JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK:n tiedote 15.7.2022: Yhteistyöllä parhaat Suviseurat

Uutiset
15.7.2022 10.00

Juttua muokattu:

15.7. 09:40
2022071509401020220715100000

Kesä-hei­nä­kuun tait­tees­sa jär­jes­te­tyt Su­vi­seu­rat ko­ko­si­vat tänä vuon­na noin 80 000 seu­ra­vie­ras­ta Lo­pen Räys­kä­lään 184 heh­taa­rin ta­pah­tu­ma-alu­eel­le. Su­vi­seu­ro­jen ai­ka­na ja sen jäl­keen alu­een asuk­kai­ta ja seu­ra­jär­jes­tä­jiä ovat kes­kus­te­lut­ta­neet sel­vi­tet­tä­vä­nä ole­vat mah­dol­li­set hai­tat ja vää­rin­käy­tök­set seu­ra­ta­pah­tu­man yh­tey­des­sä.

Tä­män het­ken tie­to­jen mu­kaan ta­pah­tu­mas­ta on teh­ty yk­si ri­ko­sil­moi­tus (ym­pä­ris­tö­rik­ko­mus) ja yk­si va­hin­gon­kor­vaus­vaa­ti­mus. Li­säk­si pai­kal­li­nen vi­ra­no­mai­nen on sel­vit­tä­nyt ve­sis­tön ti­laa ta­pah­tu­man jäl­keen.

Ri­ko­sil­moi­tus mah­dol­li­ses­ta ym­pä­ris­tö­rik­ko­muk­ses­ta liit­tyy pel­lol­ta löy­ty­nee­seen pie­neen jäl­keen, joka on mah­dol­li­ses­ti pe­räi­sin ke­mi­al­li­ses­ta wc:stä. Va­hin­gon­kor­vaus­vaa­ti­mus puo­les­taan kos­kee ka­don­nut­ta omai­suut­ta, ar­vol­taan noin 100 eu­roa. Huo­li­mat­ta väit­tees­tä ve­sis­tö­jen saas­tut­ta­mi­ses­ta, ve­sis­tön ti­laa tut­ki­van Lo­pen kun­nan ym­pä­ris­tö­toi­men mu­kaan alu­een ui­ma­ve­den mik­ro­bi­o­lo­gi­nen laa­tu vai­kut­taa Su­vi­seu­ro­jen jäl­keen alus­ta­vien tu­los­ten pe­rus­teel­la eri­no­mai­sel­ta (https://www.lop­pi.fi/ajan­koh­tais­ta/ra­ys­ka­lan-poh­ja­ve­si­a­lu­een-ve­si­na­yt­teet/).

Su­vi­seu­ra-alue ra­ken­ne­taan vuo­si­kym­me­nien ai­ka­na kart­tu­neen ko­ke­muk­sen pe­rus­teel­la sel­lai­sek­si, et­tä se kan­taa mah­dol­li­sim­man hy­vin seu­ra­vä­en elä­män alu­eel­la. Seu­ra­vie­rai­den käy­tös­sä oli ba­ja­ma­jo­ja yh­des­sä­tois­ta eri wc-ryh­mäs­sä, jois­sa kai­kis­sa oli ke­mi­al­li­sen wc:n tyh­jen­nys­mah­dol­li­suus. Yh­teen­sä ba­ja­ma­jo­ja oli seu­ra-alu­eel­la 680. Seu­ra­vie­rai­ta pal­ve­li myös 162-paik­kai­nen suih­ku­ra­ken­nus päi­vit­täin kel­lo 6–24 vä­li­se­nä ai­ka­na. Mo­lem­mis­ta tie­do­tet­tiin seu­ra­vie­rai­ta sekä en­nak­koon et­tä ta­pah­tu­man ai­ka­na.

Me­di­as­sa ja so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa syn­ty­nyt kuva ta­pah­tu­man hai­tois­ta ja fak­toi­hin pe­rus­tu­va to­del­li­suus ei­vät täs­sä koh­den näy­tä koh­taa­van. Täs­tä huo­li­mat­ta Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­ji­nä pai­no­tam­me, et­tä an­net­tu­jen oh­jei­den rik­ko­mi­nen ei ole hy­väk­syt­tä­vää.

On luon­nol­lis­ta, et­tä pai­kal­lis­ta asu­kas­ta tai mök­ki­läis­tä har­mit­taa ko­kies­saan hait­taa tai häi­ri­ö­tä. Täl­lai­ses­ta toi­min­nas­ta seu­ra­jär­jes­tä­jät ot­ta­vat mie­lel­lään pa­lau­tet­ta, jot­ta asia voi­daan tut­kia ja sel­vit­tää. Su­vi­seu­ra­jär­jes­tä­ji­nä toi­vom­me, et­tä vi­ra­no­mai­set saa­vat kai­ken tuen ja tar­vit­ta­van ajan asi­oi­den sel­vit­tä­mi­seen. He tie­dot­ta­vat tut­kin­nan tu­lok­sis­ta tar­vit­ta­es­sa omia ka­na­vi­aan käyt­tä­en. Asi­oi­ta tu­lee tut­kia ja rat­kais­ta esil­le tul­lei­den fak­to­jen pe­rus­teel­la.

Su­vi­seu­roi­hin ei ole pää­sy­mak­sua, vaan kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta. Val­ta­o­sal­le seu­ra­vie­rais­ta on it­ses­tään sel­vää nou­dat­taa seu­ra­jär­jes­tä­jien oh­jei­ta kos­kien käyt­täy­ty­mis­tä, alu­een siis­tey­des­tä huo­leh­ti­mis­ta ja pai­kal­lis­ten asuk­kai­den rau­han sekä tur­val­li­suu­den huo­mi­oi­mis­ta. On va­li­tet­ta­vaa, et­tä suu­res­sa ta­pah­tu­mas­sa joku saat­taa toi­mia myös vas­toin an­net­tua oh­jeis­tus­ta.

Esil­le nous­seet asi­at an­ta­vat Su­vi­seu­roi­hin osal­lis­tu­vil­le mah­dol­li­suu­den myös tar­kas­tel­la omaa toi­min­taa Su­vi­seu­rois­sa. Tämä on to­det­tu muun mu­as­sa Päi­vä­mies-leh­den uu­ti­ses­sa 8.7.2022 https://www.pai­va­mies.fi/uu­ti­set/hyva-ka­y­tos-var­mis­taa-suu­ret-seu­rat-myos-tu­le­vai­suu­des­sa-6.42.14428.cb68547cb9.

Su­vi­seu­ra­jär­jes­tä­jät ha­lu­a­vat jat­kaa ra­ken­ta­vaa vuo­ro­pu­he­lua vi­ra­no­mais­ten ja alu­een asuk­kai­den kans­sa, jot­ta mah­dol­li­set epä­koh­dat tu­li­si­vat il­mi to­tuu­den­mu­kai­ses­ti ja ne voi­tai­siin rat­kais­ta. On kaik­kien etu, et­tä il­maan ei jää vää­riä mie­li­ku­via tai mie­li­pa­haa. SRK jär­jes­tää tu­le­van syk­syn ai­ka­na su­vi­seu­ra-alu­een lä­hi­a­suk­kail­le ti­lai­suu­den koh­da­ta ja kes­kus­tel­la men­neen ke­sän seu­ra­ta­pah­tu­mas­ta.

Su­vi­seu­rat ha­lu­taan säi­lyt­tää po­si­tii­vi­se­na ke­sä­ta­pah­tu­ma­na, jota toi­vo­taan eri paik­ka­kun­nil­le. Su­vi­seu­rat on poh­jois­mai­den suu­rin hen­gel­li­nen ke­sä­juh­la ja yk­si suu­rim­mis­ta ylei­sö­ta­pah­tu­mis­ta Suo­mes­sa. Su­vi­seu­ra­jär­jes­tä­jien nä­kö­kul­mas­ta on tär­ke­ää, et­tä seu­ra­ta­pah­tu­ma on tur­val­li­nen ja myön­tei­nen ko­ke­mus niin ta­pah­tu­maan osal­lis­tu­vil­le kuin lä­hi­a­lu­een asuk­kail­le­kin. Seu­ro­ja val­mis­tel­laan use­am­man vuo­den ai­ka­na. En­nak­ko­suun­nit­te­lu, vies­tin­tä sekä yh­teis­työ vi­ra­no­mais­ten ja alu­een asuk­kai­den kans­sa ovat en­si­ar­voi­sen tär­kei­tä.


Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK)

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys