JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK:n ti­lin­pää­tös po­si­tii­vi­nen

Uutiset
7.4.2014 15.51

SRK:n ta­lou­del­li­nen tu­los oli po­si­tii­vi­nen vuon­na 2013. Sii­hen vai­kut­ti­vat mer­kit­tä­väl­lä ta­val­la lah­joi­tuk­set ja Kuu­sa­mon lei­ri­kes­kuk­sen myyn­ti­voit­to. Vaik­ka sääs­tö­toi­men­pi­tei­tä oli teh­ty, tu­lok­ses­ta odo­tet­tiin vie­lä ne­ga­tii­vis­ta vuo­den 2012 ta­paan.

SRK:n vs. ta­lous­päl­lik­kö Sen­ja Koi­vu­kan­gas ha­lu­aa kiit­tää läm­pi­mäs­ti kaik­kia lah­joit­ta­jia.

– Olem­me erit­täin kii­tol­li­sia tes­ta­ment­ti- ja mo­nis­ta muis­ta lah­joi­tuk­sis­ta. Rau­ha­nyh­dis­tyk­set ovat myös kii­tet­tä­väs­ti hoi­ta­neet lei­ri­kes­kus­ten tu­ki­a­lu­e­lah­joi­tus­ten ke­räyk­set, mitä il­man lei­ri­toi­min­ta ei on­nis­tui­si.

Koi­vu­kan­gas mai­nit­see, et­tä SRK:lla on sil­ti edel­leen toi­min­nal­lis­ta ali­jää­mää. Sitä on tar­koi­tus oi­kais­ta ku­lu­ja vä­hen­tä­mäl­lä sekä te­hos­ta­mal­la jul­kai­su­myyn­tiä, jos­ta tu­le­vat SRK:lle suu­rim­mat tu­lot. Tuot­tei­den esit­te­lyä ja mark­ki­noin­tia on­kin py­rit­ty ke­hit­tä­mään yh­teis­työs­sä rau­ha­nyh­dis­tys­ten jul­kai­su­vas­taa­vien kans­sa.

– Mei­dän täy­tyi­si pys­tyä toi­mi­maan niin, et­tä toi­min­nan tu­loil­la voi­tai­siin kat­taa toi­min­nan me­not. Tes­ta­ment­ti­lah­joi­tuk­set ja muut lah­joi­tuk­set oli­si­vat si­ten vah­vis­ta­mas­sa ja tu­ke­mas­sa toi­min­taam­me. Sääs­tö­toi­men­pi­tei­tä teh­dään siis edel­leen, Koi­vu­kan­gas to­te­aa.

Vii­me vuon­na ei juu­ri in­ves­toi­tu, mut­ta nyt Mai­toi­sis­sa on al­ka­mas­sa suu­ri 2,9 mil­joo­nan eu­ron han­ke. Mai­tois­ten tu­ki­a­lue on tart­tu­nut in­nol­la työ­hön, myös va­rain­han­kin­nan puo­les­ta.

– Toi­vom­me, et­tä Ju­ma­la siu­naa toi­min­taam­me ja osoit­taa sii­hen te­ki­jät ja va­rat. Saam­me kat­sel­la tu­le­vai­suu­teen kii­tol­li­sin ja luot­ta­vai­sin mie­lin, Koi­vu­kan­gas to­te­aa.

Kuva: Eli­sa Raap­pa­na

Lue li­sää SRK:n ta­lou­des­ta 9.4. il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

PäiviMartikainen