JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seurapuhuja kertoo hyviä taivaan terveisiä

Uutiset
12.1.2023 15.55

Juttua muokattu:

12.1. 15:49
2023011215493920230112155500
Erkki Peltoniemi kokee sananpalvelijan tehtävässä sekä iloa että arkuutta. Hän toteaa, että ilman Jumalan apua tehtävä on mahdoton.

Erkki Peltoniemi kokee sananpalvelijan tehtävässä sekä iloa että arkuutta. Hän toteaa, että ilman Jumalan apua tehtävä on mahdoton.

Roosa Peltoniemi

Erkki Peltoniemi kokee sananpalvelijan tehtävässä sekä iloa että arkuutta. Hän toteaa, että ilman Jumalan apua tehtävä on mahdoton.

Erkki Peltoniemi kokee sananpalvelijan tehtävässä sekä iloa että arkuutta. Hän toteaa, että ilman Jumalan apua tehtävä on mahdoton.

Roosa Peltoniemi

Mai­ja Ki­vi­o­ja

Sa­nan­pal­ve­li­jan teh­tä­vä on vie­dä ilo­sa­no­maa Jee­suk­ses­ta Kris­tuk­ses­ta ja syn­tien an­teek­si an­ta­mi­ses­ta, pu­hu­ja ko­kee.

Usein teh­tä­väs­sä ko­kee ar­kuut­ta ja pel­ko­a­kin oman va­ja­vai­suu­den täh­den, mut­ta myös iloa, et­tä saa pu­hua sii­tä, mis­tä oma­kin sy­dän elää. Us­kos­ta, joka on oman elä­män kal­lein aar­re ja tur­va.

Näin ku­vai­lee sa­nan­pal­ve­li­jan teh­tä­vää kär­sä­mä­ki­nen Erk­ki Pel­to­nie­mi. Pel­to­nie­mi on ase­tet­tu pu­hu­jak­si vuon­na 2006. Hän muis­taa, et­tä pyyn­tö sa­nan­pal­ve­li­jan teh­tä­vään ta­pah­tui rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ur­ku­tal­koi­den lo­mas­sa.

– Pyyn­tö he­rät­ti mo­nen­lai­sia aja­tuk­sia ja tun­tei­ta. Sel­vi­ä­mi­nen teh­tä­väs­sä pe­lot­ti, mut­ta sa­mal­la oli luot­ta­vai­nen mie­li sii­tä, et­tä Ju­ma­la voi aut­taa.

Tuki on tär­ke­ää

Pel­to­nie­mi on kii­tol­li­nen sii­tä, et­tä vai­mo Mai­ja-Lee­na lu­pa­si tu­kea hän­tä teh­tä­väs­sä, vaik­ka ajan­käyt­tö suu­ren per­heen kes­kel­lä mie­ti­tyt­ti­kin. Pu­hu­jan teh­tä­viin sel­vi­ä­mi­nen 11 lap­sen kes­kel­tä ei ol­lut help­poa var­sin­kaan sil­loin, kun kaik­ki lap­set oli­vat vie­lä pie­niä. Pel­to­nie­men lap­set ovat kui­ten­kin ai­na suh­tau­tu­neet myön­tei­ses­ti sii­hen, et­tä isäl­lä on pu­hu­ja­vuo­ro­ja seu­rois­sa.

En­nen en­sim­mäis­tä pal­ve­lu­vuo­ro­aan Erk­ki Pel­to­nie­mi oli ky­sy­nyt van­hem­mal­ta pu­hu­ja­vel­jel­tä neu­voa, mitä voi­si pu­hua.

– Sain neu­von: ker­ro hy­viä tai­vaan ter­vei­siä. En­sim­mäi­nen saar­na­teks­ti­ni oli las­ten evan­ke­liu­mi: Mar­kuk­sen evan­ke­liu­min 10. luku, ja­keet 13–16, Pel­to­nie­mi muis­te­lee.

Var­sin­kin al­ku­vai­hees­sa Pel­to­nie­mi koki tär­ke­äk­si ver­tais­tu­en, jota hän sai sa­maan ai­kaan pu­hu­jan teh­tä­vään pyy­de­tyl­tä vel­jel­tä.

Ju­ma­la avaa sa­naa

Oman vuo­ron lä­hes­ty­es­sä Pel­to­nie­mel­lä nou­see usein ru­kous, et­tä so­pi­va teks­ti löy­tyi­si ja Ju­ma­la avai­si sitä.

– Il­man Ju­ma­lan apua teh­tä­vä on mah­do­ton. Oman ym­mär­ryk­sen kaut­ta ei­vät us­kon aar­teet avau­du. Usein oma us­ko vah­vis­tuu pu­hee­seen val­mis­tau­tu­es­sa Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­lä.

Pel­to­nie­mi ko­kee tär­ke­äk­si lu­kea myös Raa­mat­tua se­lit­tä­viä kris­til­li­syy­den kir­jo­ja. Mart­ti Lut­he­rin kir­joi­tuk­set ovat Pel­to­nie­mel­le eri­tyi­sen rak­kai­ta.

– Ai­na ei kui­ten­kaan sana avau­du niin, et­tä oli­sin it­se sii­hen tyy­ty­väi­nen. Näin Ju­ma­la huo­leh­tii sii­tä, et­tä py­syn lap­sen pai­kal­la. Ju­ma­la pi­tää kun­ni­an it­sel­lään, Pel­to­nie­mi to­te­aa.

– On tur­val­lis­ta, kun seu­ra­kun­ta siu­naa evan­ke­liu­mil­la myös pu­hu­jaa, hän jat­kaa.

Oma Raa­mat­tu mu­ka­na

Sa­nan­pal­ve­li­joil­la voi ol­la omia ta­po­ja sii­nä, mi­ten seu­ra­pu­heen ai­ka­na ete­nee lu­ke­man­sa raa­ma­tun­koh­dan kä­sit­te­lys­sä.

– Minä se­li­tän usein Raa­mat­tua jae ja­keel­ta, se aut­taa py­sy­mään teks­tis­sä. Käy­tän myös mie­lel­lä­ni omaa Raa­mat­tu­a­ni, jo­hon voin teh­dä al­le­vii­vauk­sia ja mer­kin­tö­jä muis­tin tu­ke­mi­sek­si, Pel­to­nie­mi ker­too.

– Saar­na­vir­ren va­lit­sen usein sil­lä pe­rus­teel­la, et­tä se so­pi­si lu­et­ta­vaan Raa­ma­tun paik­kaan tai kir­kol­li­seen ai­hee­seen.

Saar­na­vir­res­tä so­vi­taan yleen­sä seu­rai­sän­nän kans­sa.

Muis­to­ja mo­nil­ta paik­ka­kun­nil­ta

Erk­ki Pel­to­nie­mel­le on jää­nyt rak­kaa­na pu­hu­ja­e­si­merk­ki­nä mie­leen hä­nen oma pap­pan­sa.

– Lap­suu­des­ta muis­tan, kun pap­pa­ni Ar­vi Hint­sa­la vie­rai­li ko­dis­sam­me. Hän pu­he­li meil­le myös seu­ra­mat­kois­taan. Hä­nen alt­tiu­ten­sa evan­ke­liu­min työs­sä on tul­lut usein mie­lee­ni.

Myös Pel­to­nie­mel­lä it­sel­lään on ko­ke­muk­sia ja muis­to­ja mo­nis­ta pu­hu­ja­mat­kois­ta eri paik­ka­kun­nil­le.

– Vuo­sia sit­ten eräs tut­tu si­sar tuli ter­veh­ti­mään mi­nua. Sa­mal­la hän sa­noi, et­tä si­nut­ko on va­lit­tu pu­hu­jak­si. Olin sil­lä het­kel­lä epä­var­ma omas­ta sel­viy­ty­mi­ses­tä­ni pian al­ka­vas­sa pal­ve­lu­vuo­ros­sa ja vas­ta­sin ajat­te­le­mat­to­mas­ti, et­tä sel­lai­sen vir­heen he ovat Kär­sä­mä­el­lä teh­neet. Ju­ma­la kui­ten­kin aut­toi, ja seu­ra­pu­heen jäl­keen tämä si­sar tuli vie­lä luok­se­ni ja to­te­si, et­tä ei ole Ju­ma­lal­le tul­lut vir­het­tä. Ne sa­nat loh­dut­ti­vat mi­nua.

Kes­kus­te­lu­ja us­kon asi­ois­ta

Var­sin­kin seu­ra­mat­koil­la eh­tii kes­kus­tel­la tois­ten pu­hu­ja­vel­jien kans­sa. Nämä kes­kus­te­lut Pel­to­nie­mi ko­kee roh­kai­se­vi­na, sa­moin lä­hei­sil­tä ja ys­tä­vil­tä saa­dun tuen.

– Olen ko­ke­nut myös läs­nä­o­le­van seu­ra­kun­nan tuen tär­ke­äk­si. Us­kon, et­tä he myös esi­ru­kouk­sin tu­ke­vat mi­nua teh­tä­väs­sä­ni. On iha­na näh­dä, kun seu­ra­kun­ta elää Ju­ma­lan sa­nas­ta.

Pel­to­nie­mi ker­too, et­tä hä­nel­lä on ol­lut pyy­det­ty­jä pu­hu­ja­vuo­ro­ja myös esi­mer­kik­si häis­sä, hau­ta­jai­sis­sa ja syn­ty­mä­päi­vä­juh­lis­sa. Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­nen elä­män kään­ne­koh­dis­sa tuo niin iloa kuin loh­tu­a­kin.

– Us­kon asi­ois­ta on tul­lut kes­kus­tel­tua mo­nen­lai­sis­ta taus­tois­ta ole­vien ih­mis­ten kans­sa. Usein nuo kes­kus­te­lut ovat ol­leet luot­ta­muk­sel­li­sia ja kah­den­kes­ki­siä.

”Teh­kää pa­ran­nus”

Juu­ri nyt Erk­ki Pel­to­nie­mel­lä nou­see eri­tyi­ses­ti mie­leen Raa­ma­tus­ta Jee­suk­sen sa­nat ”Ai­ka on täyt­ty­nyt, ja Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on tul­lut lä­hel­le; teh­kää pa­ran­nus ja us­ko­kaa evan­ke­liu­mi” (Mark. 1:15).

– Nämä sa­nat kut­su­vat tä­nään­kin, Pel­to­nie­mi muis­tut­taa.

26.9.2023

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys