JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sih­tee­rin toi­met tu­tuk­si, haas­tat­te­lu­tek­niik­ka hal­tuun – Kurs­sit kut­su­vat Jäm­sään

Uutiset
18.9.2021 10.40

Juttua muokattu:

18.9. 10:54
2021091810540620210918104000

Pixabay

Pixabay

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Päi­vä­mies

Py­syy­kö pu­heen­joh­ta­jan nui­ja kä­des­sä­si? Osaat­ko ker­toa ta­ri­noi­ta kir­jai­min? Lu­vas­sa on koh­taa­mi­sia kas­vo­tus­ten.

Jäm­sän opis­tol­le kan­nat­taa suun­na­ta 1.–2. lo­ka­kuu­ta. Opis­to jär­jes­tää tuol­loin yh­teis­työs­sä SRK:n kans­sa rau­ha­nyh­dis­tys­ten yh­dis­tys­toi­min­ta- ja Päi­vä­mie­hen pai­kal­lis­kir­joit­ta­ja­kurs­sit.

Tu­kea ja nä­kö­a­lo­ja yh­dis­tys­toi­min­taan

Yh­dis­tys­toi­min­nan kurs­si on tar­koi­tet­tu rau­ha­nyh­dis­tys­ten vas­tuu­hen­ki­löil­le: joh­to­kun­nan jä­se­nil­le, ta­lou­den­hoi­ta­jil­le ja muil­le vas­tuu­hen­ki­löil­le ku­ten toi­mi­kun­tien pu­heen­joh­ta­jil­le.

– Kurs­si tar­jo­aa hy­vän mah­dol­li­suu­den ja­kaa käy­tän­tö­jä ja ko­ke­muk­sia eri alu­eil­la toi­mi­vien, eri­ko­kois­ten rau­ha­nyh­dis­tys­ten väen kans­sa. Mu­kaan voi tul­la yh­dis­tyk­ses­tä isom­mal­la­kin jou­kol­la ja yh­des­sä puo­li­son kans­sa. Kurs­sil­la käy­tä­vät kes­kus­te­lut an­ta­vat ar­vo­kas­ta ver­tais­tu­kea ja nä­kö­a­lo­ja yh­tei­seen evan­ke­liu­min työ­hön, SRK:n pää­sih­tee­ri Juha Kaa­ri­vaa­ra ku­vai­lee.

Kaa­ri­vaa­ra toi­mii yh­te­nä kurs­sin opet­ta­jis­ta.

Lasse Kokko

Kir­joit­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neet kurs­sil­le

Pai­kal­lis­kir­joit­ta­ja­kurs­sil­l­la kes­ki­ty­tään hen­ki­lö­kir­joi­tus­ten te­ke­mi­seen. Opet­ta­ja­na on Päi­vä­mie­hen hen­ki­lö­kun­taa ja ete­läi­sen alu­een leh­ti­a­vus­ta­jia. Ete­läi­sen alu­een alu­e­toi­mit­ta­ja Rau­no Saar­nio kan­nus­taa kir­joit­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta tu­le­maan kurs­sil­le san­koin jou­koin.

– Kurs­si on tar­koi­tet­tu kai­kil­le, jot­ka voi­si­vat aja­tel­la jos­kus kir­joit­ta­van­sa hen­ki­lö­kir­joi­tuk­sen Päi­vä­mies-leh­teen. Kir­joi­tus voi­si ol­la esi­mer­kik­si syn­ty­mä­päi­vä- tai muis­to­kir­joi­tus. Pai­kal­lis­kir­joit­ta­jil­le tu­lee pyyn­tö­jä kir­joit­taa haas­tat­te­lui­ta.

Elmeri Hekkala

Sekä pe­ru­sa­si­at et­tä eri­tyis­piir­teet

Kaa­ri­vaa­ran mu­kaan yh­dis­tys­toi­min­nan kurs­sil­la käy­dään läpi yh­dis­tys­toi­min­nan pe­ru­sa­si­at ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­nan eri­tyis­piir­teet.

– Esi­mer­kik­si joh­to­kun­nan teh­tä­viä tar­kas­tel­laan niin yh­dis­tys­toi­min­nan kuin hen­ki­sen ja hen­gel­li­sen vas­tuun­kin nä­kö­kul­mas­ta.

Hän lu­paa, et­tä kurs­sil­ta saa myös uut­ta ajan­koh­tais­ta tie­toa yh­dis­tys­toi­min­nan eri osa-alu­eil­ta, ku­ten pan­de­mia-ai­ka­na yleis­ty­neis­tä rau­ha­nyh­dis­tys­ten etä­lä­he­tyk­sis­tä.

Tie­to­ja, tai­to­ja, luot­ta­mus­ta

Pai­kal­lis­kir­joit­ta­ja­kurs­sil­la on tar­jol­la konk­reet­tis­ta op­pia kir­joit­ta­mi­seen, va­lo­ku­vaa­mi­seen ja vi­de­on­te­koon, Saar­nio lis­taa.

– Tär­keä nä­kö­kul­ma on myös ver­tais­tu­en saa­mi­nen kir­joit­ta­ja­ryh­mäl­tä. Näin ko­ro­na-ajan kes­kel­lä on mah­ta­vaa saa­da ko­kea kuu­lu­van­sa us­ko­vais­ten yh­tey­teen. Kurs­si an­taa tie­to­ja ja tai­to­ja sekä roh­kai­see us­ko­maan ja luot­ta­maan Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen, sum­maa Saar­nio.

Per­jan­tai-il­lan oh­jel­maan kuu­luu mo­lem­pien kurs­sien yh­tei­nen alus­tus ja kes­kus­te­lu ai­hees­ta Jo­kai­nen on vies­tin­vie­jä.

– Alus­tus an­taa hy­vän poh­jan poh­tia, mi­ten hen­ki­lö­kir­joi­tus pal­ve­lee Ju­ma­lan val­ta­kun­nan vies­tin vie­mis­tä, Saar­nio poh­tii.

Kurs­si tois­tuu puo­len vuo­den vä­lein

Yh­dis­tys­toi­min­ta- ja pai­kal­lis­kir­joit­ta­ja­kurs­sit on tar­koi­tus pi­tää vuo­ro­tel­len kol­mel­la kris­til­li­syy­den opis­tol­la yh­tä ai­kaa puo­len vuo­den vä­lein. Ko­ro­nan vuok­si tämä ei ole vii­me ai­koi­na to­teu­tu­nut.

– Nyt kun ra­joi­tuk­sia ol­laan pur­ka­mas­sa ja toi­min­ta on nor­ma­li­soi­tu­mas­sa rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä, on täl­lai­sel­la kas­vo­tus­ten koh­taa­mi­sel­la to­del­la iso mer­ki­tys, Kaa­ri­vaa­ra us­koo.

Tä­män­ker­tai­nen pai­kal­lis­kir­joit­ta­ja­kurs­si on vii­mei­nen osa kol­men kurs­sin sa­man­si­säl­töi­ses­tä sar­jas­ta.

– Vii­mek­si pai­kal­lis­kir­joit­ta­ja­kurs­si on ol­lut Jäm­säs­sä vuon­na 2017. Tämä kurs­si on siir­ty­nyt ko­ro­nas­ta joh­tu­en nyt puo­li­tois­ta vuot­ta. Kurs­sin on tar­koi­tus ol­la osa toi­mit­ta­jan kou­lu­tus­put­kea. Noin puo­len­tois­ta vuo­den pääs­tä on Jäm­säs­sä taas uu­si kurs­si uu­sil­la ai­heil­la, Saar­nio se­los­taa.

Pa­ras kurs­si iki­nä

Saar­nio ker­too saa­neen­sa edel­li­sen kurs­sin jäl­keen pa­laut­teen: ”Tämä oli yk­si par­hais­ta kurs­seis­ta, joil­la olen ol­lut”.

Kaa­ri­vaa­ra il­moit­taa, et­tä ai­em­pien kurs­sien osal­lis­tu­jat ovat ko­ke­neet eri­tyi­sen ar­vok­kaa­na mui­den sa­mas­sa työs­sä ole­vien koh­taa­mi­sen ja hei­hin tu­tus­tu­mi­sen.

– Läh­den kurs­sil­le hy­vin va­loi­sal­la ja toi­veik­kaal­la mie­lel­lä. On suu­ri ilo ta­va­ta vel­jiä ja si­sa­ria eri puo­lel­ta Suo­mea. Kurs­seil­la voi myös saa­da pa­lau­tet­ta ja ide­oi­ta kes­ku­syh­dis­tyk­sen työ­hön, eli mi­ten voi­sim­me en­tis­tä pa­rem­min pal­vel­la eri­ko­koi­sia rau­ha­nyh­dis­tyk­siä eri puo­lil­la Suo­mea.

Il­moit­tau­du yh­dis­tys­toi­min­nan kurs­sil­le tai pai­kal­lis­kir­joit­ta­ja­kurs­sil­le täs­tä: https://lei­ril­le.fi/kurs­si/

25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys