JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vil­jo Jun­tu­nen: Joh­to­kun­nan jä­se­nik­si pu­hu­jia teh­tä­vän luon­teen vuok­si

Uutiset
4.7.2014 15.26

Jul­ki­suu­des­sa on ai­ka ajoin ky­sel­ty, mik­si SRK:n joh­to­kun­taan ei ole va­lit­tu nai­sia. Tä­män ky­sy­myk­sen edes­sä SRK:n joh­to­kun­nan uu­si pu­heen­joh­ta­ja Vil­jo Jun­tu­nen to­te­aa en­sin, et­tä SRK:lla ja sen joh­to­kun­nal­la on sekä maal­li­sia et­tä hen­gel­li­siä teh­tä­viä.

SRK on yh­dis­ty­sor­ga­ni­saa­tio, mut­ta sil­lä ja sen joh­to­kun­nal­la on myös hen­gel­li­siä teh­tä­viä, esi­mer­kik­si ti­lan­tei­ta, joi­hin joh­to­kun­nan jä­sen kut­su­taan sa­nan­pal­ve­li­jak­si. Pää­sään­töi­ses­ti SRK:n vuo­si­ko­kous on­kin va­lin­nut joh­to­kun­nan jä­se­nik­si pu­hu­jia teh­tä­vän si­säl­lön ja luon­teen vuok­si.

Jun­tu­nen to­te­aa, et­tä kris­til­li­syy­den työs­sä kes­kei­sin­tä on Ju­ma­lan sa­nan esil­lä pi­tä­mi­nen.

– SRK:n ja sa­mal­la sen joh­to­kun­nan teh­tä­vä­nä on en­nen kaik­kea tu­kea rau­ha­nyh­dis­tyk­siä täs­sä työs­sä. Joh­to­kun­nan teh­tä­viin kuu­lu­vat myös SRK:n eri työ­a­lat, joi­ta ovat muun mu­as­sa lä­he­tys­työ, jul­kai­su­työ ja lei­ri­työ. Se myös val­mis­te­lee asi­oi­ta su­vi­seu­roi­hin ja nii­den yh­tey­des­sä pi­det­tä­viin suu­riin kris­til­li­syy­den ko­kouk­siin.

Jun­tu­nen muis­tut­taa, et­tä nai­set voi­vat osal­lis­tua kaik­kiin kris­til­li­syy­tem­me ope­tus­teh­tä­viin pu­hu­jan teh­tä­vää lu­kuun ot­ta­mat­ta.

Esi­ru­kouk­set kan­ta­vat

Jun­tu­nen ker­too iloit­se­van­sa tu­es­ta, jota us­ko­vai­set ovat an­ta­neet hä­nel­le pu­heen­joh­ta­ja­va­lin­nan jäl­keen.

– Meil­le kai­kil­le tu­lee vir­hei­tä ja olen kii­tol­li­nen, et­tä us­ko­vais­ten esi­ru­kouk­set kan­ta­vat mi­nua täs­sä teh­tä­väs­sä.

Jun­tu­nen pai­not­taa, et­tei ha­lua ol­la pu­heen­joh­ta­ja­na min­kään­lai­ses­sa eri­tyi­sa­se­mas­sa, vaan pal­vel­la kris­til­li­syyt­tä teh­tä­väs­sä, jo­hon hä­net on kut­sut­tu.

Lue li­sää Vil­jo Jun­tu­sen aja­tuk­sis­ta en­si vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä.

29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys