JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uu­sia kir­jo­ja lap­sil­le ja nuo­ril­le

Uutiset
19.4.2021 14.20

Juttua muokattu:

19.4. 15:32
2021041915321420210419142000

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

Ou­lu

SRK:n jul­kai­su­vii­kon al­ka­es­sa, 18. huh­ti­kuu­ta jul­kis­tet­tiin kol­me uut­ta kir­jaa: Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa, Se­läs­sä au­rin­gon kat­se sekä Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen.

SRK:n toi­mi­ti­lois­sa pi­de­tyn jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­den juon­si SRK:n vies­tin­tä­pääl­lik­kö Har­ri Vähä­jylk­kä ja kir­jat jul­kis­ti kus­tan­nus­pääl­lik­kö Ari-Pek­ka Pa­lo­la.

Ro­maa­ni, ru­no­ja ja las­ten­kir­ja

Saa­ga-Ma­ria Vil­ja­sen nuor­ten­kir­ja Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa ku­vaa us­ko­vais­ten nuor­ten elä­mää epä­us­koi­sen pää­hen­ki­lön nä­kö­kul­mas­ta. Kir­ja on re­a­lis­ti­nen ja kau­nis­te­le­ma­ton ku­vaus nuo­ruu­den ki­vuis­ta ja kau­neu­des­ta, et­si­mi­ses­tä ja löy­tä­mi­ses­tä.

– Ky­sees­sä on pu­hut­te­le­va kir­ja tär­ke­äs­tä ai­hees­ta, jos­sa tu­lee sel­väs­ti esil­le, mikä on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta ja mitä on evan­ke­liu­min voi­ma. Kir­joit­ta­ja on kä­si­tel­lyt tär­kei­tä tee­mo­ja, ku­ten tyt­tö­jen vä­li­siä jän­nit­tei­tä, si­sa­rus­ka­teut­ta, oman ar­von epäi­lyä, tu­le­vai­suu­den epä­var­muut­ta ja ul­ko­puo­li­suu­den tun­net­ta, vä­lit­ti Pa­lo­la SRK:n jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­ton aja­tuk­sia kir­jas­ta.

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan Se­läs­sä au­rin­gon kat­se on en­sim­mäi­nen nuo­ril­le suun­nat­tu ru­no­kir­ja, jon­ka SRK on jul­kais­sut. Sen kä­si­kir­joi­tus sai toi­sen pal­kin­non ru­no­jen ja afo­ris­mien kir­joi­tus­kil­pai­lus­sa vuon­na 2019.

– Koi­vu­kan­kaan ru­not kos­ket­ta­vat mo­nen ikäi­siä lu­ki­joi­ta ja niis­sä on kä­si­tel­ty roh­ke­as­ti uu­sia ai­hei­ta. Kir­jan yleis­vai­ku­tel­ma on va­loi­sa ja luot­ta­mus­ta vah­vis­ta­va, ku­vai­li kus­tan­nus­pääl­lik­kö.

Las­ten­kir­ja Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen on Ka­ro­lii­na Pig­gin kir­joit­ta­ma ja Sirk­ku Sau­kon­ojan ku­vit­ta­ma. Kir­jan ai­hee­na on eri­tyis­lap­si per­hees­sä. Sen kä­si­kir­joi­tus sai en­sim­mäi­sen pal­kin­non las­ten ku­va­kir­jo­jen kil­pai­lus­sa vuon­na 2019.

– Kir­ja avaa ym­mär­rys­tä eri­tyis­las­ten koh­taa­mi­siin ko­din li­säk­si myös kou­lu­e­lä­mäs­sä ja muu­al­la, ja sil­lä on­kin an­net­ta­vaa myös kris­til­li­syy­tem­me ul­ko­puo­lel­le. Herk­kä ku­vi­tus tu­kee myös hie­nos­ti teks­tin si­säl­töä, ki­teyt­ti Pa­lo­la toi­mi­tus­neu­vos­ton ter­vei­set.

Ta­voit­tee­na us­kon vah­vis­ta­mi­nen

Ti­lai­suu­des­sa al­ku­har­tau­den pi­tä­nyt Vä­hä­jylk­kä to­te­si jul­kai­su­jen tär­keim­män ta­voit­teen ole­van vah­vis­taa us­koa ja vä­lit­tää kut­sua Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

– Jul­kai­su­jen ha­lu­taan poh­jau­tu­van py­hään Ju­ma­lan sa­naan. Par­haim­mil­laan ne kut­su­vat ava­tun Raa­ma­tun ää­rel­le ja Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon, to­te­si Vä­hä­jylk­kä.

Toi­nen syy jul­kai­se­mi­sen ta­ka­na on ta­lou­del­li­nen: kaik­ki jul­kai­suis­ta saa­ta­vat tu­lot käy­te­tään Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­hön.

18.5.2021

Sinä päi­vä­nä Her­ra on ole­va koko maan­pii­rin ku­nin­gas. Hän on ole­va yk­si ja ai­noa Ju­ma­la ja hä­nen ni­men­sä ai­noa, jota avuk­si huu­de­taan. Sak. 14:9

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies