JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­ra­val­mis­te­lut ete­ne­vät ko­ti­ken­täl­lä

Uutiset
1.6.2020 6.55

Juttua muokattu:

29.5. 18:53
2020052918533520200601065500

Ee­va Poh­jo­la

Päi­vä­mies

Su­vi­seu­rat edel­lyt­tä­vät mer­kit­tä­viä jär­jes­te­lyi­tä, vaik­ka kent­tä­ta­pah­tu­maa ei tänä vuon­na ole.

Ne­tin kaut­ta lä­he­tet­tä­vien Su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­lu on käyn­nis­sä. Su­vi­seu­ra­lä­he­tys käyn­nis­tyy kes­ki­viik­ko­na 24. ke­sä­kuu­ta. Seu­ro­jen pää­lä­he­tys­paik­ka on Ou­lus­sa Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) toi­mis­tol­la, mut­ta lä­he­tet­tä­vää si­säl­töä tu­lee myös muun mu­as­sa Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­tä.

Vii­me tin­gas­sa Reis­jär­vel­tä ra­di­oaal­loil­le muut­tu­neet seu­ra­jär­jes­te­lyt ovat työl­lis­tä­neet eten­kin Ke­sä­seu­ra­ra­di­on seu­ra­toi­mi­tuk­sen toi­mi­tus­pääl­li­köik­si rek­ry­toi­tu­ja Han­na Töl­liä ja Jo­han­na Rii­hi­mä­keä. Seu­ra­val­mis­te­lut oli aloi­tet­ta­va käy­tän­nös­sä nol­las­ta.

– Olem­me käyt­tä­neet liki kai­ken va­paa-ai­kam­me saa­dak­sem­me uu­det suun­ni­tel­mat ja kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­lit luo­tua. Vii­me vii­kol­la to­te­sim­me yh­des­sä, et­tä nyt al­kaa jo näyt­tää sil­tä, et­tä hom­ma on hal­lit­ta­vis­sa, Töl­li ker­too.

Pää­toi­mi­pis­te SRK:n toi­mis­tol­la

Ke­vään li­ve­lä­he­tyk­sis­sä pal­vel­lut stu­dio SRK:n toi­mis­tol­ta on vii­me vii­kol­la pu­ret­tu ja sen ti­lal­le on ra­ken­teil­la uu­si su­vi­seu­ras­tu­dio. Pe­rin­tei­sen ke­sä­seu­rois­sa toi­mi­van ra­di­o­kon­tin lait­teis­to on niin ikään siir­ret­ty si­sä­ti­loi­hin.

Pai­kan pääl­lä Ou­lus­sa toi­mi­vat tek­nii­kan väki ja juon­ta­jat sekä pal­ve­lus­vuo­ros­sa ole­vat poh­jois­suo­ma­lai­set pu­hu­jat. Ete­län pu­hu­jat pal­ve­le­vat Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä.

– Seu­rat lä­he­te­tään Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­tä nau­hoit­tee­na. Nau­hoi­tus teh­dään pari tun­tia etu­kä­teen, ja lä­he­te­tään SRK:n toi­mes­ta su­vi­seu­ra­pu­hee­na sit­ten Su­vi­seu­ro­jen net­ti­lä­he­tyk­seen, sel­ven­tää Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen seu­ra­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Fri­man.

Ra­di­on seu­ra­toi­mi­tus puo­les­taan työs­ken­te­lee etä­nä.

– Re­port­te­rit eli ajan­koh­tais­toi­mit­ta­jat suun­nit­te­le­vat ja te­ke­vät haas­tat­te­lut Sky­pen vä­li­tyk­sel­lä ja si­säl­lön­tuot­ta­jat päi­vit­tä­vät Ke­sä­seu­ra­ra­di­on so­mea ja net­ti­si­vu­ja mis­sä ovat­kin net­tiyh­teyk­sien pääs­sä, ker­too Han­na Töl­li.

Rii­hi­mä­ki suun­nit­te­lee työs­ken­te­le­vän­sä etä­nä oh­jeis­tuk­sen mu­kaan, mut­ta kai­paa myös tal­koo­lais­ten ta­paa­mis­ta.

– Saat­taa ol­la, et­tä käyn vii­kon­lop­pu­na fii­lis­te­le­mäs­sä Ou­lus­sa.

Toi­min­ta-aja­tus on säi­ly­nyt

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on juon­ta­ja­na toi­mi­va ou­lu­lai­nen Dean Ste­wart on har­joi­tel­lut teh­tä­vään­sä it­sek­seen juon­to­ja nau­hoit­ta­mal­la, sil­lä tär­keä har­joit­te­lu­kurs­si Reis­jär­vel­lä pe­ruun­tui ke­vääl­tä.

– Juon­not mi­nul­la on vie­lä kir­joit­ta­mat­ta, mut­ta en­si vii­kol­la oli­si tar­koi­tus aloit­taa se­kin urak­ka.

Vaik­ka seu­ra­jär­jes­tä­jil­lä riit­tää vie­lä työ­tä, sekä Ste­wart et­tä toi­mi­tus­pääl­li­köt Töl­li ja Rii­hi­mä­ki suh­tau­tu­vat urak­kaan va­loi­sas­ti.

– Tär­kein­tä on, et­tä seu­rat saa­vat kuu­lua ja Ju­ma­lan sa­naa pi­de­tään esil­lä sekä kut­sua Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Tämä toi­min­ta-aja­tus ei ole muut­tu­nut tä­nä­kään ke­sä­nä, vaik­ka puit­teet ovat­kin muut­tu­neet, Töl­li ki­teyt­tää.

– Su­vi­seu­rat ovat tänä vuon­na hy­vin eri­lai­set, kuin mi­hin olem­me tot­tu­neet, ja niis­tä jää pois mo­net tär­ke­ät so­si­aa­li­set as­pek­tit ja kaik­ki ul­koil­ma­ta­pah­tu­man mu­ka­vat puo­let, Ste­wart to­te­aa.

– Toi­von kui­ten­kin, et­tä mah­dol­li­sim­man mo­nel­la oli­si nyt ai­kaa ja ha­lua py­säh­tyä Su­vi­seu­ro­jen tär­keim­män sa­no­man eli Ju­ma­lan sa­nan kuun­te­le­mi­seen. Eh­kä saar­no­jen kuun­te­le­mi­nen on mo­nel­le hel­pom­paa tänä vuon­na.

3.7.2020

Minä tun­nus­tin si­nul­le syn­ti­ni, en sa­lan­nut pa­ho­ja te­ko­ja­ni. Minä sa­noin: "Tun­nus­tan syn­ti­ni Her­ral­le." Sinä an­noit an­teek­si pa­hat te­ko­ni, otit pois syn­tie­ni taa­kan. Ps. 32:5

Viikon kysymys