JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seurakuntavaalien tulos vaikuttaa kirkolliskokouksen tuleviin linjauksiin – lähde ehdolle!

Uutiset
10.9.2022 12.00

Juttua muokattu:

9.9. 17:14
2022090917144820220910120000

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Heli Säk­ki­nen

– Seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­toi­met ovat ih­mi­sen ko­koi­sia. Tuo omat vah­vuu­te­si yh­tei­seen käyt­töön, ko­ke­nut kir­kon ja seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­lö roh­kai­see.

Mar­ras­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vien seu­ra­kun­ta­vaa­lien eh­do­ka­sa­set­te­lu päät­tyy tors­tai­na 15. syys­kuu­ta. Nel­jän vuo­den vä­lein va­lit­ta­vien luot­ta­mus­hen­ki­löi­den tu­lee ol­la kon­fir­moi­tu­ja kir­kon jä­se­niä ja täyt­tää 18 vuot­ta vii­meis­tään vaa­li­päi­vä­nä.

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit ovat pai­kal­lis­vaa­lit, jois­sa seu­ra­kun­ta­lais­ten jou­kos­ta va­li­taan hen­ki­löt suun­nit­te­le­maan seu­raa­van ne­li­vuo­tis­kau­den toi­min­taa. Luot­ta­mus­hen­ki­löt pait­si päät­tä­vät sii­tä, kei­tä va­li­taan seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöik­si, mil­lais­ta toi­min­taa jär­jes­te­tään tai mi­ten di­a­ko­ni­a­työ­tä ja aut­ta­mis­ta lin­ja­taan, he myös ää­nes­tä­vät hiip­pa­kun­ta­val­tuus­ton jä­se­nis­tä ja kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jis­ta.

Mar­ras­kuun 20. päi­vän vaa­leis­sa va­li­taan 367 seu­ra­kun­taan yh­teen­sä lä­hes 8 000 uut­ta luot­ta­mus­hen­ki­löä.

Olen­nai­nen ky­sy­mys: On­ko kir­kon tar­peen muut­tua?

Kirk­ko­num­me­lai­nen Jo­han­na Lu­mi­jär­vi on toi­mi­nut vuo­des­ta 1999 al­ka­en seu­ra­kun­nan ja kir­kon mo­nis­sa luot­ta­mus­toi­mis­sa, ku­ten seu­ra­kun­ta­neu­vos­tos­sa sekä yh­tei­sis­sä kirk­ko­val­tuus­tos­sa ja kirk­ko­neu­vos­tos­sa. Hän on ol­lut myös kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­ja­na vuo­des­ta 2012 saak­ka sekä yh­teen­sä kah­dek­san vuot­ta Es­poon hiip­pa­kun­nan tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin maal­lik­ko­jä­se­ne­nä.

Lu­mi­jär­vi nos­taa esil­le sen, mi­ten vaa­leis­sa eh­dok­kaak­si aset­tu­vat ja niis­sä ää­nes­tä­vät vai­kut­ta­vat suu­res­ti kir­kon tu­le­vai­suu­teen ihan jo pe­rus­ky­sy­mys­ten suh­teen: on­ko kir­kon ja sen ope­tuk­sen tar­peen muut­tua vai oli­si­ko nii­den hyvä pi­täy­tyä edel­leen Ju­ma­lan sa­nan pe­rus­tal­la?

– Luot­ta­mus­hen­ki­löt vai­kut­ta­vat kir­kon ja sen jä­sen­ten tu­le­vai­suu­den suun­taan. Mar­ras­kuus­sa va­lit­ta­vat luot­ta­mus­hen­ki­löt ää­nes­tä­vät myös esi­mer­kik­si sii­tä, mil­lai­nen seu­raa­va kir­kol­lis­ko­kous on. Siel­lä pää­te­tään suu­ris­ta asi­ois­ta, ku­ten kirk­ko­lais­ta, kir­kon opis­ta ja esi­mer­kik­si sii­tä, muut­tuu­ko kir­kon avi­o­liit­to­kä­si­tys tai muu­te­taan­ko seu­ra­kun­ta­ra­ken­net­ta.

"Älä epä­röi läh­teä mu­kaan!"

Seu­ra­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si voi läh­teä pyy­det­tä­es­sä tai ot­ta­mal­la oma­toi­mi­ses­ti yh­teyt­tä ko­ti­seu­ra­kun­taan. Seu­ra­kun­nan ja kir­kon luot­ta­mus­toi­mi­kon­ka­ri kan­nus­taa läh­te­mään mu­kaan vaa­lei­hin:

– Jos si­nua on ky­syt­ty eh­dok­kaak­si, älä epä­röi läh­teä mu­kaan! Asi­at ovat ih­mi­sen ko­koi­sia, ja ky­sy­mäl­lä pää­set pian si­säl­le nii­hin. Ku­kaan ei osaa kaik­kea, tuo omat vah­vuu­te­si yh­tei­seen käyt­töön, hän roh­kai­see.

Lu­mi­jär­vi hok­saut­taa, et­tä vaik­ka ää­ni­mää­rä ei riit­täi­si lä­pi­pää­se­mi­seen, va­ra­jä­se­niä tar­vi­taan useim­mis­sa ko­kouk­sis­sa ja hei­tä­kin kou­lu­te­taan. Va­ra­jä­se­ne­nä saat­taa myös pääs­tä ää­nes­tä­mään edus­ta­jaa seu­raa­vaan kir­kol­lis­ko­kouk­seen tai uut­ta piis­paa omaan hiip­pa­kun­taan.

Kes­kus­te­lu­yh­teys eri nä­ke­mys­ten vä­lil­lä on säi­ly­nyt

Jo­han­na Lu­mi­jär­vi on luot­ta­mus­hen­ki­lö­nä toi­mies­saan näh­nyt lä­hel­tä Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon mo­ni­ää­ni­syy­den.

– Olen ko­ke­nut li­be­raa­lien ja kon­ser­va­tii­vien voi­mien tais­te­lun tie­tyis­sä kirk­ko­am­me re­pi­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä. Olen näh­nyt myös eri osa­puol­ten ah­dis­tuk­sen sil­loin, kun vas­tak­kai­sis­ta kan­nois­ta ei voi­da tin­kiä. Yleen­sä kui­ten­kin kes­kus­te­lu­yh­teys on säi­ly­nyt ja on voi­tu yh­des­sä tar­kas­tel­la, mi­ten it­se ku­kin pyr­kii toi­mi­maan kirk­kom­me par­haak­si.

Lu­mi­jär­vi to­te­aa, et­tä hä­nen ei ole tar­vin­nut edel­lä mai­ni­tuis­sa ti­lan­teis­sa toi­mia omaa­tun­to­aan ei­kä Raa­ma­tun neu­vo­ja vas­taan.

– Olen saa­nut ker­toa, mi­ten us­kon ja toi­mia sen mu­kai­ses­ti. Olen kii­tol­li­nen us­kon­non ja oman­tun­non va­pau­des­ta isän­maas­sam­me.


Fak­ta­läh­tee­nä on käy­tet­ty seu­ra­kun­ta­vaa­lit.fi-si­vus­toa.

6.6.2023

Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot! Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Jes. 6:3

Viikon kysymys