JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hyvä käytös varmistaa suuret seurat myös tulevaisuudessa

Uutiset
8.7.2022 12.30

Juttua muokattu:

8.7. 21:43
2022070821433020220708123000
Lopen Suviseuroihin kokoontui noin 80 000 seuravierasta. Suurten seurojen vieraita varten laaditaan erilaisia ohjeistuksia ja opasteita, joiden tarkoitus on varmistaa jokaiselle seuratapahtumiin osallistuvalle turvalliset seurat.

Lopen Suviseuroihin kokoontui noin 80 000 seuravierasta. Suurten seurojen vieraita varten laaditaan erilaisia ohjeistuksia ja opasteita, joiden tarkoitus on varmistaa jokaiselle seuratapahtumiin osallistuvalle turvalliset seurat.

Suviseurojen kuvapalvelu

Lopen Suviseuroihin kokoontui noin 80 000 seuravierasta. Suurten seurojen vieraita varten laaditaan erilaisia ohjeistuksia ja opasteita, joiden tarkoitus on varmistaa jokaiselle seuratapahtumiin osallistuvalle turvalliset seurat.

Lopen Suviseuroihin kokoontui noin 80 000 seuravierasta. Suurten seurojen vieraita varten laaditaan erilaisia ohjeistuksia ja opasteita, joiden tarkoitus on varmistaa jokaiselle seuratapahtumiin osallistuvalle turvalliset seurat.

Suviseurojen kuvapalvelu

Päi­vä­mies

Lo­pen Su­vi­seu­rois­sa iloit­tiin Ju­ma­lan sa­nan kuu­los­ta, ys­tä­vien ta­paa­mi­ses­ta ja pa­ran­nuk­sen­te­ki­jöis­tä. Sen ohes­sa on nous­sut huo­li enen­ty­nees­tä ros­kaa­mi­ses­ta ja muus­ta piit­taa­mat­to­muu­des­ta seu­ra­ken­täl­lä ja sen lä­hi­a­lu­eil­la. – Kyse on mei­dän kaik­kien yh­tei­ses­tä asi­as­ta, jot­ta voi­sim­me myös tu­le­vai­suu­des­sa ko­koon­tua suu­riin seu­roi­hin, Juha Kaa­ri­vaa­ra to­te­aa.

Su­vi­seu­ra­vä­ki sai ko­koon­tua pit­kän tau­on jäl­keen kent­tä­su­vi­seu­roi­hin Lo­pel­le. Seu­ra­vie­rai­den kas­voil­ta nä­kyi ilo ja suu­ri kii­tol­li­suus. Tai­vaan Isä siu­na­si jär­jes­te­lyt, ja seu­rois­sa saa­tiin hil­jen­tyä Ju­ma­lan sa­nan ää­reen.

Seu­ra­jär­jes­tä­jät iloit­si­vat suu­res­ta las­ten ja nuor­ten jou­kos­ta.

– Nämä Su­vi­seu­rat oli­vat eri­tyi­sen tär­keä ta­pah­tu­ma juu­ri nuo­ril­le, jot­ka pit­kän ko­ro­na­tau­on jäl­keen pää­si­vät Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon ja ta­paa­maan toi­si­aan. Kuu­lim­me myös­kin hy­viä uu­ti­sia mo­nis­ta pa­ran­nuk­sen­te­ki­jöis­tä, SRK:n pää­sih­tee­ri Juha Kaa­ri­vaa­ra ker­too.

Ros­kaa­mi­nen ja piit­taa­mat­to­muus toi­vat har­mia ja li­sä­työ­tä

Suu­res­ta ta­pah­tu­mas­ta ai­heu­tuu lä­hi­a­lu­een asuk­kai­den ar­keen mo­nia muu­tok­sia esi­mer­kik­si ruuh­kai­sen lii­ken­teen muo­dos­sa. Seu­ra­päi­vien ai­ka­na heil­tä ky­sy­tään pit­kä­mie­li­syyt­tä ja kär­si­väl­li­syyt­tä.

– Ym­mär­räm­me, et­tä tämä kuor­mit­taa hei­dän elä­mään­sä. Tä­män vuok­si seu­ra­jär­jes­tä­jät ha­lu­a­vat suun­ni­tel­mil­la ja toi­min­ta­oh­jeil­la mi­ni­moi­da asuk­kail­le ai­heu­tu­vaa hait­taa. Näi­tä ovat muun mu­as­sa seu­ra-alu­een ra­ja­mer­kin­nät ja eri­lai­set opas­teet. Meil­tä kai­kil­ta seu­ra­vie­rail­ta ky­sy­tään kuu­li­ai­suut­ta oh­jeil­le, neu­voil­le ja opas­teil­le, jot­ta su­ju­va seu­ra­ta­pah­tu­ma on­nis­tui­si, su­vi­seu­ra­työs­tä SRK:lla vas­taa­va As­ko Syr­jä­lä to­te­aa.

Lo­pen Su­vi­seu­rois­sa huo­mat­tiin huo­les­tut­ta­va il­miö, jota ei ole ai­kai­sem­min ko­et­tu näin voi­mak­kaa­na: ros­kaa­mi­nen ja piit­taa­mat­to­muus yk­si­tyi­sa­lu­ei­den louk­kaa­mat­to­muut­ta koh­taan.

– Seu­ra­vie­rai­ta tun­keu­tui mök­kien pi­ha­pii­rei­hin ja lai­tu­reil­le. Täl­lai­nen toi­min­ta ai­heut­taa ky­lä­läis­ten mie­les­sä har­mia ja pet­ty­mys­tä, joka lei­maa hel­pos­ti koko suur­ta­pah­tu­maa, Syr­jä­lä sa­noo.

Lo­pel­la ta­pah­tu­neis­ta yli­lyön­neis­tä seu­ra­si jär­jes­tä­jil­le li­sä­vai­vaa, kun seu­ra-alu­een ul­ko­puo­lel­la­kin jou­dut­tiin te­ke­mään mer­kit­tä­vä työ alu­ei­den siis­ti­mi­sek­si.

Kes­kus­te­lul­la, va­hin­got kor­va­ten ja an­teek­si­an­ta­muk­sen tur­vin eteen­päin

Opis­to­seu­rat lä­hes­ty­vät. Kai­kis­sa ko­deis­sa ja ys­tä­vien kes­ken on nyt tar­peen kes­kus­tel­la sii­tä, mi­ten huo­mi­oi­da kun­ni­oit­ta­vas­ti lä­hi­a­lu­een asuk­kaat ja ar­vo­kas luon­tom­me. Juha Kaa­ri­vaa­ran mu­kaan seu­ra­vie­rai­den on tär­keä ot­taa vas­tuu en­nen kaik­kea omas­ta toi­min­nas­taan, mut­ta myös mui­den toi­min­nas­sa ha­vait­tui­hin epä­koh­tiin voi puut­tua ra­ken­ta­vas­ti ja rak­kau­del­la.

– Kyse on mei­dän kaik­kien yh­tei­ses­tä asi­as­ta, jot­ta voi­sim­me myös tu­le­vai­suu­des­sa ko­koon­tua suu­riin seu­roi­hin. Tämä edel­lyt­tää alu­een asuk­kai­den kuun­te­le­mis­ta ja hei­dän tar­pei­den­sa huo­mi­oi­mis­ta.

Kes­kus­te­lua on tar­peen käy­dä myös rau­ha­nyh­dis­tys­ten ko­di­nil­lois­sa ja muis­sa ko­koon­tu­mi­sis­sa.

– Näis­sä kes­kus­te­luis­sa voim­me poh­tia, mitä mer­kit­see kuu­li­ai­suus seu­ra­jär­jes­tä­jien oh­jeil­le, tois­ten ih­mis­ten yk­si­tyi­syy­den kun­ni­oit­ta­mi­nen ja ar­vok­kaan luon­tom­me suo­je­le­mi­nen. Oh­jei­den tar­koi­tus on var­mis­taa jo­kai­sel­le seu­ra­vie­raal­le tur­val­li­set Su­vi­seu­rat, joi­hin on help­po tul­la ja py­säh­tyä tär­keim­män asi­an ää­rel­le eli Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon, Kaa­ri­vaa­ra tar­ken­taa.

Seu­ra­jär­jes­tä­jät ja SRK kor­vaa­vat ai­heu­tu­neet va­hin­got alu­een asuk­kail­le ja et­si­vät yh­des­sä kes­kus­tel­len kei­no­ja es­tää vas­taa­vat on­gel­mat tu­le­vis­sa seu­ra­ta­pah­tu­mis­sa, As­ko Syr­jä­lä ker­too.

– Hyvä yh­teis­työ ja suh­tei­den vaa­li­mi­nen on eri­tyi­sen tär­ke­ää nyt, kun seu­rat ovat sa­mal­la alu­eel­la uu­des­taan jo kol­men vuo­den ku­lut­tua. Näis­sä­kin asi­ois­sa ar­mo ja an­teek­si­an­ta­mus kuu­lu­vat rik­ko­neel­le sa­mal­la, kun kan­ne­taan vas­tuu ai­heu­te­tuis­ta va­hin­gois­ta.

16.8.2022

Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen Luojaansa, joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Sananl. 14:31

Viikon kysymys