ma­ni­taa­ri­sen avun osal­ta ovat enem­män kuin dra­maat­ti­set. Voi ol­la, et­tä use­an kan­sa­lais­jär­jes­tön toi­min­ta käy mah­dot­to­mak­si tai jopa ko­ko­naan lop­puu, to­te­aa Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun toi­min­nan­joh­ta­ja Jou­ni Hem­berg.

– Mi­kä­li ke­hi­ty­sa­vun bud­jet­tia to­del­la lei­ka­taan jopa 45 pro­sent­tia hal­li­tuk­sen kaa­vai­le­mal­la ta­val­la, on syy­tä huo­ma­ta, et­tä pit­kä­jän­tei­sen ke­hi­ty­syh­teis­työn li­säk­si sa­mal­la lei­ka­taan myös hä­tä­a­pua. Tämä tar­koit­taa, et­tä ky­kym­me aut­taa ih­mi­siä ka­tast­ro­fi­ti­lan­teis­sa heik­ke­nee ra­jus­ti, Ul­ko­maa­na­vun hu­ma­ni­taa­ri­sen avun pääl­lik­kö Ei­ja Ala­jar­va to­te­aa.

29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys