JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vilt­ti-il­las­sa Tai­val­kos­kel­la kes­kus­tel­tiin äi­tiy­des­tä

Uutiset
15.11.2018 10.58

Vaik­ka ko­ti­äi­tiyt­tä ei yh­teis­kun­nas­sa juu­ri ar­vos­te­ta, se on it­se asi­as­sa huip­pu­muo­di­kas­ta: Sii­nä ko­ros­tuu het­kes­sä elä­mi­nen, mind­ful­ness, ar­jen hi­das­ta­mi­nen, down­sif­taa­mi­nen ja ko­toi­lu. Näin poh­dit­tiin Tai­val­kos­ken nais­te­nil­las­sa.

Mar­ras­kui­se­na il­ta­na Tai­val­kos­ken nai­set ko­koon­tui­vat kes­kus­te­le­maan äi­din mer­ki­tyk­ses­tä äi­ti!-kir­jan poh­jal­ta. Kir­ja kuu­luu SRK:n Elä­män­po­lul­la-sar­jaan, ja sii­nä nai­set ker­to­vat ko­ke­muk­si­aan äi­tiy­des­tä. Vilt­tiin kää­riy­ty­nee­nä kynt­ti­löi­den va­los­sa oli mu­ka­va ol­la. Oli myös help­po siir­tyä ajas­sa taak­se­päin ja pa­la­ta omiin lap­suus­muis­toi­hin. Mo­nel­le nou­si mie­leen mu­ka­via muis­to­ja omas­ta äi­dis­tä.

Riit­tä­mät­tö­myy­den tun­net­ta ja iloa

Kes­kus­te­lus­sa nai­set poh­ti­vat, mil­lai­set asi­at kuor­mit­ta­vat 2000-lu­vun äi­tiä. Lap­sen sai­ras­tu­mi­nen nou­si yh­te­nä asi­a­na esil­le. äi­ti ko­kee riit­tä­mät­tö­myyt­tä, kun pi­täi­si ol­la sai­raan lap­sen luo­na, mut­ta myös muu per­he tar­vit­si­si hän­tä. Ko­et­te­le­mus­ten ai­koi­na hyvä suh­de puo­li­soon nou­see to­del­la ar­vok­kaak­si.

Esil­le nou­si ko­ke­mus, et­tä yh­teis­kun­nas­sam­me ko­ti­äi­tiyt­tä ei ar­vos­te­ta. Se voi kuor­mit­taa ko­to­na lap­sia hoi­ta­vaa äi­tiä. Huu­mo­rin pil­ke sil­mä­kul­mas­sa eräs äi­ti to­te­si kui­ten­kin ko­ti­äi­tiy­den ole­van huip­pu­muo­di­kas­ta: sii­nä ko­ros­tuu het­kes­sä elä­mi­nen, mind­ful­ness, ar­jen hi­das­ta­mi­nen, down­sif­taa­mi­nen ja ko­toi­lu, joka on vas­ta­pai­noa suo­ri­tus­kes­kei­sel­le elä­män­ta­val­le.

Moni ker­toi ko­ke­neen­sa äi­tiy­den hel­mi­het­kik­si las­ten syn­ty­mät. Kun on saa­nut vas­ta­syn­ty­neen sy­liin­sä, on­nen tun­ne on ol­lut pa­kah­dut­ta­va. On nous­sut kii­tol­li­suus uu­des­ta elä­mäs­tä tai­vaan Isäl­le.

Avoi­mia kir­joi­tuk­sia

SRK jul­kai­si äi­ti!-kir­jan vuon­na 2016. Tuol­loin jul­ki­suu­des­sa käy­tiin pal­jon kes­kus­te­lua van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­ses­ta äi­tiy­des­tä. Pu­heen ai­heik­si nou­si­vat muun mu­as­sa nai­sen it­se­mää­rää­mi­soi­keus sekä eh­käi­sy- ja tasa-ar­vo­ky­sy­myk­set. Kir­jan kir­joi­tuk­set ovat avoi­muu­des­saan kos­ket­ta­via: ne ku­vaa­vat äi­tiy­den iha­nuut­ta, mut­ta myös ki­pei­tä het­kiä.

Kir­jas­sa on yh­den lap­sen äi­din, suur­per­heen äi­din, opis­ke­li­ja­äi­din, uu­pu­neen äi­din, les­kek­si jää­neen äi­din ja lap­sen­sa me­net­tä­neen äi­din aja­tuk­sia. äi­dit ku­vaa­vat vai­ke­aa ras­kaut­ta, jopa sel­lais­ta, joka uh­kaa äi­din hen­keä. ää­nen­sä saa kuu­lu­vil­le myös lap­set­to­muu­den ki­pua tun­te­va nai­nen. Kir­jan toi­mit­ta­neet Sirk­ku ja Lau­ri Kin­nu­nen to­te­a­vat­kin kir­jan esi­pu­hees­sa: ”Us­ko­vais­ten äi­tien elä­män­vai­heet ovat kir­ja­via ja mo­nen­lai­sia. Lie­kö van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ta kes­ki­ver­to­per­het­tä ole­mas­sa­kaan? Yh­teis­tä kir­joit­ta­jil­le on se, et­tä he ha­lu­a­vat eri ti­lan­teis­sa luot­taa Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen.”

Il­lan päät­teek­si nai­set pe­reh­tyi­vät äi­ti!-kir­jan lo­pus­sa ole­vaan Sep­po Lo­hen ar­tik­ke­liin, jos­sa hän ker­too muun mu­as­sa Raa­ma­tun ih­mis­ku­vas­ta. Ih­mi­sen suu­rin oi­keus on oi­keus elä­mään. En­sim­mäi­sen us­kon­kap­pa­leen mu­kaan ih­mi­nen ei ole syn­ty­nyt sat­tu­mal­ta, vaan hä­net on luo­tu Ju­ma­lan ku­vak­si, ai­nut­ker­tai­sen ar­vok­kaak­si. Sik­si ih­mi­sen elä­mä on pyhä.

Teks­ti ja ku­vat: Tii­na-Lii­sa Lohi