JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uu­si laki edel­lyt­tää ko­ti­a­pua lap­si­per­heil­le – per­hei­den tu­ki­toi­vei­ta kar­toi­te­taan ky­se­lyl­lä

Uutiset
22.5.2015 12.52

Tä­män vuo­den alus­sa tuli voi­maan so­si­aa­li­huol­to­la­ki, joka edel­lyt­tää, et­tä lap­si­per­heil­lä on oi­keus saa­da tar­vit­ta­es­sa ko­ti­pal­ve­lua. Raa­hen seu­dun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä kar­toit­taa nyt lap­si­per­hei­den ar­jen tuen to­teu­tu­mis­ta ja tar­vet­ta in­ter­net­ky­se­lyl­lä, jon­ka vas­tauk­sia hyö­dyn­ne­tään per­hei­den pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­ses­sä. Ky­se­lyyn voi vas­ta­ta tou­ko­kuun lop­puun saak­ka.

Aja­tuk­se­na on, et­tä ky­se­lyn avul­la saa­tai­siin mah­dol­li­sim­man mo­ni­puo­li­ses­ti tie­toa per­hei­den toi­veis­ta ja ko­ke­muk­sis­ta. Ky­se­ly on suun­nat­tu Raa­hen ja Ou­lun seu­dul­le, mut­ta vas­tauk­sia ote­taan mie­lel­lään vas­taan myös muil­ta paik­ka­kun­nil­ta.

– Olem­me ke­hit­tä­mäs­sä toi­min­ta­kon­sep­tia sii­hen, mi­ten jul­ki­sen puo­len ja jär­jes­tö­jen toi­min­taa voi­tai­siin jär­ke­väl­lä ta­val­la yh­dis­tää niin, et­tä se vas­tai­si per­hei­den ar­ki­siin avun­tar­pei­siin, Raa­hen seu­dun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­ja Han­nu Kal­lun­ki ker­too.

Ky­se­lyn taus­tal­la on han­ke­val­mis­te­lu, jos­sa ha­e­taan Raha-au­to­maat­tiyh­dis­tyk­sen ra­hoi­tus­ta lap­si­rik­kai­den per­hei­den tu­ki­muo­to­jen ke­hit­tä­mi­seen.

– Tär­ke­ää on saa­da per­hei­den omia eh­do­tuk­sia sii­hen, mil­lais­ta tu­kea tar­vi­taan. Ha­lu­am­me myös he­rä­tel­lä per­hei­tä sii­hen, et­tä tu­kea on mah­dol­li­suus ha­kea.

Kal­lun­ki viit­taa uu­teen so­si­aa­li­huol­to­la­kiin, joka tuli voi­maan tä­män vuo­den alus­ta al­ka­en. Laki edel­lyt­tää, et­tä lap­si­per­heil­lä on oi­keus saa­da ko­ti­pal­ve­lua, kun se on vält­tä­mä­tön­tä lap­sen hy­vin­voin­nin tur­vaa­mi­sek­si. Ko­ti­pal­ve­lua on jat­kos­sa saa­ta­vil­la il­man las­ten­suo­je­lun asi­ak­kuut­ta. Ta­voit­tee­na on ma­dal­taa tuen ha­ke­mi­sen kyn­nys­tä ja tur­va­ta oi­kea-ai­kai­nen tuki per­heil­le.

– Per­hei­den toi­veet ovat usein hy­vin konk­reet­ti­sia ja suh­teel­li­sen pie­niä, esi­mer­kik­si ko­ti­a­pua tai las­ten­hoi­to­a­pua joi­ta­kin tun­te­ja sil­loin täl­löin, las­ten har­ras­tus­toi­min­nan tu­ke­mis­ta tai hoi­to­a­pua syn­ny­tyk­sen yh­tey­des­sä. Oli­si hyvä, et­tä per­heet laa­jas­ti ot­tai­si­vat kan­taa ar­jen tuen toi­mi­vuu­teen tä­män ky­se­lyn kaut­ta, hän to­te­aa.

Ky­se­lyn to­teut­taa Au­ta las­ta ry. Ky­se­lyyn vas­ta­taan ni­met­tö­mä­nä, jo­ten vas­taa­jia ei voi­da tun­nis­taa.

Ky­se­ly löy­tyy tääl­tä.

Tie­toa uu­des­ta so­si­aa­li­huol­to­lais­ta löy­tyy so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön si­vuil­ta.

Kuva: Heta Ve­sa­mä­ki

19.1.2020

Jee­sus vas­ta­si nai­sel­le: "Joka juo tätä vet­tä, sen tu­lee uu­del­leen jano, mut­ta joka juo mi­nun an­ta­maa­ni vet­tä, ei enää kos­kaan ole ja­nois­saan." Joh. 4:13-14

Viikon kysymys