JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vii­si uu­tuut­ta tu­le­vat myyn­tiin sun­nun­tai­na

Uutiset
12.11.2020 9.00

Juttua muokattu:

12.11. 10:09
2020111210094820201112090000

Kuva: Juhani Ojalehto

Kuva: Juhani Ojalehto

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

SRK jär­jes­tää en­si sun­nun­tais­ta al­ka­en 15.–22. mar­ras­kuu­ta jul­kai­su­vii­kon, jol­loin ke­säl­lä jul­kais­tu­ja tuot­tei­ta myy­dään tar­jous­hin­taan.

Sun­nun­tai­na 15. mar­ras­kuu­ta on jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus, jos­sa vii­si uu­tuut­ta nä­ke­vät päi­vän­va­lon. Ei­len il­mes­ty­neen Päi­vä­mie­hen liit­tee­nä on jul­kai­su­ku­vas­to, jos­ta tuot­tei­siin voi tu­tus­tua etu­kä­teen. Ku­vas­to on se­lat­ta­vis­sa myös tä­män uu­ti­sen lo­pus­sa.

His­to­ri­aa ja sa­la­pe­räi­siä ar­voi­tuk­sia

Jari Kup­sa­lan toi­mit­ta­ma Her­ran työ­mie­hiä ker­too pu­hu­jan teh­tä­väs­tä kuu­den sa­nan­pal­ve­li­jan kaut­ta 1900-lu­vun eri vuo­si­kym­me­nil­tä.

Elä­män­po­lul­la-sar­jan 20. osa Ta­kai­sin Isän ko­tiin on Han­na Ahon toi­mit­ta­ma teos, joka si­säl­tää 25 pa­ran­nuk­sen­te­ki­jän ta­ri­nan.

Sal­la Si­vu­lan Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­aa­ri­mies on Ke­tun­po­jat-sar­jan toi­nen osa, jon­ka tee­moi­na ovat kiu­saa­mi­nen, it­se­tun­non ra­ken­tu­mi­nen ja sa­la­pe­räi­sen Ja­gu­ar-mie­hen ar­voi­tus.

Ee­va Kon­ti­o­ka­rin ru­no­kir­ja Mit­ta­kaa­va­muu­tok­sia on te­ki­jän­sä 24. ru­no­kir­ja. Sen pai­no­pis­te on ikään­ty­mi­ses­sä, jo­hon ru­noil­la on loh­dul­li­nen ote.

Kir­jo­jen li­säk­si jul­kis­tet­ta­va ää­ni­te Ol­ki­vuo­teen au­rin­ko on SRK:n lap­si­kuo­ron ja se­ka­kuo­ron jou­lui­nen tuo­tos.

Tuot­teet tar­jouk­ses­sa

Uu­det tuot­teet ovat jul­kis­ta­mis­päi­vä­nä saa­ta­vil­la tar­jous­hin­taan Jul­kai­su­myy­mä­län verk­ko­kau­pas­sa. Ke­säl­lä il­mes­ty­nei­tä tuot­tei­ta on alen­nuk­ses­sa koko jul­kai­su­vii­kon ajan Jul­kai­su­myy­mä­läs­sä ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä.

Seu­raa jul­kis­ta­mis­ti­lai­suut­ta SRK:n Yo­u­Tu­be-ka­na­val­ta sun­nun­tai­na 15. mar­ras­kuu­ta kel­lo 14.

3.12.2020

Her­ra, sinä olet lau­pi­as, muis­ta mi­nua, osoi­ta iki­ai­kais­ta hy­vyyt­tä­si. Älä muis­ta nuo­ruu­te­ni syn­te­jä, älä pa­ho­ja te­ko­ja­ni! Sinä, joka olet us­kol­li­nen ja hyvä, älä unoh­da mi­nua! Ps. 25:6–7

Viikon kysymys