JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tor­ni­os­sa suun­ni­tel­laan juh­la­seu­ro­ja

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
2.8.2019 6.38

Juttua muokattu:

1.1. 12:22
2020010112223120190802063800

Juh­laan on syyn­sä, sil­lä vii­me syk­sy­nä aloi­tet­tu Tor­ni­on rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­lon mit­ta­va re­mont­ti al­kaa ol­la lop­pu­suo­ral­la.

Hei­nä­kui­se­na per­jan­tai-il­ta­na toi­mi­ta­lol­la on vil­kas­ta, kun mo­ne­ni­käis­tä vä­keä on tul­lut tal­koi­siin. Ta­lon si­säl­lä lai­tel­laan kun­toon eri­lai­sia yk­si­tyis­koh­tia. Kun ää­nen­tois­to­jär­jes­tel­mä saa­daan toi­mi­maan, voi tal­koo­vä­ki jat­kaa uu­ras­tus­taan Ke­sä­seu­ra­ra­di­o­ta kuun­nel­len.

Oliver ja Osgar Kangastie aitoja purkamassa.

Oliver ja Osgar Kangastie aitoja purkamassa.

Ul­ko­na tal­koo­lai­set la­jit­te­le­va re­mon­tis­ta jää­nei­tä ta­va­roi­ta, ja trak­to­ri kul­jet­taa lau­to­ja pi­han pe­räl­le jat­ko­kä­sit­te­lyyn. Re­mon­tin ai­kai­set suo­ja-ai­dat ovat jo teh­neet teh­tä­vän­sä ja jou­ta­vat pois. As­falt­ti­pi­ha vii­meis­tel­lään vie­lä ve­si­pe­sul­la, ja pi­ha­nur­mi siis­ti­tään.

Re­mon­tis­sa on uu­sit­tu 1970-lu­vun lo­pul­la ra­ken­net­tu al­ku­pe­räi­nen toi­mi­ti­la lä­hes ko­ko­naan lu­kuun ot­ta­mat­ta keit­ti­ön ti­lo­ja. 1990-lu­vul­la teh­ty laa­jen­nus säi­lyi sen si­jaan lä­hes en­nal­laan.

Tal­koo­lai­sis­ta pi­de­tään hy­vää huol­ta, muo­ni­tuk­se­na on ke­säi­seen ta­paan jää­te­löä ja gril­li­mak­ka­roi­ta. Mak­ka­roi­den pais­tos­ta huo­leh­ti­van Tor­ni­on Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­jan Is­mo Kan­gas­tien mu­kaan lä­hes ko­ko­naan tal­koil­la teh­ty re­mont­ti on edis­ty­nyt hy­vin.

– Tal­koo­työs­sä kaik­ki ovat nä­ke­myk­se­ni mu­kaan kan­ta­neet kor­ten­sa ke­koon käy­tös­sään ole­vil­la re­surs­seil­la. Kaik­ki tal­koo­työ on ol­lut ar­vo­kas­ta. Olem­me kii­tol­li­sia sii­tä, mitä ku­kin on osal­taan teh­nyt tä­män pro­jek­tin eteen, Kan­gas­tie to­te­aa.

Re­mon­tin vuok­si rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­taa on jär­jes­tet­ty al­ku­vuo­den väis­tö­ti­lois­sa, ja osaa toi­min­nois­ta on su­pis­tet­tu re­mon­tin ajak­si.

– Väis­tö­ti­lois­sa ole­va toi­min­ta on saa­nut mo­nen­lais­ta pa­lau­tet­ta. Joil­le­kin seu­roi­hin tu­lon kyn­nys on ol­lut ma­ta­lam­pi, kun nii­tä on ak­tii­vi­ses­ti jär­jes­tet­ty seu­ra­kun­nan ti­lois­sa. Tämä ai­ka on ol­lut omal­ta osal­taan lä­he­tys­työ­tä.

– Joil­le­kin seu­ra­pai­kan jat­ku­va vaih­tu­mi­nen taas on ai­heut­ta­nut on­gel­mia, ei­vät­kä kaik­ki ha­luk­kaat ole ai­na löy­tä­neet seu­ra­pai­kal­le, Kan­gas­tie ker­too.

Syk­syl­le on suun­nit­teil­la juh­la­seu­rat omal­la toi­mi­ta­lol­la.

– To­del­la iloi­nen ja kii­tol­li­nen mie­li Tai­vaan Isäl­le koko sii­o­nin puo­les­ta, kun pää­sem­me ko­koon­tu­maan ja pi­tä­mään seu­ro­ja ns. ko­tiin. Ai­na­kin mi­nul­la on ol­lut jo kova ikä­vä, Kan­gas­tie myön­tää.

Teks­ti: Mar­ja-Lii­sa Hen­ti­lä

Ku­vat: Mee­ri Hen­ti­lä

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys