JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Van­hurs­kaus-sa­nan pois­jät­tä­mi­nen UT2020:sta he­rät­tää kri­tiik­kiä

Uutiset
1.8.2020 6.55

Juttua muokattu:

3.8. 15:47
2020080315471820200801065500

Kuva: Esko Vanhala

Kuva: Esko Vanhala

Te­o­lo­gi­an toh­to­ri Juk­ka Pa­lo­la kom­men­toi uut­ta Uu­den tes­ta­men­tin kään­nös­tä 31. hei­nä­kuu­ta il­mes­ty­neen Ko­ti­maa-leh­den mie­li­pi­de­pals­tal­la. Hän kri­ti­soi sitä, et­tä van­hurs­kaus-sana on jä­tet­ty ko­ko­naan pois UT2020:sta. Sen si­jas­ta käy­te­tään usei­ta eri kään­nös­vas­ti­nei­ta.

– Asi­an te­kee huo­mi­o­nar­voi­sek­si se, et­tä van­hurs­kaus on Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sel­le kir­kol­le yk­si kaik­kein kes­kei­sim­mis­tä sa­nois­ta – on­han op­pi van­hurs­kau­tuk­ses­ta nel­jän­nek­si tär­kein us­kon­koh­ta kir­kon pää­tun­nus­tus­kir­jan Augs­bur­gin tun­nus­tuk­sen mu­kaan, Pa­lo­la kir­joit­taa.

Hän to­te­aa, et­tä jos sa­naa van­hurs­kaus ei ole enää Raa­ma­tus­sa, sana me­net­tää lo­pul­ta mer­ki­tyk­sen­sä, kos­ka se on te­o­lo­gi­nen eri­tyis­ter­mi, jon­ka mer­ki­tys pi­tää erik­seen ope­tel­la.

Ylei­sin kään­nös­vas­ti­ne sa­nan van­hurs­kaus rin­nal­la on oi­ke­a­mie­li­syys. Se poik­ke­aa kui­ten­kin Pa­lo­lan mu­kaan mer­ki­tyk­sel­tään van­hurs­kaus-sa­nas­ta on­gel­mal­li­sen pal­jon.

Pa­lo­la eh­dot­taa­kin, et­tä luo­tai­siin van­hurs­kaus-sa­nal­le uu­si kor­vaa­va uu­dis­sa­na, joka oli­si ym­mär­ret­tä­vä ja ot­tai­si kan­taak­seen kaik­ki sii­hen liit­ty­vät te­o­lo­gi­set mer­ki­tyk­set.

Ko­ti­maa24.fi-si­vus­tol­la jul­kais­tu Pa­lo­lan mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­sen pi­dem­pi ver­sio löy­tyy tääl­tä.

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys