JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tuo­re kään­nös Uu­des­ta tes­ta­men­tis­ta – ta­voit­tee­na ym­mär­ret­tä­vyys

Uutiset
16.7.2020 6.10

Juttua muokattu:

15.7. 09:36
2020071509361920200716061000

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Uu­si tes­ta­ment­ti on suo­men­net­tu uu­des­taan, ker­too Hel­sin­gin Sa­no­mat. Uut­ta kään­nös­tä on työs­tet­ty rei­lun kah­den vuo­den ajan, ja se on tar­koi­tus jul­kis­taa lo­ka­kuus­sa Hel­sin­gin kir­ja­mes­suil­la.

Kirk­ko­hal­li­tuk­sen ja Pip­li­a­seu­ran ra­hoit­ta­mal­la kään­nök­sel­lä ta­voi­tel­laan eten­kin nii­tä, jot­ka tun­te­vat Raa­mat­tua huo­nos­ti ei­vät­kä vält­tä­mät­tä lue kir­jo­ja. Näil­lä nä­ky­min UT2020 il­mes­tyy vain raa­mat­tu.fi-verk­ko­pal­ve­lus­sa, kän­nyk­kä­so­vel­luk­se­na ja ää­ni­kir­ja­na.

Uu­teen kään­nök­seen on teh­ty ter­mi­no­lo­gi­sia muu­tok­sia, joil­la on py­rit­ty li­sää­mään ym­mär­ret­tä­vyyt­tä. Esi­mer­kik­si sana van­hurs­kaus on kor­vat­tu muun mu­as­sa sa­noil­la oi­ke­a­mie­li­syys ja oi­keu­den­mu­kai­suus.

Sana ar­mo ei ko­ko­naan pois­tu uu­des­ta kään­nök­ses­tä, mut­ta sen käyt­tö vä­he­nee. Tar­koi­tuk­se­na on tuo­da esil­le ar­mo-sa­nan eri mer­ki­tyk­siä, myös lah­jan, hy­vyy­den, su­loi­suu­den, suo­si­on ulot­tu­vuuk­sia.

Uu­den kään­nök­sen il­mai­suis­sa on ha­et­tu asi­al­li­suut­ta, yti­mek­kyyt­tä, käy­tän­nön­lä­hei­syyt­tä ja ar­ki­suut­ta.

Kään­nök­sen poh­ja­teks­tin kom­men­toin­tiin osal­lis­tui suu­ri jouk­ko ih­mi­siä: Evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kirk­ko, vä­hem­mis­tö­kirk­ko­jen edus­ta­jien oh­jaus­ryh­mä sekä lu­ki­o­lai­sis­ta, va­rus­mie­his­tä ja yli­o­pis­to-opis­ke­li­joil­la koos­tu­vat tes­ti­ryh­mät. Tou­ko­kuus­sa jär­jes­tet­tyyn avoi­meen verk­ko­tes­tauk­seen osal­lis­tui 1 500 ih­mis­tä.

Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­ses­sa kir­kos­sa on vi­ral­li­ses­ti käy­tös­sä vuo­den 1992 raa­ma­tun­kään­nös, ja myös ai­kai­sem­pia kään­nök­siä voi käyt­tää. Kir­kol­lis­ko­kous lin­jaa mah­dol­li­sis­ta muu­tok­sis­ta kään­nös­ten käy­tös­sä.

27.11.2020

Älä vaa­di pal­ve­li­jaa­si tuo­mi­ol­le, sil­lä si­nun edes­sä­si ei yk­si­kään ole syy­tön. Ps. 143:2

Viikon kysymys