JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK ää­nit­tää Lu­mi­jo­en jou­lu­lau­luil­lan

Päivämies
Uutiset
2.12.2019 6.29

Juttua muokattu:

2.1. 11:02
2020010211024420191202062900

Lu­mi­jo­en jou­lu­lau­luil­ta on hy­vin pe­rin­tei­käs jo 24 ker­taa tois­tu­nut ta­pah­tu­ma, joka ke­rää kir­kon täy­teen vä­keä vuo­des­ta toi­seen. Tänä vuon­na ta­pah­tu­ma on it­se­näi­syys­päi­vä­nä 6. jou­lu­kuu­ta kel­lo 19. SRK ää­nit­tää ti­lai­suu­des­sa lau­let­ta­vat jou­lu­lau­lut, ja tar­koi­tuk­se­na on koos­taa niis­tä jou­lu­lau­lu­le­vy vuon­na 2021.

Lu­mi­jo­en kirk­ko on hiip­pa­kun­nan suu­rim­pia ja hyvä paik­ka jou­lu­lau­luil­lan jär­jes­tä­mi­sel­le. Vuo­des­ta toi­seen lä­hes tu­hat­paik­kai­nen kirk­ko on täyt­ty­nyt ää­ri­ään myö­ten in­nok­kais­ta lau­la­jis­ta.

Kirk­ko­lau­lu­fa­nien toi­veil­ta

Ti­lai­suu­teen saa­puu lau­la­jia Ou­lun seu­dul­ta ja kau­em­paa­kin. Mo­nen mie­les­tä il­ta on tun­nel­mal­taan ai­nut­laa­tui­nen. On myös sel­lai­sia kirk­ko­lau­lu­fa­ne­ja, jot­ka tu­le­vat pit­kien­kin mat­ko­jen pääs­tä.

Tyy­pil­li­nen syy pai­kal­le­tu­loon on: ”Tääl­tä se jou­lu al­kaa.” On juh­lal­lis­ta lau­laa yh­des­sä jou­lu­lau­lu­ja ja val­mis­tau­tua jou­luun ja vas­taa­not­ta­maan jou­lun sa­no­maa.

Ei niin pe­rin­tei­siä lau­lu­ja

Il­ta on vah­vas­ti yh­teis­työn tu­los. Lau­la­jat tuo­vat lau­lun ja soit­ta­jat sä­ve­len. Al­ku­vuo­sien jär­jes­te­lyis­sä oli mu­ka­na mu­siik­kia opis­ke­le­via us­ko­vai­sia nuo­ria. Eh­kä hei­dän vah­va yk­sin­lau­lu­har­ras­tuk­sen­sa vai­kut­ti sii­hen, et­tä lau­lu­va­lin­nois­sa on suo­sit­tu yk­sin­lau­lu­na tun­net­tu­ja kap­pa­lei­ta.

Ihan pe­rin­tei­sim­mät lau­lut jäi­vät pois, ja ti­lal­le tuli mon­ta muu­ta sel­lais­ta lau­lua, joi­ta ei usein lau­le­ta yh­teis­lau­lu­ti­lai­suuk­sis­sa. Saa­dun pa­laut­teen mu­kaan on mu­ka­va it­se lau­laa sel­lai­sia lau­lu­ja, joi­ta yleen­sä kuu­lee vain jou­lu­le­vyil­ta.

ää­ni­tys­ti­lan­ne huo­mi­oon

SRK:n mu­sii­kin ja mark­ki­noin­nin asi­an­tun­ti­ja Sasu Har­ti­kai­nen osal­lis­tui vii­me vuon­na lau­luil­taan en­sim­mäis­tä ker­taa. Hän koki ti­lai­suu­den hy­vin vai­kut­ta­va­na.

– Mi­nua pu­hut­te­li lau­la­jien mää­rä ja hei­dän omis­tau­tu­mi­sen­sa lau­la­mi­sel­le.

Har­ti­kai­nen odot­taa, et­tä ti­lai­suu­des­sa on tä­nä­kin vuon­na kirk­ko täyn­nä lau­la­jia. Hän toi­voo, et­tä osal­lis­tu­jat mi­ni­moi­si­vat ää­ni­tyk­sen vuok­si hä­lyn, jota usein syn­tyy suu­ris­sa ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa.

TIE­TOA LU­MI­JO­EN JOU­LU­LAU­LUIL­LAS­TA

•Vuon­na 1995 al­ka­nut pe­rin­ne

•Syn­tyi nuor­ten ha­lus­ta lau­laa kir­kos­sa jou­lu­lau­lu­ja

•Paik­ka­na Lu­mi­jo­en kirk­ko, La­keu­den ka­ted­raa­li

•Vuo­sit­tain jou­lu­kuun en­sim­mäi­se­nä per­jan­tai­na kel­lo 19

•Ti­lai­suu­den aluk­si saa­puu lau­la­va en­ke­li­kul­kue

•22 yh­teis­lau­lua ja 4–6 mu­siik­kie­si­tys­tä

•Vä­li­a­jal­la (puo­li tun­tia) kir­kon pi­ha­maal­la tar­jol­la kah­via ja mak­ka­raa

•Jär­jes­tä­jä­nä Lu­mi­jo­en Rau­ha­nyh­dis­tys yh­teis­työs­sä Lu­mi­jo­en seu­ra­kun­nan kans­sa

•Kuun­nel­ta­vis­sa Ra­dio Poo­kis­sa 22.12.

Teks­ti ja ku­vat: Il­po Kä­mä­räi­nen

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys